Kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa måste prioriteras mer. De nationella patientenkäterna visar på att kvinnor i större utsträckning än män upplever att såväl tillgänglighet som bemötande och information är sämre.

I Stockholm ligger kvinnosjukvården i framkant jämfört med övriga landet, men det behöver göras ännu mer. Inte minst för att få en mer jämlik vård över hela landet så att kvinnor över hela landet ska gå tillgång till bra vård.

Lider i tysthet

Idag lider alltför många kvinnor i tysthet och i ensamhet. På vissa håll tar det sju år att få diagnosen endometrios som innebär svåra smärtor vid menstruation och komplikationer som kan leda till barnlöshet. Det är oacceptabelt – varje kvinna ska kunna lita på att det finns hjälp och adekvat vård att få när hon behöver det. Det är dags att lyfta kvinnosjukvården högre upp på agendan.

Därför vill vi arbeta ännu hårdare för bättre kvinnohälsa. Vi vill inrätta ett nationellt endometrioscenter i Stockholm där kvinnor med endometrios får specialiserad behandling och uppföljning. I Stockholm har vi all samlad kompetens och erfarenhet som kan komma fler kvinnor till del. Kvinnorna kan också få kunskap om hur sjukdomen påverkar dem och vad de kan göra för att må bra.

Höj mammografigränsen

En annan sjukdom som drabbar många kvinnor är bröstcancer. Ju tidigare bröstcancer upptäcks, desto större chans till framgångsrik behandling. Idag går bara 70 procent av de som kallas, på mammografi. Vi vill därför införa mammografibussar i områden med dålig tillgänglighet och öppna en ytterligare mammografimottagning i Stockholms län.

Det är också dags att höja åldersgränsen för mammografi som idag ligger på 74 år i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Men vi vet att kvinnor drabbas av bröstcancer även efter 74 års ålder. Därför driver vi kristdemokrater på att Stockholm ska gå före och höja åldersgränsen för att motverka den åldersdiskriminering som detta faktiskt innebär. Vi lever allt längre och är friskare, därför bör även åldersgränsen för mammografi höjas och liv räddas.

En barnmorska per kvinna

En förlossning är en kvinnas mest sårbara och utlämnande stund i hennes liv. I en sådan situation ska varje kvinna känna sig trygg. Därför är vi stolta över att vi nu inför en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas. Barnmorskor måste få förutsättningar att fokusera på en förlossning i taget.

Det förbättrar både patientsäkerheten och arbetsmiljön för barnmorskorna. Samtidigt behöver vi möta ett större behov av medicinsk kompetens i takt med att barnafödandet sker både i högre ålder och fler medicinska riskkomponenter – vi behöver därför stärka läkartätheten inom förlossningsvården.

Nationellt forskningsprogram

En jämställd sjukvårdmåste behandla kvinnor och män både lika och olika. Kvinnor och män kan ha olika symptom och behov vid ett och samma sjukdomstillstånd. Vi vill inrätta ett nationellt forskningsprogram med fokus på kvinnors hälsa och sjukdomar.

Forskningsprogrammet ska också stimulera forskning kring infertilitetsproblematik, förlossningsskador, missfall och dödfödda barn. Det finns sjukdomar som endast drabbar kvinnor eller där kvinnor är överrepresenterade. Och det saknas kunskap kring orsaken bakom många av dessa och därför också saknas nationella riktlinjer. Vi behöver mer forskning, kunskap och riktlinjer.

God vård i tid

Och sist men inte minst tror vi kristdemokrater på att Sverige tjänar på nationellt styrd sjukvård. Det är så vi kan uppnå en mer jämlik vård över hela landet. Vi behöver säkra en god vård av hög kvalitet. När man är som svagast, ska vården vara som starkast. Varje kvinna ska kunna lita på att få god vård i tid.