Ett av besluten som låg på bordet vid fullmäktiges möte den 24 augusti var ett antagande av den nya detaljplan som ska möjliggöra att nya Broskolan, bostäder och en park kan byggas.

Området som skolan ska förverkligas inom är Kockbacka gärde, det obebyggda fältet söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen.

Samtidigt planeras det för en ny rondell vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. I väst vill kommunen bygga bostäder och i öst ska en dagvattenpark anläggas.

– I stället för att fortsätta att måla om fasaderna så kan vi skapa en bestående förändring för Bro, sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) i april 2020, då han och Alliansen mötte upp Mitt i:s utsände på platsen för den planerade skolan.

Detaljplanen antogs

Detaljplanen antogs i augusti i år av politikerna med en tydlig majoritet. Oppositionen med S, V och MP röstade nej.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm överklagar detaljplanen till mark- och miljödomstolen och vill att domstolen ska river upp den antagna planen.

Mitt emot det planerade området ligger nämligen Brodepån. Det här är en viktig del av pendeltågstrafiken och här bedrivs service av pendeltåg dygnet runt.

SL om överklagan

Claes Keisu är pressansvarig hos SL. Han förklarar att man valt att överklaga detaljplanen eftersom förvaltningen menar att buller från pendeltågsdepån inte redovisats på ett korrekt sätt av kommunen då detaljplanen togs fram.

En följd av detta kan bli att SL genom bestämmelserna i miljöbalken kan bli skyldiga att utreda och bekosta eventuella bullerskyddsåtgärder vid de kommande bostäderna.

– Vi skulle också kunna tvingas till begränsningar i verksamheten vid depån, vilket skulle få konsekvenser för SL:s möjligheter att bedriva pendeltågstrafiken, säger Claes Keisu.

I sitt överklagande skriver förvaltningen:

”Planens industribullerutredning innehåller inte alla ljudkällor och således kan föreslagna bostäder i detaljplanen komma att få ljudnivåer som överskrider Naturvårdsverkets och Boverkets riktvärden för industribuller (maxnivå) nattetid”.

Hjulskrik saknas

Kommunen och en bullerkonsult har inventerat ljudkällor som låg till grund för industribullerutredningen, dock har hjulskrik som kan uppstå vid depån inte tagits med alls.

”Hade hjulskrik inkluderats i beräkningen hade utredningen sannolikt visat att Naturvårdsverkets riktvärden för maximal ljudnivå nattetid inte kan innehållas vid de planerade bostäderna”.

Kommunen om överklagan

Thomas Lenell är samhällsbyggnadschef i Upplands-Bro kommun. När Mitt i vänder sig till honom för att låta kommunen ge sin syn på läget så känner han inte till att trafikförvaltningen överklagat detaljplanen.

– Det här är en normal rutin. Får vi in ett överklagande så måste vi se över det. Sedan behöver vi ta reda på om vi ska ta in extern expertis eller om vi kan bemöta överklagandet själva, säger Thomas Lenell.

Han tillägger att det sannolikt kommer bli extern expertis som bistår kommunen i att bemöta trafikförvaltningens överklagande som nu gått vidare till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.