Att åsikterna bland tjänstemännen går isär framgår av interna tjänsteanteckningar som Mitt i tagit del av. Miljöavdelningens tjänstemän vill agera kraftfullt och hägna in delar av bullervallen samt varna närboende från att inte äta sådant man odlat i trädgården.

Tekniska avdelningen å sin sida menar att kommunen ”inte ska skrämma upp boende i närområdet i onödan”. Flera frågetecken finns i rapporten från konsultföretaget menar de. Fler prover måste inväntas innan beslut om åtgärder kan tas.

Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef, Upplands-Bro kommun

Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef, Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun

Samhällsbyggnadschefen Thomas Lenell betraktar rapporten som ett stickprov. Att de föroreningar som påträffats i vallen anses vara en ”risk för de boende i närheten” besvarar han såhär:

– Att bo i närheten av en väg är en risk. Att gå över en gata är en risk. Det man måste tänka på när man läser sådana här rapporter är att det är väldigt få saker som inte innebär en risk.

Du menar att man inte ska skrämma upp folk i onödan? 

– Nej, jag säger att vi behöver gå på fakta. Vad faktan säger i det här fallet är att vi behöver ha ordentliga underlag, därför behövs de utökade proverna. Hade vi hanterat detta i enlighet med miljöavdelningens förslag så hade det behövts tas i nämnd. Genom att vi väljer att invänta fler prover så går det fortare.

Ni beställde undersökningen, är det inte fakta då?

– Det var ett stickprov. Slutledningen är att fler djupare undersökningar måste göras.

Att det internt finns olika tankar hur frågan ska hanteras anser Thomas Lenell inte är något konstigt.

– Man har olika glasögon på sig, och olika roller.

Omstridd bullervall innehåller giftiga ämnen

”Brunnamuren” innehåller höga halter av det giftiga ämnet PCB. Det här visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Det giftiga ämnet PCB kan påverka människors hälsa allvarligt. Ämnet kan försämra fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet. Dessutom kan ämnet orsaka cancer. Nu har höga halter av just det här giftiga ämnet hittats i bullervallen som byggts i Brunna. Den trehundra meter långa bullervallen löper sedan 2020 längs med den hårt trafikerade Granhammarsvägen.

2023 fick miljökonsult­företaget Geoveta i uppdrag av Upplands-Bro kommun att genomföra en omfattande undersökning av bullervallen och dess innehåll. Denna färdigställdes och lämnades till kommunen i mars i år.

Massor från industritomt

Syftet med undersökningen har varit att: ”Bekräfta eller förkasta förekomst av föroreningar, eftersom klagomål inkommit från närboende att bullervallen innehåller skrot och att ytvatten som ansamlas avger dålig lukt”.

Undersökningsresultaten ska vi återkomma till. Men en viktig sak att veta är att miljökonsultföretaget lyckats ta reda på att massorna kommer från Brunna industriområde och en fastighet med beteckningen Örnäs 1:9. Sett till massornas ursprung konstaterar konsulterna att det kan innebära att befintliga föroreningar från industritomten kan ha följt med då bullervallen byggdes.

Vallen sedd från Granhammarsvägen.

Vallen sedd från Granhammarsvägen.

Åsa Sommarström

Flera olika prover har alltså tagits längs med den 300 meter långa vallen. Vid flera av provpunkterna visar PRV, det platsspecifika riktvärdet, att föroreningar i vallen med råge överskrider de rekommendationer som finns för vad som är hälsosamt.

1 175 procent PCB

En del av vallen innehåller 1 175 procent mer PCB än vad som är tillåtet enligt riktvärden. Dessutom har man bland annat hittat bly, kvick­silver och kobolt.

”Påträffade föroreningar i sektion A och B anses innebära en risk för de boende i närheten av bullervallen, både vuxna och barn. Främst eftersom föroreningar har påträffats ytligt och människor kan exponeras via intag av växter, inandning av damm samt intag av jord. Detta bör åtgärdas.”

ABT-Bolagen byggde vallen

Mitt i berättade 2020 att bullervallen inte kostat en krona för kommunen. Företaget ABT-Bolagen fick uppdraget att bygga vallen. Hos dem svarade projektchefen Andreas Åström på frågor från tidningen.

Bullervallen i Brunna i samband med att den stod klar 2020.

Bullervallen i Brunna i samband med att den stod klar 2020.

Åsa Sommarström

Han var 2020 även ersättare för Moderaterna i bygg- och miljönämnden. I dag är han ordförande i tekniska nämnden och vill inte svara på frågor om utredningen. I stället hänvisar han till ABT:s styrelseordförande Martin Albertsson som inte känner till utredningen.

Visste ni om att innehållet i massorna var giftiga?

– Alla massor provtas och bedömning görs av extern konsult. Därefter körs de till godkänd plats, säger han.

– Vi känner oss trygga i den provtagning och bedömning som genomförts och på det sätt massorna därefter hanterats.

Påträffade föroreningar anses innebära en risk för de boende i närheten av bullervallen, både vuxna och barn

Detta har hänt

I fokus då Mitt i rapporterade om vallens tillkomst för tre år sedan var kommunens egen bullerutredning som rekommenderade en två meter hög vall. Istället blev den fem meter.

Från kommunens sida uppgav den dåvarande tekniska chefen Linda Edgren att detta hade sin förklaring i bygglovet för vallen, som angav att den skulle vara fem meter.

Grannar på Banjovägen var förtvivlade över att ha fått sin boendemiljö påverkad. De skickade in bilder till tidningen som visade fynd ur vallen: plast, skrot och byggdukar.

Åren gick och grannarna överklagade även slutbeskedet – utan framgång.

Vad är PCB?

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler. När PCB:er redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet.

I Sverige infördes PCB-förbud i två omgångar: 1973 förbjöds användning av PCB i annat än slutna system, och 1978 förbjöds all nyanvändning. Ämnet finns dock kvar i miljön på grund av sin långa nedbrytningstid. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, och PCB-haltiga fogmassor och byggvaror ska lämnas som farligt avfall. PCB betraktas i dag som cancerframkallande.

Källa: Naturvårdsverket och Wikipedia

Bullervallen i Brunna i samband med att den stod klar 2020.

Bullervallen i Brunna i samband med att den stod klar 2020.

Åsa Sommarström

Omstridd bullervall innehåller giftiga ämnen

Höga halter av PCB har hittats i bullervall i Upplands-Bro.