En grupp med förskolebarn klädda i typiska neongula västar är på väg in på förskolan Blomsterkungen i Hässelby norra villastad under ledning av två förskoleanställda.

– Först du, och sedan du!

Snöflingorna tilltar i vad som kan vara vinterns sista snöfall.

Gula höga stängsel

Barnen, förskolelärarna och barnskötarna kommer in direkt från parken och skogen via gångvägarna i området.

Blomsterkungens stängda förskolegård.

Blomsterkungens stängda förskolegård.

Johannes Äng

Själva förskolegården har nämligen spärrats av genom höga, gula stängsel. Miljöfarliga ämnen har hittats i jorden vid förskolan, där 123 barn går.

– Det är en tråkig situation som uppstått, men samtidigt bra att detta uppdagas och att barnens och pedagogernas miljö säkerställs, säger Blomsterkungens rektor Michelle Olsson som träffar oss på den passage av gården som man trots allt kan vara på.

Johannes Äng

Professionell odling i området under tidiga 1900-talet

Lövstavägen skiljer Blomsterkungen från Riddersviks herrgård, där höga halter av olika metaller, framförallt blyhalter, påträffades 2020 och som misstänks härröra från gödnings- och jordförbättringsmedel från Lövstas gamla sopanläggning.

I stora delar av villastaden bedrevs professionell grönsaks-, trädgårds- och fruktodling under 1900-talet.

Rester av gamla drivbänkar och växthus hittas ibland.

Blomsterkungens rektor Michelle Olsson och hennes biträdande rektor Kicki Svedenstrand träffar Mitt i på förskolan.

Blomsterkungens rektor Michelle Olsson och hennes biträdande rektor Kicki Svedenstrand träffar Mitt i på förskolan.

Johannes Äng

Det var tidigare i vinter som det kommunala fastighetsbolaget Sisab genomförde markundersökningar på förskolan.

Glassplitter och flisbitar dök upp

Misstankar om föroreningarna hade man haft i flera års tid, framgår i mejl från 2020 som Mitt i tagit del av.

Föräldrar upplyser i de gamla mejlen Sisab om att glassplitter och flisbitar dyker upp på gården.

Staden har konstaterat att marken vid förskolan Blomsterkungen tidigare användes för odlingsverksamhet.

Staden har konstaterat att marken vid förskolan Blomsterkungen tidigare användes för odlingsverksamhet.

Johannes Äng

Sisabs personal svarar bekymmersamt att det sannolikt innebär att det kan finnas föroreningar från gammal odlingsverksamhet i marken.

Men några åtgärder görs inte.

 – Vi borde agerat snabbare, men nu arbetar vi tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning för att så fort som möjligt säkerställa och återställa gården, säger Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab.

"Det kvarstår ännu en del arbete innan planen kan spikas om att sanera gården under sommarlovet", säger Thomas Pella Bergsell på Sisab.

"Det kvarstår ännu en del arbete innan planen kan spikas om att sanera gården under sommarlovet", säger Thomas Pella Bergsell på Sisab.

Johannes Äng

Överskrider nivåerna för förskola och bostäder

Halterna i de miljöfarliga ämnena överskrider inte nivån för farligt avfall.

– Men de överskrider den godtagbara nivån för förskola och bostäder, säger Thomas Pella Bergsell.

En mamma vid förskolan ifrågasätter varför föräldrarna först nu informerats om situationen.

– Inga markundersökningar gjordes i samband med att Blomsterkungens gamla förskolebyggnad revs och den nya byggdes 2015, säger hon.

Ödslig förskolegård. "Vi har behövt ta in extra personal för att kunna hantera och dela upp barngrupperna när vi tar ut dem", säger rektorn Michelle Olsson, till höger.

Ödslig förskolegård. "Vi har behövt ta in extra personal för att kunna hantera och dela upp barngrupperna när vi tar ut dem", säger rektorn Michelle Olsson, till höger.

Johannes Äng

Något som borde ha varit prioriterat, menar hon.

– Barn är en extra känslig grupp för miljöerna de vistas i. Jag förstår inte varför man överhuvudtaget utsätter våra barn för någon form av risk?

Hon tycker inte situationen känns bra.

– Hur ska vi kunna veta om det bara är gården som är drabbad och inte andra områden vid förskolan?

Skolborgarrådet: Staden borde agerat tidigare

Skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) har informerats om situationen och säger att Sisab tar frågan på allvar.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Klara B Orreteg

– Vi agerar nu tillsammans med stadsdelsförvaltningen för att säkerställa att barnen ska kunna vistas tryggt på gården. Sett i backspegeln borde indikationerna från 2020 tagits på större allvar och staden borde ha agerat redan då.

Sisab hoppas kunna genomföra saneringen under sommarlovet. Det betyder att gården kan öppnas igen tidigast i höst.

Personal: Fanns en gurkodling här förr

Den gamla förskolan på platsen var länge en av Hässelbys äldsta förskolor innan den revs, och ersattes av den nya byggnaden 2015. Biträdande rektorn Kicki Svedenstrand har jobbat många år i området.

– Här vid vår "vallgrav" fanns en gurkodling förr i tiden och även en grön yta med fruktträd, säger hon och pekar på en del av förskolan del som ligger an mot villaområdet.

Johannes Äng

Reaktionerna från föräldrarna är blandade, menar Michelle Olsson.

– Jag har stor respekt och förståelse för att man är orolig, barnen är det bästa vi har.

Hur ser ni på att Sisab haft misstankar i många år utan att ha gjort något?

– Vi känner till det och Sisab har inget bra svar på varför man dröjt. Men jag vill betona att vi har en bra dialog med dem nu och vi upplever att de verkligen vill ta sitt ansvar.

