Att flytta Broskolan och bygga en helt ny byggnad utanför centrum är ett av styrande alliansens viktigaste projekt. Redan 2020 blev planerna kända och sedan dess har också en central ambition varit tydlig: Att få bort stökande skolungdomar från Bro centrum.

Den nya Broskolan är tänkt att bli en skola för elever i årskurs F-9. Inledningsvis ska man ha plats för 500 elever, men det ska finnas möjlighet att bygga ut skolan så att kommunen kan ha plats för 1 000 elever på sikt.

Men markområdet är komplicerat i och med att det består av åkermark med väldigt mycket lera.

Sara Ridderstedt (MP), Camilla Janson (S) och Erik Karlsson (V) visar Mitt i åkermarken där Alliansen vill bygga den nya Broskolan. En ny kalkyl visar att endast markarbeten kan komma att kosta skattebetalarna 300 miljoner.

Sara Ridderstedt (MP), Camilla Janson (S) och Erik Karlsson (V) visar Mitt i åkermarken där Alliansen vill bygga den nya Broskolan. En ny kalkyl visar att endast markarbeten kan komma att kosta skattebetalarna 300 miljoner.

Malin Lövkvist

Ärende togs bort – och sekretessbelades

Planen var att politikerna i kommunstyrelsen skulle få ta ställning till ett ärende som berör tomten för den nya Broskolan den 10 april. Vid beredningen fick politikerna veta mer om kostnaderna för att bygga gator, vägar och torg på tomtmarken. 296 miljoner skulle det kosta, förklarade tjänstepersonerna.

Men någon mötespunkt om detta kom aldrig upp på mötet den 10 april. Punkten togs bort från dagordningen.

Då Mitt i ringer kommunen så bekräftar en tjänsteperson detta. Samt förklarar att kalkylen på 296 miljoner har varit, och är sekretessbelagd.

Någon sådan information har däremot inte kommunicerats till de ledamöter i kommunstyrelsen som tidningen talar med.

Här är tanken att nya Broskolan ska få se dagens ljus. Arkivbild.

Här är tanken att nya Broskolan ska få se dagens ljus. Arkivbild.

Niklas Loman

Skarp kritik

Oppositionspartierna S, V och MP är och har varit mycket kritiska till projektet att flytta Broskolan. Kritiken har inte blivit mindre i och med den nya kalkylen.

– Vi bör i första hand effektivisera och nyttja kommunens befintliga lokalbestånd, säger Sara Ridderstedt (MP).

Oppositionsrådet Camilla Janson (S) ifrågasätter varför kommunen, och skattebetalarna, ska ta en kostnad på 300 miljoner kronor när en privat entreprenör sedan ska bygga en skolbyggnad som kommunen ska hyra in sig i.

– Efter att ärendet drogs från dagordningen finns hopp om ett smartare förslag, säger hon.

Vänsterpartiets gruppledare Erik Karlsson resonerar kring de stökande ungdomarna i centrum.

Visionsbild som visar den nya Broskolan på avstånd.

Visionsbild som visar den nya Broskolan på avstånd.

Visbyark/Topia landskapsarkitekter

– Den centrumbild som vi möter i Bro känns som att det är ett centrum som håller på att somna in. Alliansen borde i stället för att vara negativa till ungdomarna vara glada över att det finns några människor över huvudtaget som rör sig i området, säger Erik Karlsson.

KSO: "Överraskande stor summa"

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) menar att 300 miljoner var en "överraskande stor summa" även för honom och att det inte finns någon dramatik kring att ärende togs bort från dagordningen.

– Vi vill köpa oss mer tid. De besked vi fick på beredningen är att det skulle kosta så pass mycket pengar. Då vill vi vända på de här frågorna både en och två gånger till. Vi vill inte gå in i någonting som blir väldigt tokigt.

Året var 2020 och den dåvarande laguppställningen för Upplands-Bros allianspartier visade Mitt i ut på fältet där Broskolan är tänkt att ta form. Arkivbild.

Året var 2020 och den dåvarande laguppställningen för Upplands-Bros allianspartier visade Mitt i ut på fältet där Broskolan är tänkt att ta form. Arkivbild.

Niklas Loman

Enligt Kjos presenterades endast en klumpsumma och ingen konsekvensbeskrivning. Varför han nu efterfrågar en sådan innan ärendet kan gå vidare.

