Det giftiga ämnet PCB kan påverka människors hälsa allvarligt. Ämnet kan försämra fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet. Dessutom kan ämnet orsaka cancer. Nu har höga halter av just det här giftiga ämnet hittats i bullervallen som byggts i Brunna. Den trehundra meter långa bullervallen löper sedan 2020 längs med den hårt trafikerade Granhammarsvägen.

2023 fick miljökonsult­företaget Geoveta i uppdrag av Upplands-Bro kommun att genomföra en omfattande undersökning av bullervallen och dess innehåll. Denna färdigställdes och lämnades till kommunen i mars i år.

Massor från industritomt

Syftet med undersökningen har varit att: ”Bekräfta eller förkasta förekomst av föroreningar, eftersom klagomål inkommit från närboende att bullervallen innehåller skrot och att ytvatten som ansamlas avger dålig lukt”.

Undersökningsresultaten ska vi återkomma till. Men en viktig sak att veta är att miljökonsultföretaget lyckats ta reda på att massorna kommer från Brunna industriområde och en fastighet med beteckningen Örnäs 1:9. Sett till massornas ursprung konstaterar konsulterna att det kan innebära att befintliga föroreningar från industritomten kan ha följt med då bullervallen byggdes.

Vallen sedd från Granhammarsvägen.

Vallen sedd från Granhammarsvägen.

Åsa Sommarström

Flera olika prover har alltså tagits längs med den 300 meter långa vallen. Vid flera av provpunkterna visar PRV, det platsspecifika riktvärdet, att föroreningar i vallen med råge överskrider de rekommendationer som finns för vad som är hälsosamt.

1 175 procent PCB

En del av vallen innehåller 1 175 procent mer PCB än vad som är tillåtet enligt riktvärden. Dessutom har man bland annat hittat bly, kvick­silver och kobolt.

”Påträffade föroreningar i sektion A och B anses innebära en risk för de boende i närheten av bullervallen, både vuxna och barn. Främst eftersom föroreningar har påträffats ytligt och människor kan exponeras via intag av växter, inandning av damm samt intag av jord. Detta bör åtgärdas.”

ABT-Bolagen byggde vallen

Mitt i berättade 2020 att bullervallen inte kostat en krona för kommunen. Företaget ABT-Bolagen fick uppdraget att bygga vallen. Hos dem svarade projektchefen Andreas Åström på frågor från tidningen.

Bullervallen i Brunna i samband med att den stod klar 2020.

Bullervallen i Brunna i samband med att den stod klar 2020.

Åsa Sommarström

Han var 2020 även ersättare för Moderaterna i bygg- och miljönämnden. I dag är han ordförande i tekniska nämnden och vill inte svara på frågor om utredningen. I stället hänvisar han till ABT:s styrelseordförande Martin Albertsson som inte känner till utredningen.

Visste ni om att innehållet i massorna var giftiga?

– Alla massor provtas och bedömning görs av extern konsult. Därefter körs de till godkänd plats, säger han.

– Vi känner oss trygga i den provtagning och bedömning som genomförts och på det sätt massorna därefter hanterats.