Förskolan har tvingats ta in extra personal på grund av situationen.

– Vi måste göra det tills gården är sanerad, så vi kan garantera att barnen kommer ut i grupper och får daglig utomhusvistelse, säger Michelle Olsson.

Beskedet: Finansieringen för saneringen vid Riddersvik klar

Arbetet med saneringen vid Riddersvik har dragit ut rejält på tiden – men nu har Stockholms stad åtminstone fått klart med finansieringen. 102 miljoner kronor får man i ett nödvändigt statligt bidrag.

Naturvårdsverket och länsstyrelsen har gett klartecken till ett statligt stöd på 102 miljoner kronor för saneringen vid Riddersvik i Hässelby.

Väntas ta tre år

Arbetet med saneringen av marken, som väntas ta tre år att genomföra enligt staden, har dragit ut rejält på tiden.

I somras berättade Mitt i att staden väntade sig beskedet om finansieringen redan till efter sommaren.

700 bostäder planeras

700 bostäder planeras i den moderna trädgårdsstad som ska byggas i området. Och nya kolonilotter ska anläggas.

I 3,5 år har Rosenparken och kolonilottsområdet vid Riddersviks herrgård varit avstängt.

Föroreningar upptäcktes 2020

Det var i förarbetena inför bostadsprojektet som föroreningar i jorden upptäcktes 2020.

Att jorden saneras är helt avgörande för att spaden ska kunna sättas i marken.

Engelska parken rustas

När saneringarna är genomförda kommer områdena för dagens Rosenparken, frukt- och rosenträdgården, kolonilottsområdet och Utsiktskullen att kunna nyttjas igen och bostadsprojektet komma att dra igång.

Engelska parken rustas upp

Engelska parken kommer dessutom att rustas upp och göras mer tillgänglig. 

Stadens bud hösten 2021 var att genomföra hela saneringen under 2023, men först 2022 kom man igång med de detaljerade markundersökningarna.

102 miljoner har Stockholms stad fått beviljat i statsstöd för saneringen i Riddersvik.

102 miljoner har Stockholms stad fått beviljat i statsstöd för saneringen i Riddersvik.

Mikael Andersson

Blyhalterna måste minskas

Höga halter av olika metaller har påträffats i marken, och framförallt är det blyhalterna som måste reduceras.

– Föroreningarna ligger i områdena där Riddersviks gård under 1900-talet bedrev grönsaks- och fruktodling. Vi bedömer att föroreningarna kommer från gödnings- och jordförbättringsmedel från Lövsta sopanläggning, säger exploateringskontorets projektledare Margaretha Larsson Almqvist.

Upphandlingen aktuell

Enligt henne kommer upphandlingen ske nu under vintern och våren.

– Vi förväntar oss att saneringen påbörjas efter sommaren 2024 och att den pågår fram till och med 2027.

När kan bostäderna börja byggas?

– Tidigast 2026. Och då handlar det om att starta stadens arbeten, det vill säga bygga gator, genomföra ledningsarbeten och lägga om diken.

Förening vill se snabbare puckar

Mia Mathon, ordförande i kolonilottsföreningen i området, har tidigare uttryckt kritik mot vad hon ser som en alltför saktfärdig hantering från stadens sida.

– Kommunen har en upphandlingsenhet som inte gör annat än handlar upp och det finns fullt med intressenter som har ont om jobb nu. Det borde bara vara att tuta och köra nu.

Mia Mathon, ordförande i kolonilottsföreningen vid Riddersvik, är kritisk till hur lång tid det tar att sanera marken.

Mia Mathon, ordförande i kolonilottsföreningen vid Riddersvik, är kritisk till hur lång tid det tar att sanera marken.

Privat

Mathon menar att staden under vintern borde hinna med upphandlingen.

– Då skulle man kunna börja med jordschaktning i maj. Håller staden tempo så skulle vi kunna fördela nya lotter inför hösten och kunna starta upp en normal odlingssäsong redan till sommaren 2024.

– Det är tre år innan tidpunkten som ni i massmedia kommunicerat.

Vilken dialog har ni med staden?

– Ingen, vi har inte hört ett ord. De svarar inte ens oss. Och det förvånar oss.

Instängslingarna blir kvar de närmaste åren

Instängslingarna vid Rosenparken och det gamla kolonilottsområdet vid Riddersvik måste vara avstängda tills saneringen är genomförd, vilket alltså enligt staden beräknas bli tidigast 2027.

Görs upphandlingen innan året är slut kan vi planera avhjälpande åtgärder under 2024.

700 bostäder planeras i området

2014 beslutade Stockholms stad att kommunens gamla plantskola i Riddersvik skulle ersättas med bostäder. En modern trädgårdsstad, som man beskriver det, med 700 bostäder är det som staden planerar.

Under förarbetena 2020 hittade kommunen höga blyhalter i jorden. Rosenparken och kolonilottsområdet stängdes av och har så varit sedan dess. Den nya detaljplanen för bostäderna godkändes i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021.

Bostadsområdet ska bestå av radhus, låga punkthus samt flerbostadshus. Enbart privata byggbolag ska bygga. Planen är hälften hyresrätter, hälften bostadsrätter.

Cirka 1 400–1 500 personer väntas flytta in. Även ett äldreboende och förskola ska byggas.

År 2025 har tidigare pekats ut som tidpunkten för tidigast byggstart, men nu ser det ut att bli tidigast 2027.

Källa: Stockholms stad

Riddersviks kolonilottsområde och Mia Mathon, kolonilottsföreningens ordförande.

Riddersviks kolonilottsområde och Mia Mathon, kolonilottsföreningens ordförande.

Mikael Andersson och Privat

Så mycket kommer saneringen i Riddersvik kosta

Öppningen av området dröjer