Är Kockbacka gärde fortfarande platsen där en ny Broskola ska ta form?

– Ja, det är fortfarande plan A. Men det är inte samma som att det är den enda. 

Någon tidsplan då ärendet kan återkomma till kommunsstyrelsen finns inte idag.

Taxen Edwin kom till fältet strax utanför Bro centrum tillsammans med Miljöpartiets gruppledare.

Taxen Edwin kom till fältet strax utanför Bro centrum tillsammans med Miljöpartiets gruppledare.

Malin Lövkvist

Om tjänstemännen vidhåller att kostnaden är 300 miljoner, går ni vidare isåfall?

– Vi kommer ta ett steg i taget. Det var därför vi också plockade undan det här från kommunstyrelsens agenda. Jag kommer inte föregå det beslutet.

Fredrik Kjos förklarar att det finns flera alternativa placeringar för skolan, men det är ingenting han vill prata om när Mitt i ringer.

– Vi tar ett steg i taget.

Men drar ni tillbaka ärendet för att ni får kritik från S, V och MP?

– Nej, vi backar inte från den politik som vi för på grund av att vänsteroppositionen tycker något annat. Det kommer aldrig hända. De har sin syn på hur samhället ska utvecklas. Vi har vår syn på hur samhället ska utvecklas. Så vi driver allianspolitik.

Här är planen för en ny skola i Bro

Vid samhällsbyggnadsutskottets möte den 17 mars så togs beslut om att skicka ut planerna för en ny skola i Bro på samråd. Nu har du chans att tycka till om en stor förändring för alla Brobor – allra främst för ortens barn och unga.

För ett år sedan så mötte Mitt i alliansens företrädare på den aktuella marken för att höra mer om planerna på att flytta ut Broskolan till nya lokaler – bort från centrum.

– Nu har vi säkrat den fastigheten där den här utvecklingen kan ske, och då kan vi börja omdaningen av Bro på riktigt. I stället för att fortsätta att måla om fasaderna så kan vi skapa en bestående förändring för Bro, sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) då.

https://www.mitti.se/nyheter/nya-skolan-kommer-krava-flera-bullervallar/repucz!z0Ym64MsOxXIJUJXpYoEZw/

Tanken är att det här ska bli en skola för elever i årskurs f-9. Inledningsvis ska man ha plats för 500 elever, men det ska finnas möjlighet att bygga ut skolan så att kommunen kan ha plats för 1000 elever på sikt. I planerna finns även en idrottssal och en ordentlig skolgård som ska svara upp mot de riktlinjer som ställs på barns utomhusmiljö.

Området som skolan ska förverkligas inom är Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen.

Samtidigt planeras för en ny rondell vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. I väst vill kommunen bygga bostäder och i öst ska en dagvattenpark anläggas.

En bro för gång- och cykeltrafikanter placeras över järnvägen längs med Ginnlögs väg. På så vis kan man skapa en kortare och rakare väg mellan skolan och Bro IP, och inte minst till kommande bostäder på andra sidan järnvägen. Förslaget som nu är möjligt att tycka till om behandlar även flera gång- och cykelvägskopplingar till övriga Bro.

Men vad är det då för typ av skolbyggnad man har för avsikt att bygga? Skolan är tänkt att bli två till tre våningar hög. Kommunen beskriver att byggnaden bryts upp i flera volymer genom att skapa ”förskjutna byggnadskroppar med sadeltak”, syftet här är att få en småskalig utformning på det hela. Tidigare nämnda bostäder är tänkta att bli radhus som är två våningar höga och även dessa ska förses med sadeltak.

Dagvattenparken ska rena vatten från östra delarna av Bro. Här vill även man bygga gångvägar så att det blir en naturlig plats för rekreation.

– Det här är en del av vårt övergripande arbete för ett tryggare Bro. För Broskolans del är syftet att skapa en mer integrerad skolmiljö, vi tror att placeringen är bra för att få elever från olika delar av Bro att söka sig dit. En skola och ett samhälle som är integrerat och går ihop ökar förståelsen mellan människor och det är värdefullt för alla. Skolan ska även fortsättningsvis vara kommunal, säger Fredrik Kjos (M), i en kommentar.

