Lövstaområdet med det nya kraftvärmeverket inskissat liksom en ny hamn för fartyg som kommer med avfall till förbränningen. Foto: Liljewall Arkitekter

Kraftvärmeverket i Lövsta en risk för Ekerös vatten

Stockholm Exergi har ansökt om tillstånd att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta, ett stenkast bort från Ekerös råvattenintag. Enligt flera instanser innebär det en risk för vattenskyddsområdet.

  • Publicerad 08:46, 23 apr 2021

viktigt att inga höga nivåer buller drabbar Färingsöborna.

Ekerö kommun är beroende av vatten från Mälaren och Lovö vattenverk, som tar in råvatten från en plats omkring 6,5 kilometer nedströms från det planerade kraftvärmeverket i Lövsta.

Nu har Ekerö kommun har tyckt till om planerna. Kommunen tar fasta på bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen: Mälarens vattenkvalitet ska inte försämras.

– Vi förlitar oss på den bedömning som gjorts i ärendet. Allt pekar på att kraftvärmeverket inte ska vara något problem för Lovöns dricksvatten, säger Ulf Aronsson, miljöingenjör på Ekerö kommun.

Kommunen framhåller dock vikten av att anläggningen byggs och drivs på ett sätt som gör att råvattnet vid Lovö vattenverk inte förorenas. Kommunen lyfter också risken för oförutsedda utsläpp från sjötransporter till och från anläggningen.

Buller bör begränsas

– I ett senare skede, under driften, är det viktigt att inga höga nivåer buller drabbar Färingsöborna. Skulle det hända går det dock att åtgärda.

Under samma remissrunda lyfter länsstyrelsen fram ett fall där Mark- och miljööverdomstolen gett ett annat bolag avslag för verksamhet vid ett område som förser 82 000 personer med dricksvatten.

Och alla yttranden som gäller Lövstaverket lyfter fram att Mälaren förser drygt två miljoner personer med dricksvatten, och att man ser risker för att bygget och driften kan sprida ämnen från den starkt förorenade sjöbottnen.

– Det är inte självklart att Stockholm Exergi får tillstånd. Mälaren som dricksvattentäkt går inte att flytta på, men det kan man göra med ett ännu inte uppfört kraftvärmeverk, säger Anders Wasell, handläggare på länsstyrelsen.

"Latent risk"

Stockholm Exergi menar dock att saneringen av mark och sjöbotten kan minska risken för spridning av föroreningar i framtiden.

– Vi bedömer att både saneringen och senare driften med sjötrafik kan gå säkert till. Samtidigt ska vi komma ihåg att det nuvarande läget är prekärt med omfattande föroreningar på sjöbotten, som hela tiden är en latent risk om det förblir osanerat, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

I höst väntas mark- och miljödomstolen fatta beslut om Stockholm Exergi får tillstånd att bygga och driva ett kraftvärmeverk i Lövsta.

Siktar på 2025

Det nya värmeverket planeras vara klart år 2025. Det ska producera el och fjärrvärme och därmed ersätta Hässelbyverket som snart är uttjänt. Det nya kraftvärmeverket ska även förbränna sorterat restavfalloch göra det till värme och el.

Om kraftvärmeverket i Lövsta byggs knyts fjärrvärmesystemen i centrala Stockholm samman med fjärrvärmenätet i nordvästra Stockholm. Fjärrvärme från Lövsta kommer föras in till centrala Stockholm.

Stockholm stad och Fortum samäger Stockholm Exergi.

Källa: Stockholm Exergi

Visa merVisa mindre

Ulf Wikström på Stockholm Exergi. Foto: Malin Lööf/Arkiv