Jästbolaget betonar i sitt yttrande att deras verksamhet är ”synnerligen viktig ur nationell synvinkel” då man är Sveriges enda jästtillverkare, och att området är utpekat som av riksintresse för totalförsvarets civila del.

I kommunens detaljplaneprogram påstås att det är möjligt att minska luktutsläppen med upp till 95 procent. Direkt felaktigt, skriver Jästbolaget som menar att slutsatsen bygger på lösa antaganden och uppgifter ”präglade av ett önsketänkande”.

Marken norr om fabriken är med hänsyn till luktförhållanden ”uppenbart olämplig för bostadsbebyggelse” enligt plan- och bygglagen, menar Jästbolaget.

Ytterligare argument är, enligt bolaget, de ”tunga och frekventa transporter av farligt gods som fabrikens verksamhet ger upphov till” och de olycksrisker som en ökad trafik skulle medföra.

Avstånd till kemikalier

Dessutom förekommer en ”storskalig förvaring av kemikalier inom anläggningen”, och ett nödvändigt skyddsavstånd för bostäder har inte beaktats och frågan är inte närmare analyserad, menar Jästbolaget.

Är ni oroliga för att bostäder byggs och att de i framtiden kommer att ge upphov till höjda krav på er?

– Jag vill inte spekulera om framtiden, vi förlitar oss på den pågående processen, säger Anna Bjur, affärsutvecklingschef på Jästbolaget.