Nya Broskolan

I dagsläget finns inget beslut om hur upptagningsområdet för den nya skolan ska se ut. Men alliansen har för avsikt att inom några år flytta Broskolans verksamhet till de nya lokalerna.

Då beslutet om samråd togs lade S en anteckning till protokollet som gällde avsaknaden av helhet. Partiet pekar på att kommande beslut gällande skolans storlek i koppling till behov bör fattas i samråd med utbildningsnämnden. Där utreds nämligen en framtida skolstruktur för Bro och hänsyn bör därför tas till slutsatser i detta arbete.

Samrådstiden för skolplanerna pågår 29 mars - 29 april.

Via kommunens webbplats får du veta mer om hur du kan lämna dina synpunkter och tycka till om planerna.

SL överklagar nya Broskolan

Kommunen tog inte med hjulskrik från pendeltågsdepån i Bro då en bullerutredning genomfördes i det område där nya Broskolan är tänkt att byggas. Nu överklagas den nyligen antagna detaljplanen.

Ett av besluten som låg på bordet vid fullmäktiges möte den 24 augusti var ett antagande av den nya detaljplan som ska möjliggöra att nya Broskolan, bostäder och en park kan byggas.

Området som skolan ska förverkligas inom är Kockbacka gärde, det obebyggda fältet söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen.

Samtidigt planeras det för en ny rondell vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. I väst vill kommunen bygga bostäder och i öst ska en dagvattenpark anläggas.

– I stället för att fortsätta att måla om fasaderna så kan vi skapa en bestående förändring för Bro, sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) i april 2020, då han och Alliansen mötte upp Mitt i:s utsände på platsen för den planerade skolan.

Detaljplanen antogs

Detaljplanen antogs i augusti i år av politikerna med en tydlig majoritet. Oppositionen med S, V och MP röstade nej.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm överklagar detaljplanen till mark- och miljödomstolen och vill att domstolen ska river upp den antagna planen.

Mitt emot det planerade området ligger nämligen Brodepån. Det här är en viktig del av pendeltågstrafiken och här bedrivs service av pendeltåg dygnet runt.

SL om överklagan

Claes Keisu är pressansvarig hos SL. Han förklarar att man valt att överklaga detaljplanen eftersom förvaltningen menar att buller från pendeltågsdepån inte redovisats på ett korrekt sätt av kommunen då detaljplanen togs fram.

En följd av detta kan bli att SL genom bestämmelserna i miljöbalken kan bli skyldiga att utreda och bekosta eventuella bullerskyddsåtgärder vid de kommande bostäderna.

– Vi skulle också kunna tvingas till begränsningar i verksamheten vid depån, vilket skulle få konsekvenser för SL:s möjligheter att bedriva pendeltågstrafiken, säger Claes Keisu.

I sitt överklagande skriver förvaltningen:

”Planens industribullerutredning innehåller inte alla ljudkällor och således kan föreslagna bostäder i detaljplanen komma att få ljudnivåer som överskrider Naturvårdsverkets och Boverkets riktvärden för industribuller (maxnivå) nattetid”.

Hjulskrik saknas

Kommunen och en bullerkonsult har inventerat ljudkällor som låg till grund för industribullerutredningen, dock har hjulskrik som kan uppstå vid depån inte tagits med alls.

”Hade hjulskrik inkluderats i beräkningen hade utredningen sannolikt visat att Naturvårdsverkets riktvärden för maximal ljudnivå nattetid inte kan innehållas vid de planerade bostäderna”.

Kommunen om överklagan

Thomas Lenell är samhällsbyggnadschef i Upplands-Bro kommun. När Mitt i vänder sig till honom för att låta kommunen ge sin syn på läget så känner han inte till att trafikförvaltningen överklagat detaljplanen.

– Det här är en normal rutin. Får vi in ett överklagande så måste vi se över det. Sedan behöver vi ta reda på om vi ska ta in extern expertis eller om vi kan bemöta överklagandet själva, säger Thomas Lenell.

Han tillägger att det sannolikt kommer bli extern expertis som bistår kommunen i att bemöta trafikförvaltningens överklagande som nu gått vidare till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Regionen har inte något annat val än att överklaga för att skydda verksamheten i Brodepån.

Hur blir skolan?

Skolan är tänkt att bli två till tre våningar hög. Kommunen beskriver att byggnaden bryts upp i flera volymer genom att skapa ”förskjutna byggnadskroppar med sadeltak”, syftet här är att få en småskalig utformning på det hela. Bostäderna är tänkta att bli radhus som är två våningar höga och även dessa ska förses med sadeltak.

