Det nya studiestödet har visat sig vara mycket populärt och antalet ansökningar till CSN har varit långt fler än förväntat.

Att så många har visat intresse är förstås positivt. Mindre positivt är att det än så länge är få som har fått stöd beviljat.

I Västra Götaland har än så länge endast 702 personer fått omställningsstudiestöd. I hela riket har 3 869 personer hittills fått stödet trots att närmare 60 000 har ansökt.

Det finns flera förklaringar till att så få hittills har fått det nya studiestödet. Dels det oväntat stora söktrycket, dels att handläggningen hos CSN till stora delar sker manuellt.

En hel del görs också för att påskynda handläggningen. CSN har fått tillskott i budgeten för att kunna öka antalet handläggare, ett automatiserat handläggningssystem är under utveckling och arbete pågår hos CSN för att förenkla regelverket i syfte att snabba på handläggningen.

"Sedan ett drygt år finns ett helt nytt system för yrkesverksammas kompetensutveckling i form av omställningsstudiestödet (OSS). Trots det är det fortfarande bara 702 personer som har beviljats OSS i Västra Götaland, visar ny statistik från CSN. Nu behöver regeringen med utbildningsminister Mats Persson agera", skriver Patrik Nilsson, företrädare för fackförbundet Akavia.

"Sedan ett drygt år finns ett helt nytt system för yrkesverksammas kompetensutveckling i form av omställningsstudiestödet (OSS). Trots det är det fortfarande bara 702 personer som har beviljats OSS i Västra Götaland, visar ny statistik från CSN. Nu behöver regeringen med utbildningsminister Mats Persson agera", skriver Patrik Nilsson, företrädare för fackförbundet Akavia.

Pressbild

Akavia, som samlar 135 000 akademiker i såväl privat som offentlig sektor, ser omställningsstudiestödet som en avgörande faktor för att underlätta det livslånga lärandet.

De insatser som görs för att påskynda handläggningen hos CSN är en bra början men vi ser fler nödvändiga insatser för att omställningsstudiestödet ska få fullt genomslag.

Inte minst handlar det om att högskolor och universitet behöver få öronmärkta medel för att kunna ta fram ett utbildningsutbud som passar yrkesverksammas behov, både vad gäller innehåll och form.

I dagsläget riskerar lärosäten att behöva välja mellan att lägga resurser på förstagångsstudenter eller yrkesverksamma.

Akavia uppmanar därför utbildningsminister Mats Persson att skyndsamt tillsätta en utredning för att se över möjligheten att ge högskolor och universitet separata medel för det livslånga lärandet på lång sikt.

Det gagnar arbetsmarknaden i såväl Göteborg och Västra Götaland som hela Sverige.