Hökisbor. Sara Vall och My Wistedt bor i Hökarängen och har stenkoll på stadsplanering. De ser många brister i planen för Lingvägen. Foto: Mattias Kamgren

Arkitekter tar fajten om Lingvägen

Konsekvenserna av att koppla ihop Hökarängen och Farsta via Lingvägen är för dåligt utredda, varnar Hökarängsborna och arkitekterna Sara Vall och My Wistedt. ”Förslaget går tvärtemot stadens riktlinjer på flera områden”, säger Sara Vall.

  • Publicerad 09:58, 30 mar 2021

Risken är alltid att en ny bilväg ökar den totala trafikmängden.

Klockan har passerat fyra på eftermiddagen. På bilvägarna i Farsta och Hökarängen är rusningen igång. Lugnare är det på gång- och cykelvägen vid Kvickenstorpsskolan. Tre elever från skolan går i bredd och diskuterar ivrigt. Några cyklister trampar förbi.

Snart kan det vara helt annorlunda här. Stadsbyggnadskontoret vill gå vidare med planen att förlänga Lingvägen till Farstavägen. Det väntas innebära en ökning av biltrafiken från 1500-1600 fordon per dygn till 5000. Bilar som dessutom kommer att passera alldeles intill skola och förskola.

Arkitekter ser brister

Sara Vall och My Wistedt är två av många Hökarängsbor som är mycket kritiska till förslaget. De arbetar själva som arkitekter inom stadsplanering, i andra kommuner. Deras dom över hur staden skött planeringen i det här fallet är hård.

– Det här förslaget går tvärtemot stadens riktlinjer på flera områden. Det främjar biltrafik på bekostnad av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, säger Sara Vall.

Stopp. Här går gränsen mellan bil- och cykelväg idag. Foto: Mattias Kamgren

Ökat buller och för liten yta för förskolegården är andra brister, menar de. Men kärnan i deras kritik handlar om själva planprocessen: Förändringen är för stor för Farsta och Hökarängen, och för dåligt utredd, för att beslutas om i en enskild detaljplan.

De efterlyser en områdesplan, i stil med programmet Tyngdpunkt Farsta.

– I en områdesplan kan man sätta den här förändringen i ett större sammanhang, säger Sara Vall.

Trafikfakta saknas

Bland annat saknar de en ordentlig trafikanalys.

– Det finns ingen utredning av hur det här påverkar trafiken på Pepparvägen eller Nynäsvägen. Risken är alltid att en ny bilväg ökar den totala trafikmängden, säger My Wistedt.

Läs även: Dubbla budskap om biltrafiken

De befarar att staden vill få igenom förlängningen av Lingvägen för att bygga fler bostäder där i framtiden.

– Det är fel ordning och inget särskilt demokratiskt och transparent planeringssätt, säger My Wistedt.

Beslut i april

Stadsbyggnadsnämnden ska ta upp planen för Lingvägen i april.

– Hur vi ska hantera ärendet ska vi diskutera inom majoriteten nästa gång vi ses. Jag vill inte föregå den diskussionen, säger ordföranden Joakim Larsson (M).

Han svarar ändå på en del av kritiken mot planförslaget. Att planen rimmar illa med stadens riktlinjer om biltrafik vid skolor håller han inte med om.

– Jag tycker inte vi behöver gå emot våra riktlinjer i framtagandet av den här planen. Vi måste hitta rimliga lösningar. Det kan handla om att anpassa hastigheter och transportvägar till skolan, säger han.

Vad ser du konkret för positivt med den här planen?

– Jag vill gärna kommentera det efter att ha gått igenom de synpunkter som kom in under samrådet.

Förslaget: Skola, bostäder och bilväg

Utbyggd skola för 1100 elever, ny förskola och tre nya bostadshus med 160 lägenheter. Det planeras vid Kvickenstorpsskolan.

Lingvägen föreslås förlängas och kopplas ihop med Farstavägen.

Biltrafiken på vägen väntas i och med det öka från dagens 1500-1600 fordon per dygn till 5000 per dygn år 2040.

Under samrådet i höstas kom 184 yttranden från privatpersoner. Nu ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning inför granskning – näst sista steget innan en plan godkänns.

Visa merVisa mindre

Mer om planen

Förslaget att bygga ut Lingvägen följer strategin i stadens översiktplan: att koppla samman stadens delar.

”En ny genomfartsgata länkar samman delar av vägnätet och skapar nya alternativa körvägar”, skriver stadsbyggnadskontoret om planens syfte.

Samtidigt bryter förslaget mot stadens princip att inte lägga skolor vid huvudgator, enligt trafikkontoret.

Länsstyrelsen är kritisk till bullernivåerna vid nya bostäder och förskola.

Visa merVisa mindre

Hökisbor. Sara Vall och My Wistedt bor i Hökarängen och har stenkoll på stadsplanering. De ser många brister i planen för Lingvägen. Foto: Mattias Kamgren