I februari förra året sa Nackas kommunstyrelse ja till detaljplanen som tillåter 600 bostäder, en förskola och verksamhetslokaler på totalt 25 000 kvadratmeter men också gör delar av Ryssbergen till naturreservat.

Naturskyddsföreningen, Nacka miljövårdsråd och grannar var emot och överklagade. De ansåg att bostadsbyggande i Ryssbergen skadar kulturmiljö och kust och skärgård av riksintresse. 

Avslog överklagande

I oktober avslog mark- och miljödomstolen överklagandena. Domstolen ansåg ”att landskapets karaktär som bevuxet sprickdalslandskap med stora höjdskillnader kommer att bestå. Bebyggelsen är koncentrerad till den södra delen av Ryssbergen där den inte blir lika synlig från Saltsjön. Av fotomontagen framgår att husen inte kommer att dominera synintrycket.”

Mark- och miljödomstolen betonade också att länsstyrelsen som ska se till att riksintressen inte skadas inte hade överprövat detaljplanen.

”Domstolen bedömer därför att den byggrätt detaljplanen ger inte påverkar riksintressena på ett sådant sätt att en påtaglig skada uppstår.”

”Rätt avvägning”

Föreningarna och en granne överklagade på nytt. Men Mark- och miljödomstolen nekade den 29 mars prövningstillstånd. Beslutet går inte att överklaga.

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) är nöjd med domstolens besked.

”Bra att vi gjort rätt avvägning mellan att skapa naturreservat och kunna bygga lite bostäder och samtidigt göra andra klimatrelaterade kompensationsåtgärder”, skriver han i ett sms till Mitt i.