"Sedan jag läste i tidningen om de farliga ämnena mår jag illa. Vi törs inte gå ut på gården längre", skriver en av grannarna till bullervallen i Brunna i ett mejl till kommunen. En annan granne frågar sig: "Kommer det tas prover på ALLA våra tomter?".

1175 procent mer PCB än vad gränsvärden tillåter har hittats i en del av den 300 meter långa bullervallen i Brunna. Det cancerframkallade ämnet är inte allt som miljöföretaget Geoveta hittat då de på uppdrag av Upplands-Bro kommun tagit prover på bullervallen.

Även bly, kvicksilver och kobolt har hittats vid ett antal platser längs med vallen.

Flera dagar efter att Mitt i publicerat en artikel om rapporten och de höga värdena så valde kommunen att under onsdagskvällen den 5 juli publicera ett längre inlägg på sin webbplats angående situationen.

Bullervallen i Brunna, eller Brunnamuren som grannarna kallar den. Arkivbild.

Bullervallen i Brunna, eller Brunnamuren som grannarna kallar den. Arkivbild.

Åsa Sommarström

Kommunen: Detta händer nu

Av denna information framgår att kommunen just nu låter genomföra fördjupad provtagning för att "reda ut omfattningen av markföroreningar i vallen och undersöka eventuella föroreningar i den ursprungliga marken i närheten av vallen."

Det framgår även att laktest kommer att tas för att "bättre kunna bedöma risk för påverkan av avrinnande ytvatten".

Upplands-Bro kommun konstaterar att det finns "ett antal förhöjda värden av farliga ämnen i en del av bullervallen". Det man nu gör, med den nya provtagningen, är att man "tar reda på om dessa värden är en risk för närboende människors hälsa och den omgivande miljön."

Mejl från oroliga grannar

Mitt i har tagit del av en lång rad mejl från oroliga grannar som skrivit till kommunen med anledning av tidningens publicering. En central fråga är den om man kan äta sådant man odlat i sin trädgård. 

Det vill säga den fråga som delar tjänstemännen. Miljöavdelningen ville gå ut och varna för att äta sådant man odlat i sin trädgård, samt spärra av delar av vallen.

Tekniska avdelningen å sin sida menar att kommunen ”inte ska skrämma upp boende i närområdet i onödan”. Detta framgår av ett interna tjänsteanteckningar som tidningen har tagit del av.

Äta eller inte äta sånt som odlats?

Vad svarar då Upplands-Bro på detta? Kan grannarna äta sådant man odlat?

"De uppmätta halterna kan medföra hälsorisk vid upprepat intag av jord eller om man regelbundet äter växter som vuxit på bullervallen".

Samtidigt konstateras att hälsorisken att äta växter och jord från områden intill vallen inte har bedömts. 

Om man jämför de föroreningshalter man hittat i bullervallen med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är dessa "inte så höga att de förväntas medföra risker vid kortvarig exponering eller inandning av damm från materialet", skriver kommunen avslutningsvis.

Provtagningen pågår under vecka 27 och 28. Sedan kommer dessa att analyseras av laboratorium och "riskbedömningen uppdateras".

Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef, Upplands-Bro kommun

Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef, Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun

Samhällsbyggnadschefen om läget

Samhällsbyggnadschefen Thomas Lenell uppger att ingen större förändring har skett i ärendet sedan Mitt i:s förra publicering.

– Man har upptäckt någonting som kan vara ett problem, och då behöver vi undersöka det, säger Thomas Lenell.

Men det är ju delvis ett problem, det verkar det ju inte råda något tvivel om, men du verkar tvivla på det?

– Jag vill ha på fötterna innan jag går ut med mer information. Det vi har sett är att vissa prover säger att det finns föroreningar, medans dubbelproverna intill säger att det inte finns föroreningar, så någonting är ju fel. Det man måste konstatera är ju vad det är för någonting och på vilka nivåer rör det sig om och sen måste vi också se, vad behöver i så fall åtgärdas.

Miljörapporten är daterat 31 mars 2023. Först i samband med att Mitt i skriver om innehållet i rapporten blir det känt att fler prover ska tas.

Varför väntade ni till juli med att ta nya prover?

– Vi hade en diskussion någon vecka efter vi fått rapporten och gått igenom den. Det var efter det som vi bestämde att vi skulle beställa nya provtagningar.

30 maj hade man ett internt möte där beslut togs att fler prover skulle tas på bullervallen tillföljd av rapportens resultat, uppger Thomas Lenell. Han är tydlig med att den provtagning som nu genomförs inte har något samband med Mitt i:s rapportering utan den var planerad i föreväg.