Skolan ska inrymma årskurs F-9. Till en början ska man ha plats för 500 elever, på sikt ska 1 000 elever kunna få plats på skolan.

Efter överklagandet: Kommunen och SL överens

Trafikförvaltningen överklagade Upplands-Bros detaljplan för ny skola, bostäder och en park i närheten av pendeltågsdepån i Bro. Bullerutredningen var bristfälligt ansåg förvaltningen. Nu har SL kommit överens med kommunen och dragit tillbaka sitt överklagande.

I september 2022 överklagade Region Stockholms trafikförvaltning en nyligen antagen detaljplan i Upplands-Bro till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Planen gäller området där den nya Broskolan är tänkt att byggas. Området heter Kockbacka gärde och det rör sig om det obebyggda fältet söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen. Samtidigt planeras det för en ny rondell vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. I väst vill kommunen bygga bostäder och i öst ska en dagvattenpark anläggas.

Här ser vi entrésidan av den tänkta skolan från Finnstarondellen. Kommer man från Bro centrum är det alltså gavelfasaderna man möter. Framför byggnaden återfinns skoltorget, här planeras plats för samling och cykelparkering.

Här ser vi entrésidan av den tänkta skolan från Finnstarondellen. Kommer man från Bro centrum är det alltså gavelfasaderna man möter. Framför byggnaden återfinns skoltorget, här planeras plats för samling och cykelparkering.

Visbyark / Topia landskapsarkitekter

I närheten av ovannämnda området finns SL:s pendeltågsdepå där MTR servar pendeltåg. Här sker verksamhet dygnet runt och det förekommer ofta en hel del ljud. 

Trafikförvaltningen överklagade detaljplanen eftersom man menade att buller från pendeltågsdepån inte redovisats på ett korrekt sätt av kommunen då detaljplanen togs fram.

I sitt överklagande skrev förvaltningen: ”Planens industribullerutredning innehåller inte alla ljudkällor och således kan föreslagna bostäder i detaljplanen komma att få ljudnivåer som överskrider Naturvårdsverkets och Boverkets riktvärden för industribuller (maxnivå) nattetid”.

Trafikförvaltningen och Upplands-Bro är överens. Därför har förvaltningen valt att dra tillbaka sitt överklagande av detaljplanen på Kockbacka gärde.

Trafikförvaltningen och Upplands-Bro är överens. Därför har förvaltningen valt att dra tillbaka sitt överklagande av detaljplanen på Kockbacka gärde.

Johanna Wallén

Drog tillbaka överklagan

I oktober 2023 valde Trafikförvaltningen att återkalla sin överklagan av detaljplanen med omedelbar verkan. I en skrivelse från Trafikförvaltningen till domstolen står att läsa:

"Då Trafikförvaltningen och Upplands-Bro kommun numera är överens om bulleråtergärderna som ska vidtas så återkallar nu Trafikförvaltningen, med omedelbar verkan, sitt överklagande avseende detaljplanen Kockbacka".

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) är glad över att man kunnat komma överens med Trafikförvaltningen. Arkivbild.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) är glad över att man kunnat komma överens med Trafikförvaltningen. Arkivbild.

Stefan Källstigen

"Bra jobbat av våra tjänstepersoner"

– Det är bra att vi hittat en lösning i den dialog vi haft med Trafikförvaltningen en längre tid. Bra jobbat av våra tjänstepersoner, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Han uppger vidare att tjänstemännen nu ska återkomma med en genomförande- och tidplan för hur man går vidare med detaljplanen.

Trafikförvaltningen överklagade Upplands-Bros detaljplan till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Detta då man ansåg att bullerutredningen som gjorts var bristfällig. Nu har parterna kommit överens och förvaltningen har dragit tillbaka sitt överklagande.

Trafikförvaltningen överklagade Upplands-Bros detaljplan till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Detta då man ansåg att bullerutredningen som gjorts var bristfällig. Nu har parterna kommit överens och förvaltningen har dragit tillbaka sitt överklagande.

Stefan Källstigen

Efter överklagandet: Kommunen och SL överens

✓Ansåg inte att bullernivåer redovisats ✓Överrens om åtgärder