Krav. Demonstrantgruppen i samband med att WeR1:s kravlista lämnades över i april. Vid senaste stadsdelsnämnden kom svar utan löften om fältassistenter. Foto: Anders Björklund

Kräver fältassistenter efter skjutningar

Efter vårens skjutningar i Skarpnäck lämnade gruppen WeR1 in en lista med krav till stadsdelen. Fältassistenter, som är ett av kraven, omnämns dock inte alls i det skriftliga svaret som klubbades i en oenig stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 17:15, 29 jun 2022

Skarpnäck är sedan 2009 den enda stadsdelen i Stockholm utan fältassistenter. I stället har stadsdelen satsat på en samverkansmodell för Skarpnäck och Bagarmossen mellan flera aktörer kallad Skarpnäckslyftet. Modellen har lyfts fram som lyckad.

Resultat från stadens trygghetsmätningar 2017-2020 visar också på förbättrade resultat i Skarpnäck och Bagarmossen. Även andra orter längs med linje 17 har visat förbättringar, men inte så entydigt som här. Enskededalen backade under samma period.

Vad är Skarpnäckslyftet?

Skarpnäckslyftet är en samverkansmetod vars mål är att öka känslan av trygghet för boende i området och att verka stödjande för ungdomar och deras familjer.

Arbetet sker i Bagarmossen och Skarpnäck.

Bland de samverkande aktörerna finns områdesvärdar, Stiftelsen på Rätt väg, bostadsbolag, sociala insatsgruppen, familjebehandlare, fritidslotsar, lokalpolisen, lokala brottförebyggande rådet och civilsamhälle.

Ett av benen i modellen är unga vuxna som fått jobb som områdesvärdar. De rör sig kvälls- och nattetid i Skarpnäck och Bagarmossen för att jobba relationsskapande, men också rapportera avvikelser som till exempel skadegörelse.

Källa: Skarpnäcks stadsdelsförvaltning/Stockholmshem

Visa merVisa mindre

Demonstrantgruppen i slutet av april. Foto: Anders Björklund

Ifrågasatta förbättringar

Efter vårens skjutningar har dock den lokala trygghetsgruppen WeR1 ställt krav på nysatsningar. När gruppens kravlista, som lämnades in i slutet av april, skulle få svar på stadsdelsnämnden förra veckan fanns en del intresserad allmänhet på plats i Skarpnäcks kulturhus. Däribland fältassistenten Martin som pekade på att det inte med säkerhet går att slå fast vilka positiva effekter Skarpnäcklyftet haft de inledande åren.

– Det är svårt att utesluta att förändringen kan förklaras av andra faktorer än Skarpnäckslyftet, exempelvis förändrade socioekonomiska mönster, gentrifiering eller andra aktörers insatser under tiden för Skarpnäcklyftet. Ser vi till brottslighet eller missbruk finns ingen tydlig uppåtgående eller nedåtgående trend, sa Martin som läste högt ur den externa utvärdering om Skarpnäckslyftet som publicerades 2016.

Det gör fältassistenter

Fältassistenter är en yrkesgrupp där de flesta har socinomutbildning.

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar bland annat på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet.

Fältassistenterna samarbetar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar.

Visa merVisa mindre

Inget svar

Men något svar på kravet om fältassistenter fanns inte i det svar som förvaltningen tagit fram och som den grönblå majoriteten klubbade. Fältassistenter nämns inte alls, vilket upprört personer i WeR1. I en tidigare debattartikel i Mitt i har majoriteten dock framfört att man varken säger ja eller nej till fältassistenter. Det var något nämndordförande Ewa Larsson återkom till när publiken på mötet fick ställa frågor och yttra sig.

Förra veckan kom svar utan löften om fältassistenter. Nämndordföranden Ewa Larsson (MP) i mitten höll dock fram andra nysatsningar som införandet av trefas och extra fritidslotsar i sommar. Foto: Anders Björklund

Opposition. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill se fältassistenter som komplement till dagens förebyggande arbete. Här talar Monica Löwström (S). Foto: Anders Björklund

– Innan vi ändrar något politiskt vill vi att förvaltningen tar fram ett underlag som visar hur en sådan förändring av organisation ska gå till. Och innan det ska man utvärdera vad som är bra i dag och vad man kan göra mer.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som sitter i opposition reserverade sig mot beslutet till förmån för deras egna förslag till svar där de bland annat efterlyser fältassistenter.

– Vi ser fältassistenter som ett bra komplement till de insatser som redan finns, sa gruppledare Monica Lövström (S) inför beslutet.

Skarpnäckslyftet utvärderas

Nuvarande avtal för Skarpnäckslyftet löper över 2023. I höst ska en extern utvärdering av modellen vara klar. Fältassistenter är en av frågorna som kommer att belysas enligt tillförordnade stadsdelsdirektören Karin Bülow.

– Vi ska låta utvärdera helheten och titta på vad vi kan komplettera med för att bli ännu mer framgångsrika. Ser vi att förändringar av något slag behövs kan detta genomföras innan avtalet löper ut. Hur snabbt det sker är beroende på åtgärd, säger hon.