– Det kommer att blir stopp åt bägge hållen, säger Peter Karlsson, styrelseledamot i HSB Brf Spåret, med 259 lägenheter längs Västra Banvägen.

Sedan 15 maj ställer Österåkers kommun ut ett förslag till detaljplan för Västra Banvägen och del av Tuna 3:1. Planen har varit känd för föreningen sedan februari, men det är först på senare tid de kunnat ta del av detaljerna.

Ett 70-tal av Brf Spårets p-platser kan försvinna och bli vändplats för SL-bussar.

Ett 70-tal av Brf Spårets p-platser kan försvinna och bli vändplats för SL-bussar.

Stefan Källstigen

Enligt kommunens förslag ska Västra Banvägen breddas och utvecklas till en huvudgata med förbättrade gång- och cykelbanor, nya träd, planteringar, bättre dagvattenhantering och möjlig uppdimensionering av VA-nätet.

Samtidigt vill kommunen också snörpa av Västra Banvägen och göra den enfilig längs en 60 meter lång sträcka i höjd med stationen.

Timglashållplats

Här vid en ”timglashållplats” är det tänkt att SL-bussar som ska börja trafikera vägen ska stanna, för att tryggt släppa av passagerare.

– En varsam breddning och att man det gör det snyggt med planteringar är okej. Det är bussarna vi främst vänder oss mot, säger Bengt Lindberg, ordförande i Brf Spåret.

– Det kan bli väldigt rörigt.

Bostadsrättsföreningens befarar också att det kommer att bli mer buller, avgaser och tomgångskörning.

”Timglas”-avsmalningen på Västra Banvägen ska sträcka sig 60 m från Åkersbergavägen. Vid punkthusen blir det påstigning, vändplan och raststuga för bussarna.

”Timglas”-avsmalningen på Västra Banvägen ska sträcka sig 60 m från Åkersbergavägen. Vid punkthusen blir det påstigning, vändplan och raststuga för bussarna.

Österåkers kommun

För att allt ska bli möjligt måste kommunen också ta över en hel del mark från angränsande markägare, i Brf Spårets fall mer än 3 600 kvm, motsvarande en halv fotbollsplan.

På en del av föreningens parkeringsplats vill kommunen bygga en vändplan för bussarna och en raststuga för bussförarna.

”Säker lösning”

Enligt kommunen, som valt att svara skriftligt, är skälet till timglaslösningen att kommunen växer och att kollektivtrafiken därför behöver byggas ut, samtidigt som man vill avlasta Åkersberga stations bussterminal.

Genom att smala av Västra Banvägen vid stationen sänks hastigheten och övergångsstället blir kortare ”vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet” skriver Ingrid Kärrsten, planarkitekt på Österåkers kommun.

När vägen breddas kommer den att hamna närmare bostadshusen.

När vägen breddas kommer den att hamna närmare bostadshusen.

Stefan Källstigen

Som motförslag föreslår Brf Spåret att bussarna ska trafikera på andra sidan järnvägen, eller åtminstone bara till början av Västra Banvägen.

Tror ni att kommunen kommer att lyssna på er?

– Ja, vi tror att vi har vettiga lösningar på det här problemet, säger Bengt Lindberg.