Naturskyddsföreningen och Nacka miljövårdsråd anser att bostadsbyggande i Ryssbergen skadar kulturmiljö och kust och skärgård av riksintresse. Föreningarna krävde att mark- och miljödomstolen skulle ge sig ut och titta på naturen i Ryssbergen. Men det avslog domstolen.

Mark- och miljödomstolen anser ”att landskapets karaktär som bevuxet sprickdalslandskap med stora höjdskillnader kommer att bestå. Bebyggelsen är koncentrerad till den södra delen av Ryssbergen där den inte blir lika synlig från Saltsjön. Av fotomontagen framgår att husen inte kommer att dominera synintrycket.”

Anses inte påverka riksintresse

Mark- och miljödomstolen betonar också att länsstyrelsen som har ansvar att se till att riksintressen inte skadas inte har överprövat detaljplanen.

”Domstolen bedömer därför att den byggrätt detaljplanen ger inte påverkar riksintressena på ett sådant sätt att en påtaglig skada uppstår.”

Mark- och miljödomstolen avslår därmed överklagandena från föreningarna och grannarna.

”Kommer säkerligen överklagas”

Kommunalrådet Peter Zethraeus (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, är nöjd.

”Vi har ju fått utstå mycket kritik från stora delar av oppositionen, något som nu kommer på skam. Det visar också att vi tar de här frågorna på stort allvar, det är viktigt. Men det är också viktigt att vi kan möjliggöra bostäder i attraktiva lägen nära till tunnelbanan. Dessutom säkrar vi upp stora delar av Ryssbergen som naturreservat och naturmark. Domslutet kommer säkerligen överklagas till nästa instans innan planen vinner laga kraft, men så här långt är beskedet väldigt positivt”, skriver han i ett mejl till Mitt i.