Den 25 mars 2013 föll klubban i kommunfullmäktige.

Beslutet: att godkänna medfinansiering av Trafikverkets arbete med att lägga järnvägen i en tunnel. Därmed öppnade Sundbybergs politiker dessutom för att bygga om rejält i stadskärnan.

Även plånboken öppnades. Satsningarna beräknades kosta staden 1 miljard kronor, varav 200 miljoner gällde nybyggnation.

Hur man hade kommit fram till den summan? Oklart, för någon kalkyl presenterades inte.

När revisionbyrån Ernst & Young nu, tio år senare, granskar hur staden har hanterat arbetet med den nya stadskärnan är detta en detalj som det anmärks på.

Och kritiken slutar inte där.

Den planerade Järnvägspromenaden och ny bebyggelse i stadskärnans västra del.

Den planerade Järnvägspromenaden och ny bebyggelse i stadskärnans västra del.

Belatchew Arkitekter

Just kontrollen över slantarna ses som en av bristerna. Ännu saknas beslut om såväl exploateringskalkyl som projektbudget, står det i rapporten. Dessutom är det svårt att följa pengarna och ta reda på hur många kronor som redan har spenderats.

”Vår samlade bedömning är att styrningen av projekt SNS inte sker på ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt sätt”, konstateras det.

Otydlig ansvarsfördelning

Det är staden och det kommunala bolaget SSAB som delar på ansvaret för projektet SNS, eller ”Sundbybergs nya stadskärna” som förkortningen står för. Men vem gör egentligen vad? Det är inte tydligt nog, enligt granskningen.

Tjänstemän vittnar dessutom om brister i både insyn och samverkan. Även samarbetet med Trafikverket har varit knackigt. Enligt rapporten blev det bättre ett tag – bara för att försämras på nytt i höstas, då parterna inte har lyckats komma överens om ett tillägg till medfinansieringsavtalet.

Det planerade nya stationshuset sett från Sundbybergs torg.

Det planerade nya stationshuset sett från Sundbybergs torg.

Sweco Architects/Marge Arkitekter

Flera viktiga beslut om projektet skulle ha tagits i samma veva. De har fått skjutas på framtiden, till följd av misslyckandet med att komma överens om tillägget.

”Ju längre tiden går utan att avgörande beslut kan tas är risken att projektet blir ännu mer försenat med en ökad osäkerhet till följd”, skriver revisorerna och fortsätter:

”Förseningen i sig riskerar dessutom att leda till ännu högre kostnader i slutänden.”

Kalkyl anses osäker

Av rapporten framgår också att staden har vidtagit åtgärder för att bättre kontrollera projektet. Såväl ett projektdirektiv, med beräkningar av både kostnader och intäkter, som riskanalyser har kommit på plats de senaste åren.

Samtidigt har kostnaderna för projektet ökat från 1 miljard till 4,7 miljarder kronor. 4,6 har staden räknat med att få tillbaka, varav lejonparten ska hämtas hem via försäljning av byggrätter.

Den planerade "järnvägspromenaden" som ska sträcka sig längs Sundbybergs bibliotek i Signalfabriken.

Den planerade "järnvägspromenaden" som ska sträcka sig längs Sundbybergs bibliotek i Signalfabriken.

Sweco Architects

Men den kalkylen gjordes i en stark marknad, och utgår från att alla bostäder blir bostadsrätter. En känslighetsanalys visar att om hälften av bostäderna blir hyresrätter och byggrätterna säljs till 80 procent av dagens värde skulle staden gå med en förlust på 2,4 miljarder kronor. En risk som staden jobbar med.

Och när Trafikverket nu pausar alla sina arbeten i Solna och Sundbyberg väcks pengafrågan på nytt: kommer ekvationen att gå ihop?