I exploateringsnämnden har en majoritet av ledamöterna ställt sig bakom ett yrkande om att be kommunfullmäktige att slopa detta krav. På onsdag prövas saken i kommunstyrelsen.

Nämndens initiativ är välkommet och jag hoppas att detta också slutligen blir kommunfullmäktiges beslut. Ett politiskt motiverat krav för marktilldelning vore en inte bara en anmärkningsvärd inskränkning av äganderätten. Det riskerar också att hämma utvecklingen av Göteborg. Att tillföra ytterligare begränsande, lokala regler till en redan genomreglerad bostadsmarknad riskerar att dämpa olika aktörers vilja till att investera i staden. Det skulle inte bidra till att förbättra förutsättningarna för att lyckas fullfölja den politiska ambitionen om att bygga bort bostadsbristen i Göteborg.

Under överskådlig tid kommer Göteborg att präglas av en omfattande bostadsbrist. Det är ett utifrån flera aspekter ett besvärligt problem. Bostadsbrist och -köer försvårar för människor att flytta hit för att arbeta i något av de många kunskapsintensiva företag som utgör grunden för stadens välstånd, tillväxt och utveckling. Den långa väntetiden för att få en första bostad försvårar för unga människor att etablera sig här för studier och arbete. Att stelbent hänvisa bostadssökande till mångårig väntan i den kommunala bostadskön innebär inte någon lösning på problemet.

Att hyresvärdar tillämpar andra kriterier än endast kötid för tilldelning av hyresrätter bidrar till att öka dynamiken på hela bostadsmarknaden. När flyttkedjor löper friktionsfritt frigörs bostäder och beståndet får en mer optimerad och ändamålsenlig användning. Flera fastighetsägare har valt att anlita företaget HomeQ för förmedling av bostäder.

På HomeQ, som förmedlar bostäder utifrån fler och andra kriterier än endast kötid, var 2022 den genomsnittliga kötiden för en enrumslägenhet i Göteborg 846 dagar. Det kan jämföras med 1814 dagars väntan på BoPlats för motsvarande boende. Allt enligt de båda bolagens egen statistik.

De privata fastighetsägarna spelar en stor roll för att med långsiktighet uppföra, förvalta och tillhandahålla bostäder för människor med olika behov. De tar ett stort ansvar för att tillsammans med olika aktörer åstadkomma trygga och attraktiva miljöer att bo, arbeta och vistas i. Det är också en bransch som tampas med många, omfattande och hämmande regelverk.

För att öka antalet hyresrätter och förbättra flödet på bostadsmarknaden behövs det inte ytterligare regler. Det behövs tvärtom färre.

Anders G Johansson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

Anders G Johansson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

Pressbild