Äldreboende. Sedan 2014 har det funnits planer på att bygga i Ginnungagap. Foto: Jens Kassnert

Domstol ger kommunen rätt om Ginnungagap

Det finns inget skäl att skrota detaljplanen för äldreboendena i Ginnungagap, enligt mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 12:03, 17 jun 2021

Inget skäl att upphäva detaljplanen

Detaljplanen för de två äldreboendena i Djursholm, kallat Ginnungagap, med 87 nya vårdplatser klubbades för lite mer än ett år sedan.

Under året har en överklagandeprocess pågått då grannar i området menat att kulturmiljön i området och trafiken försämras samt att sikten blir sämre med de nya boendena.

Nu har mark- och miljödomstolen gett sin synpunkt i frågan.

“Inget skäl att upphäva detaljplanen” skriver de i sin dom den 2 juni.

Planerats i sju år

Byggplanerna har pågått sedan 2014. Efter att en ny detaljplan återremitterades i februari, 2020, klubbades senare en detaljplan av kommunen under våren.

I början av det här året sammanställdes en enkät där Danderydsborna fick ge sina synpunkter på utformningen av boendena. Samtidigt meddelade man att bygget väntas komma igång under 2021.

Under tiden har överklagandeprocessen pågått.

Enligt elva grannar kan bygget skada riksintresset för kulturmiljön i Djursholm. Man har även motsatt sig byggytan, höjden och antalet våningar. Enligt flera grannar kan sikten skymmas av nybygget.

Grannarna har även menat att det nya boendet kan påverka trafiken för mycket, och ifrågasatt kommunens detaljplaneprocess.

Kommunen och byggparten Vectura fastigheter tycker att man tagit hänsyn till stads- och landskapsbilden, det kulturhistoriska värdet i området, att trafiken inte bör påverkas för mycket.

Mark- och miljödomstolen dömer till kommunens fördel. Domstolen menar att det kan förekomma vissa påverkan på kulturmiljön, men att den nya bebyggelsen bedöms ge "en god helhetsverkan".

En överklagan mot domen kan lämnas in senast den 23 juni.