För första gången har forskare undersökt hur polycykliska aromatiska kolväten (PAH) från båtmotorernas avgaser lagras i bottensediment och vattenlevande organismer i Bohusläns skärgård.

– Det finns all anledning att fasa ut bensin- och dieseldrivna båtmotorer, säger Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

I snart sex års tid har Kjell Nordberg tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet, Umeå universitet, Sveriges Geologiska undersökning (SGU) och samverkansprojektet Tillväxt norra Bohuslän, studerat och mätt hur de polycykliska aromatiska kolvätena, PAH, från båtmotorernas avgaser lagras i musslor, ostron, vatten och bottensediment.

Resultatet av Kjell Nordberg och kollegornas forskning visar att halterna av PAH:er i ytsedimenten är fem gånger högre i Grebbestad och Tanumstrand där båttrafiken är tät, än i det intilliggande Sannäs, som är ett Natura 2000-område med väsentligt mindre båttrafik.

I de trafiktäta områdena överskrids de gränsvärden som är definierade enligt EU:s vattendirektiv.

”Giftiga ämnen”

Frågan om hur båtturismen påverkar naturen har diskuterats länge. Men aldrig förut har föroreningarna från båtmotorer mätts upp så strukturerat som nu.

– Fritidsbåtar lämnar utan tvekan ett avtryck i naturen. Koncentrationen av PAH:er i vattnet är tydligt högre där fritidsbåtstrafiken är som störst, säger Kjell Nordberg.

Även de musslor och ostron som placerats ut där båttrafiken var som mest intensiv hade kraftigt förhöjda PAH-halter.

– De avgasrelaterade giftiga ämnena finns där. Men eftersom det håller sig inom Livsmedelsverkets ramar kan man i de flesta skärgårdsområden räkna med att ostron och blåmusslor inte är hälsofarliga, säger Kjell Nordberg.

Enligt Nordberg har båtturism och vattenbruk dock förutsättningar att samexistera, så länge man inte odlar och skördar där båttrafiken är som mest intensiv.

– Även om vi inte ser något alarmerande just nu finns all anledning att mana till försiktighet, till exempel generella hastighetsbegränsningar och stimulans av elmotorer och segling.