Runtom i Europa ökar hoten, trakasserierna och diskrimineringen av hbtqi-personer. Såväl rasismen som diskrimineringen sprider sig. Våra friheter som generationer före oss kämpat hårt för hotas, extremismen växer, polariseringen mellan människor ökar, och när vi alltför lätt hamnar i ett “vi mot dom”-tänkande minskar tilliten i samhället.

Utvecklingen i EU-länderna Polen och Ungern är närmast dystopisk. De styrandes medvetna ambitioner att nedmontera den demokratiska rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter är skrämmande.

Hbtqi-personer, människor som lever i fattigdom, hemlösa, romer och migranter pekas ut som roten till allt ont, och ideella organisationer som engagerar sig för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer motarbetas. Det har blivit smärtsamt tydligt att vi måste bli fler som kämpar för att EU ska använda de verktyg som finns till förfogande för att sanktionera de medlemsstater som vägrar följa gemensamma spelregler om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.

I internationella jämförelser framhålls Sverige ofta som ett föregångsland. Samtidigt finns det många utmaningar, även här. Utsatta grupper diskrimineras. Tilliten minskar. Sverige har återkommande fällts i Europadomstolen för att inte till fullo leva upp till mänskliga rättigheter och det är tydligt att det inte räcker att peka på andra länder när vi pratar om att försvara de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig vid.

Trots jantelagens hårda grepp om Sverige verkar vi, när det handlar om skydd av människors rättigheter och friheter, ha en alldeles för stark känsla av att just vi svenskar är bättre än alla de andra.

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är uppenbarligen inget man vinner en gång, och som därefter upprätthålls automatiskt i evinnerlig tid. Varken internationellt, nationellt eller lokalt. Vi kan idag konstatera att högerpartier på såväl EU-nivå som lokalpolitiskt i Göteborg Stad motarbetar skyddet av grundläggande rättigheter, såsom till exempel kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och hbtqi-personer rättigheter.

År 2014 utsågs Göteborg till Sveriges mest hbtq-vänliga stad i en kommunundersökning som RFSL genomförde. Sedan dess har Alliansen tagit över styret i staden och efter en mandatperiod med Alliansstyre visar en rapport om hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg 2021 att den entusiasm och den systematik som omgärdade arbetet för att förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer som rådde under 2010-talet inte längre finns kvar.

Det saknas nu ett systematiskt och strategiskt arbete med mänskliga rättigheter. Vilket är under all kritik. Allt seriöst arbete mäts och följs upp hos ytterst ansvariga, det är ett självklart arbetssätt för de som vill få något gjort.

Trots att flera granskningar och rapporter har gett en nedslående bild av jämlikheten och utsattheten i Göteborg har Alliansen gett kalla handen till Miljöpartiets förslag om att åter bygga upp expertisen och det praktiska stödet för att skydda göteborgarnas rättigheter. Istället vill de fortsätta på sin ingångna bana. Nedskärningar i förvaltningarna har lett till att de som har uppdraget att möta göteborgare i vardagen inte får det stöd och den utbildning i mänskliga rättigheter de behöver.

Likaså har stadens arbete för sexuell och reproduktiv hälsa skurits ned kraftigt. Alliansen har också sagt nej till förslag om att ge mer pengar till inrättandet av ett regnbågshus som mötesplats för HBTQI-personer i Göteborg och till att lyfta in fler rättighetsperspektiv, såsom arbete med barns rättigheter eller mot rasism och våld mot kvinnor, i stadens planer för att komma till rätta med trygghetsproblemen i Göteborg. Listan över bevisen för hur lite mänskliga rättigheter och grundläggande friheter betyder för alliansstyret är lika lång som beklämmande.

Det är hög tid för göteborgarna att få allt detta svart på vitt, och därefter får bestämma om de ska se på medan skyddet av mänskliga rättigheter krymper runtom i Europa, i Sverige och i Göteborg. Vi tänker göra allt vi kan för att stoppa utvecklingen. Vi hoppas ni är fler som vill detsamma.