Brandkåren har uppskattat mängden avfall i Kagghamra till 100 000 ton. Foto: Piritta Lutz

Naturvårdsverket: "Borde fundera på mätningarna av luften"

Brandkåren har i samråd med medicinsk expertis bedömt luften i närheten av avfallsberget som brinner. Någon evakuering av boende i området är ännu inte aktuell. Däremot har de ännu inte mätt halterna av PCB och skadliga kolväten som Naturvårdsverket varnar för vid brand i avfallsdeponier.

  • Publicerad 16:46, 14 jan 2021

Branden i avfallsberget i Kagghamra tog ny fart den 23 december. Sedan dess klagar boende i Grödinge på röken de tvingas stå ut med.

Enligt brandkårens senaste rapport som kom på torsdagen behövs ännu inte någon evakuering av boende i området. Pågår rökutvecklingen i månader kan en annan bedömning bli aktuell.

Hittills har de låtit mäta halterna av svaveldioxid, strålning och halterna av större och mindre partiklar i luften. Röken de boende i området utsätts för jämställs med förorenad luft i städer i exempelvis Asien.

PCB och skadliga kolväten

Naturvårdsverket skriver dock på sin hemsida att avfallsdeponier riskerar att släppa ut andra giftiga ämnen i luften: "Vid bränder i avfallsupplag sker omfattande utsläpp av farliga ämnen som dioxiner, PAH och PCB.". (Se faktarutor).

Dessa ämnen har brandkåren ännu inte kontrollerat.

– Vi stödjer oss på rådgivning från Socialstyrelsens medicinska expertgrupp. De ämnen du nämner har vi ännu inte mätt, säger Andreas Linder som jobbar med luftanalyserna på Södertörns brandförsvarsförbund.

"Gamla synder"

Roger Sedin som är chef för luftenheten på Naturvårdsverket menar att det skulle kunna vara läge att utöka mätningarna. Särskilt om myndigheterna inte vet vad som finns i högen som uppskattats till 100 000 ton.

– Självklart borde man fundera på vad man borde mäta. De kan inte bara låta det brinna vidare. Det kan finnas gamla synder i sådana här högar om det kommer från renoveringar och rivningsarbeten, säger Roger Sedin som är chef för luftenheten på Naturvårdsverket.

Han höjer varningens finger för både PCB, dioxin, PAH, asbest och tungmetaller.

Sjuka personer

Trots att myndigheterna i nuläget inte förbereder någon evakuering skriver Södertörns brandförsvarsförbund i sin rapport att känsliga personer bör överväga att lämna området:

"Halten partiklar i luften på 500 och 1 000 meter från platsen kan dock påverka känsliga personer i området, exempelvis personer med astma och KOL som är under medicinering. Partiklarna kan även påverka hjärt- och kärlsjuka. Personer med sådana besvär som upplever att de inte har kontroll på sin sjukdom bör överväga att lämna närområdet."

Möte för oroade medborgare

Att myndigheterna ännu inte har tillräcklig kunskap om hälsoriskerna med brandröken slog professor Tom Bellander på Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet fast, under ett möte på Youtube som Botkyrka kommun anordnade på torsdagskvällen.

– Vi vet ännu inte riktigt vad som finns i röken. Har vi lite otur kan det finnas mer toxiska substanser. Men jag bedömer det som ganska osannolikt att det skulle ge långsiktiga hälsoeffekter. Men man bör vara uppmärksam på innehållet i röken. Det beror på vad som brinner.

Spädbarn utomhus

Tittarna hade chans att ställa frågor i chatt och på mejl. Ett par frågor gällde huruvida spädbarn kan sova utomhus och om folk som får rök med vinden mot sin bostad bör hålla sig inne.

– Det finns ingen ofarlig rök. All rök är farlig. Känner du irritation i luftvägarna så är det bättre att vara inne.

Han avrådde också från att låta spädbarn sova utomhus i rökpåverkad luft.

– Jag tror inte att någon skulle låta ett spädbarn sova utomhus om man själv känner påverkan på luftvägarna.

En del tittare har uttryckt missnöje med att de inte fått svar på sina frågor. Kommunen har dock sagt att de ska besvara fler frågor på sin hemsida.

PCB

PCB kan finnas i:

Byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor i färger, plaster och självkopierande papper i transformatorer och kondensatorer

PCB påverkar inte bara miljön utan även människors hälsa. På sin hemsida skriver Naturvårdsverket:

"Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning). Ämnena misstänks också försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan, påverka hormonsystem samt orsaka cancer.

Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB. Ämnena förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Bedömningen av hälsoriskerna med PCB kompliceras av att de biologiska effekterna av olika PCB skiljer sig åt. Vissa PCB verkar via samma mekanismer som dioxiner och de riskbedöms tillsammans med dioxinerna."

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre

Partiklar

Partiklar i olika storlek kan komma från olika källor.

En del kan komma från exempelvis eldning, andra från slitage på vägbanor.

På sin hemsida skriver Naturvårdsverket:

"Partiklarna kan genom inandning transporteras in i kroppen och påverka såväl andningsorganen som andra organ. Vilka hälsoeffekter partiklarna har påverkas av deras kemiska och fysikaliska egenskaper.

Korttidsexponering för relativt höga halter av partiklar kan orsaka andningsbesvär och andra luftvägssymtom, men även hjärt- och lungsjukdomar samt förtida dödsfall. Däremot kan långtidsexponering för redan låga halter av partiklar orsakar bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa. De orsakar till exempel astma och försämrad lungutveckling hos barn.

Enligt WHO finns det ingen tröskel för partikelhalten, under vilken negativa hälsoeffekter inte förekommer. Därför är det fördelaktigt för människors hälsa att sträva efter så låga partikelhalter i luft som möjligt."

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre

Dioxiner

Enligt Naturvårdsverket är dioxinerna bland de giftigaste ämnena man känner till och cancerframkallande.

Hus- och bilbränder, förbränning av fast biomassa för energiproduktion och inom industrin är idag de största källorna av dioxinutsläpp till luft i Sverige.

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre

PAH

PAH står för polycykliska aromatiska kolväten.

Det bildas vid förbränning och uppstår bland annat vid vedeldning och industriell förbränning.

Många PAH-föreningar är cancerframkallande eller kan orsaka skador på arvsmassan.

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre