Flerfamiljsbostad. Avslag. Parhus. Avslag. Enfamiljshus. Godkänt.

Så kan man summera historien om den halvfärdiga 1 410 kvadratmeter stora villan i Vretarna i Tumba.

I fjol tog en flera år lång strid mellan kommunen, grannar samt byggherren, Eknors entreprenad AB, slut när mark- och miljödomstolen godkände jättevillan som ett enfamiljshus.

Men trots att byggherren slutligen fick igenom ett bygglov för huset som stått halvklart i nästan ett decennium efter flera olika försök så tycks byggherren inte vara nöjda med domstolens dom, trots att den gynnar den.

Byggherren insisterar fortsatt att få igenom ett bygglov om flerfamiljshus, och har återigen kastat sig själva, kommunen och grannarna in i en rättstvist om bygglov för huset.

Länsstyrelsen: avslag

Det var i april som politikerna i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka valde att avslå byggherrens ansökan om att göra om villan till ett flerbostadshus, mot tjänstemännens rekommendation.

Byggherren överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen som nu valt att riva upp kommunens beslut.

– Vi saknade en motivering till vårt beslut, någon man måste ha när man går emot förvaltningens rekommendation, säger Yusuf Aydin (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka.

Kommunen har historiskt valt att godkänna byggherrens bygglovsansökningar. Varför valde man en annan väg den här gången?

– Den här frågan har prövats i domstol och det kändes fel att gå emot ett så tydligt utslag. Vi kände att vi måste följa utfallet som blev i domstol.

Senast huset prövades som flerbostadshus gav mark- och miljödomstolen tummen ned åt byggherrens planer efter överklaganden av grannar i området.

Mark- och miljööverdomstolen valde att inte ta upp frågan.

Försvarar nya ansökningen

Arkitekten och styrelsesuppleanten i Eknors entreprenad AB, Joar Sörman, svarar på Mitt i:s frågor via mejl.

Han skriver att det är ett "samhällsansvar" att låta huset nyttjas av fler boende med tanke på rådande bostadsbrist och att det ur miljösynpunkt inte är "resursmässigt hållbart" att bygga klart huset och låta det värmas upp av en familj.

"Vidare har rättspraxis efter flera domar i mark- ock miljööverdomstolen ändrats för detaljplanebeteckningen "fristående hus", när antalet lägenheter inte är reglerat. Mot denna bakgrund förefaller ett flerbostadshus åter vara tillåtet inom fastigheten Rudan 8", skriver han.

Hur långt tänker ni driva ärendet om Rudan 8? Med tanke på att ni redan har försökt få igenom bygglov för flerfamiljshus och fått nej.

"Hur långt vi tänker driva ärendet är svårt att svara på, men ambitionen är att kunna avsluta denna trista "bygglovsföljetong" så snart som möjligt. Vi är fortsatt öppna för dialog med kommunen och grannar i denna fråga", skriver Joar Sörman.

Byggherre får rätt om jättevillan – bygget återupptas

Processen kring det 1 410 kvadratmeter stora huset i Vretarna har pågått i sex år. Nu har domen fallit och byggherren får bygga huset som en enfamiljsvilla.

Turerna kring huset i Vretarna i Tumba har pågått sedan bygget påbörjades 2017. Initialt var planen att det skulle bli åtta lägenheter i huset. Men mark- och miljödomstolen rev upp det bygglov som kommunen beviljat då ett flerfamiljshus bedömdes strida mot detaljplanerna och bygget stannade upp.

Då sökte byggherren Eknors Entreprenad AB bygglov i efterhand för ett tvåfamiljshus istället. Det godkändes av kommunen men mark- och miljödomstolen stoppade planerna igen med argumentet att byggnaden fortfarande gav intrycket att innehålla fler än två bostäder.

I augusti 2020 ansökte byggherren om bygglov igen, denna gång för ett enfamiljshus. Återigen blev det godkänt av kommunen men fick avslag hos domstolen. Beslutet överklagades i slutet av 2021 till mark- och miljööverdomstolen.

Orimlig argumentation

Nu har domen kommit och denna gång får byggherren rätt. Domstolen menar att argumentationen att ett så stort enfamiljshus visuellt kommer att uppfattas som ett flerfamiljshus är orimlig och att bygglov bör bedömas "utifrån vad som sökts och inte hur ansökan visuellt uppfattas".

Arkitekt Joar Sörman, suppleant i Eknors Entreprenad AB:s styrelse, meddelar att planen nu är att bygga klart huset.

Vad är er reaktion på domen?

"Glädjande, men inte oväntat, rättspraxis har hoppat lite fram och tillbaka. Att riva huset hade varit resursslöseri med tanke på klimatpåverkan och rådande bostadsbrist", skriver han i ett mejl till Mitt i.

Men det blir ett enfamiljshus?

"Vi har bygglov för enfamiljshus, så något annat kan vi inte bygga i dagsläget."

Calle Paulsson är en av de grannar som har motsatt sig planerna och han har tagit del av domen.

– Nu är vi helt överkörda. Vi har fått rätt sju gånger men nu kan vi inte ens överklaga igen. Jag tycker det är märkligt att domstolen går helt på det arkitekten och byggherrens linje. Huset är ju fortfarande lika stort, säger han.

Det finns i nuläget ingen tidsplan för när huset kan var färdigställt enligt Joar Sörman.

Att riva huset hade varit resursslöseri

Domslutet

I domen tar mark- och miljööverdomstolen ställning i frågan om det finns förutsättningar att bevilja bygglov i efterhand för ett enfamiljshus.

Gällande detaljplanens bestämmelser kring byggnadsarea kommer domstolen fram till att "största tillåtna byggnadsarea (högst 25 procent av tomten) är 352,25 kvadratmeter" och att ansökan visar att Vretarnahuset har en byggnadsarea på 351 kvadratmeter.

Utöver det bedömer domstolen att "redovisad byggnadshöjd är planenlig" och kommer till slutsatsen att "även om aktuell byggnad har en utformning som vid en helhetsbedömning kan anses vara mindre lämplig för ett enfamiljshus ser inte Mark- och miljööverdomstolen skäl att avslå ansökan om bygglov på den grunden."

Källa: Mark- och miljööverdomstolen

Byggherren efter domen: Nu ska vi bygga klart Vretarnahuset

Efter sex år ger domstolen byggherren rätt att färdigställa det omstridda huset i Vretarna.

Lägenhetshuset blev villa – på 1 410 kvadrat

Flerfamiljsbostad? Avslag. Parhus? Avslag. Enfamiljshus? Kanske. Nu är det omsusade huset i Vretarna uppe i rätten igen. Den här gången vill byggherren få det godkänt som ett enfamiljshus – med tio badrum.

Mitt i Vretarna i Tumba reser sig den enorma huskroppen på 1 410 kvadratmeter, mitt bland villor och radhus. Men under flera år har huset ekat spöklikt tomt.

2017 påbörjades bygget av det omdebatterade huset efter att kommunen gav grönt ljus till byggplanerna. Länsstyrelsen avvisade överklagandena. Ärendet gick vidare till mark- och miljödomstolen som rev upp bygglovet med hänvisning till att ett flerbostadshus i området strider mot detaljplanen från 1965

Samma visa om och om igen

Det här ogillades av byggherren, Eknors Entreprenad AB, som redan hade börjat bygga huset. De ansökte om bygglov i efterhand hos kommunen – den här gången som tvåbostadshus. Men inte heller den här gången fick de gehör. Kommunen gav tummen upp. Men mark- och miljödomstolen gav tumme ned, med hänvisning till att byggnaden gav intryck av att inrymma fler än två bostäder.

https://www.mitti.se/nyheter/striden-fortsatter-grannarna-overklagar-flerfamiljshus/reptjf!nkTHR9BashHFiGdFZTz1Cg/

Men Eknors Entreprenad vägrar ge upp. Så sent som i augusti 2020 ansökte de om bygglov i efterhand för ett enbostadshus. Åter samma visa: grönt ljus hos kommunen, rött ljus hos mark- och miljödomstolen. Det sistnämnda överklagades i början på december i fjol.

Parallellt löper en ny rättsprocess, med ett beviljat bygglov av kommunen för enbostadshus, med ändringar enligt mark- och miljödomstolens åsikter. Ärendet har överklagats till länsstyrelsen, som nu har meddelat att man motsätter sig kommunens beslut.

Fler överklaganden på gång

Troligtvis kommer också länsstyrelsens senaste beslut att överklagas, meddelar arkitekt Joar Sörman som sitter i Eknors Entreprenad AB:s styrelse.

Det här huset var från början tänkt som flerbostadshus med flera lägenheter. Om ni får det godkänt som villa, har ni då också tänkt att det ska användas som villa och inte omvandlas till ett flerbostadshus?

"Vår utgångspunkt har hela tiden varit att det vore resursslöseri att riva ett nyuppfört hus. Kan det säljas eller hyras ut som en villa så är det ett alternativ", skriver han i ett mejl till Mitt i.

Kommunen, däremot, ställer sig tveksamma till om man skulle bevilja ett nytt bygglov för fastigheten på Rudan 8, om ett sådant skulle skickas in igen.

– Jag kan konstatera att länsstyrelsen gör en annan bedömning än byggherrens intention och det får vi ta med oss i den fortsatta processen, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, och fortsätter:

– Om vi får in en ansökan till får vi titta mer noggrant på det och kanske vara mer restriktiva eftersom flera olika vägar redan har prövats.