När Stockholm växer, växer Sverige. Men det ställer höga krav på utbyggd infrastruktur. Trafikverket lämnade nyligen in sitt förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033. Planen utgör fundamentet för hur en växande infrastruktur ska finansieras.

Tyvärr, ekar den nya nationella planen tom på viktiga infrastruktursatsningar som Stockholmsregionens bilister behöver. Samhällsekonomiskt olönsamma satsningar på nya järnvägsstambanor dominerar bland förslagna investeringar, på bekostnad av vägsatsningar som försenas, försämras eller helt uteblir.

Majoriteten reser med bil

Därtill innebär förslaget att underhållsskulden kommande år växer till närmare 100 miljarder kronor till 2033. Stockholmsregionen är landets främsta tillväxtmotor, där majoriteten av resor inom länet görs med bilen enligt SL:s Resvaneundersökning (2019). Ändå har Stockholm så pass eftersatt infrastruktur att bilköerna här kan liknas vid metropolstäderna Milano eller Miami.

I planförslaget konstaterar Trafikverket att nya stambanor för höghastighetståg utgör en så pass stor bit av anslagskakan att möjligheterna för att planera och driva andra infrastrukturprojekt i framtiden får stå åt sidan. Beskedet är ödesdigert för alla som är beroende av bilen för att få arbets- eller familjelivet att gå ihop.

Oumbärlig i vardagen

För många är bilen en central och oumbärlig del av vardagen – den når fram överallt där det finns vägar och förhåller sig inte till tidtabeller. Hur gärna den socialdemokratiska regeringen än vill kommer inte bilismen att tyna bort i takt med utbyggnationen av järnvägar.

Bilen kommer fortsätta vara ett av mest essentiella färdsätten för människor både i och utanför storstäderna. Stockholms transportinfrastruktur behöver lösningar som värnar och utvecklar biltrafiken.

Fälla regeringens förslag

Sverigedemokraterna har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna fällt regeringens förslag till statsbudget tidigare i år. När den nationella infrastrukturplanen ska klubbas i början av 2022, är det dags att återupprepa den bedriften.

Tillsammans måste Stockholmspolitiker från SD, M och KD kroka arm och driva igenom tre viktiga satsningar för Stockholmsregionens infrastruktur:

1. Bygg Östlig förbindelse för att leda bort biltrafik från innerstaden, minska trängseln och korta restiderna till arbetet. Den östliga förbindelsen har starka samhällsekonomiska fördelar och utgör den sista pusselbiten för att bygga en komplett ringled runt stadskärnan. Åtgärden bör inkluderas i den nationella infrastrukturplanen för att säkra nationell finansiering.

2. Prioritera nödvändiga vägunderhåll för ökad trafiksäkerhet.

3. En till vägpassage över Södertäljekanalen för att skapa redundans vid kriser och minskad köbildning på Sveriges värsta ködrabbade vägsträcka.

Det är inte för sent att se till att det satsas på lönsamma infrastrukturprojekt som förenklar vardagslivet för många fler arbetspendlare och barnfamiljer.