Polisen hittade alarmerande höga halter av miljögifter i avfallsbergen. Foto: Sacharias Källdén

Alarmerande höga gifthalter i Kassmyra

Polisen har tagit prover av jord- och vatten i avfallshögarna vid Kassmyragropen i Tumba. Svaren visar på alarmerande höga halter av miljögifter och bland annat överskrids riktvärdena för bly 5 400 gånger. "Det här är en kamp mot klockan, säger kommunalrådet" säger Ebba Östlin (S).

  • Publicerad 11:19, 30 jun 2021

Arikeln har uppdaterats

Botkyrka kommun redovisar nu svaren från polisens provtagningar från högarna på sin hemsida. Flera miljögifter har uppmätts i mycket höga halter, framförallt gäller detta proverna av vattnet i en av brunnarna under högarna:

Zink: 7 400 gånger högre än Naturvårdsverkets riktlinjer.

Bly: 5 300 gånger högre.

Koppar: 2 500 gånger högre.

Krom: 1 700 gånger högre.

Vanadin: 1 200 gånger högre.

Arsenik: 190 gånger högre

Kvicksilver: 40 gånger högre

Polisen: "Extremt förorenat"

Polisen räknar i sin rapport upp fler ämnen och kallar vattnet "extremt förorenat".

– Det här är det vi har slagit larm om. Rapporten visar det vi hela tiden varit oroliga för och anledningen till att vi försöker mana alla myndigheter till att agera så vi kan få bort dessa massor och att de ansvariga ställs inför rätta. Det här är en kamp mot klockan, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) i ett uttalande på kommunens hemsida.

Allvarlig risk för människor och miljö

Enligt polisens rapport är halterna i brunnsvattnet i så höga att de bedöms innebära en "påtaglig" risk för människors hälsa och miljön om ämnena från högen når vattendrag och grundvatten.

– Vi delar polisens bedömning i rapporten att det finns stora risker om detta sprids, säger Markus Ek på kommunens hemsida.

Kassmyra i Tumba. Foto: Sacharias Källdén.

SVT var först med att rapportera om de höga halterna. Boende med egna brunnar i området är nu oroliga.

– Varje förhöjt värde kan ju orsaka enorm skada, exempelvis bly- och arsenikhalterna men det är helheten av provsvaren som är mest skrämmande. De som har brunnar måste analysera och ta vattenprover i dessa, säger Ingegerd Rosborg, teknologie doktor i dricksvatten och mineraler till SVT.

Gifter från sopberg kan spridas till vattnet

Avfallshögarna ligger ovan Uttrans grundvattentäkt och inom Segersjö vattenskyddsområde. Botkyrka kommun uppgav i början av juni att man nu utökat provtagningarna av grundvattnet i området till två gånger i månaden i stället för två gånger om året.

– Provresultaten visar på låga till måttliga halter av föroreningar, alltså avsevärt lägre halter än de som uppmätts i dagvattenbrunnarna i anslutning till avfallsanläggningen, säger miljöchefen Markus Ek till Mitt i.

Företaget skulle ta prover

Bolaget som haft avfallshögarna på platsen har enligt Botkyrka kommun haft ansvar för att göra provtagningar i området. Resultaten som redovisats ska ha legat under Naturvårdsverkets riktlinjer. Botkyrka kommun skriver på sin hemsida att kommunen därför inte riktat ytterligare krav eller genomfört egna provtagningar.

– Det är företaget som varit ansvariga för att leva upp till kraven och miljöenhetens roll är att följa upp att kraven efterlevs. Det är uppenbart att de inte gjort det och därför välkomnar vi polisens utredning i alla delar, inklusive de brister som funnits i egna mätningar, säger Markus Ek på kommunens hemsida.

Så jobbar kommunen med Kassmyra

Gifter från sopberg kan spridas till vattnet

Miljögifter hotar utbyggnaden i Riksten