Vården av covidsjuka äldre vid flera av regionens sjukhus höll inte måttet i pandemins början. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo har gjort en tillsyn gällande pandemins början fram till och med juni 2020 i syfte att "granska åtgärder för att förhindra och minska smittspridning samt för att säkerställa en god vård av patienterna".

Ansvariga har fått redogöra för hur de klarat detta och en enkät har gått ut till en del av personalen. Och det är via enkäterna som många av bristerna har uppdagats.

De sjukhus som nu klandras är Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Sabbatsbergsgeriatriken samt Alerisägda Dalengeriatriken.

Vårdgivarna uppger att de införde besöksförbud, att de samlade smittade på ett våningsplan eller avdelning, att de hade skyddsutrustning och hygienrutiner och anställde extra personal.

Men personalen uppger att vården ändå brustit.

Patienter lämnades ensamma

Vid Sabbatsbergsgeriatriken fick till exempel inte patienterna samma tillsyn som som vanligt då flera omvårdnadsmoment samlades till ett tillfälle. Patienterna var till stor del ensamma inne på sina rum.

Även på Danderyds sjukhus lämnades patienter utan tillsyn, enligt personalen, men här på grund att det inte fanns tillräckligt med personal och det saknades skyddsutrustning. Patienter lämnades också ensamma i livets slutskede.

På Karolinska i Huddinge menar personal att patienter drabbats av undvikbara trycksår och att patienter med ökat medicinskt behov inte flyttats till högre vårdnivå.

Vid Dalengeriatriken uppgav nästan hälften av de svarande att det förekom brister i omvårdnad av de covidsmittade patienterna. Dessutom hände det att patienter flyttades mellan salar och att smittade och icke smittade patienter delade på samma toalett.

Har bättrat sig

Ivo konstaterar att vårdgivarna "vidtagit rimliga åtgärder för att komma tillrätta med bristerna".

Så har till exempel Aleris inrättat en intagningsavdelning där patienter isoleras för provtagning innan de flyttas till vårdavdelning och på Sabbatsbetgsgeriatriken har covidenheten högre personaltäthet "för att säkerställa att omvårdnadsbehov kan mötas".

Karolinska i Huddinge menar att de "har obegränsad och nära tillgång till laboratorium, röntgen, akutteam och högre vårdnivå vid behov" apropå att patienter inte flyttats till högre vårdnivå.

På Danderyds sjukhus uppges ökad bemanning, ökad kunskap kring covid-19 och tillräckligt med skyddsutrustning förbättrat tillsyn och omvårdnad av patienterna.

Ivo nöjer sig därmed men skriver att de kan komma att följa upp vårdgivarnas åtgärder.

Äldreboenden fick hårdare kritik

När det gäller vården vid regionens särskilda boenden för äldre, som Ivo tidigare granskat, var den kritik som kom i höstas svidande.

Äldre fick inte individuell vård och behandling, utan generaliserades, och ordineringen av vård i livets slutskede skedde på ett regelvidrigt sätt, konstaterade Ivo då.

https://www.mitti.se/nyheter/skarp-kritik-mot-covidvarden-pa-aldreboenden/reptkx!7z4uh8FHmN5PIsFEuZ2g/