12 punkter. Vi kan inte lyckas helt på egen hand – vi behöver föra en dialog med bostadsministern och andra statliga aktörer om förenklade och förbättrade regelverk, kortare handläggningstider och hur trösklarna till bostadsmarknaden kan minskas, skriver företrädarna för Storsthlm, Regionen och Stockholms stad. Foto: Mostphotos: Hans Christiansson

Debatt: Bostadsbristen är akut – vi behöver kraftsamla för att lösa den tillsammans

Tydligare förmedling av bostäder till dem med störst behov. Bättre åtgärder mot olovlig andrahandsuthyrning. Men också större möjligheter till andrahandsuthyrning som inte orsakar sociala problem. Det är några av punkterna i det gemensamma åtgärdspaket som C, M, L och S i länet nu lägger fram för att möta bostadsbristen.

  • Publicerad 06:15, 20 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Bostadssituationen i Stockholmsregionen är så allvarlig att den får konsekvenser för regionens tillväxt och hela landets utveckling. Det finns en bred politisk enighet genom Storsthlm, som representerar länets kommuner, och Region Stockholm, kring hur vi kan kraftsamla för att lösa bostadsförsörjningen i vår region.

Men vi kan inte lyckas helt på egen hand – vi behöver föra en dialog med bostadsministern och andra statliga aktörer om förenklade och förbättrade regelverk, kortare handläggningstider och hur trösklarna till bostadsmarknaden kan minskas.

22 000 nya bostäder årligen

Stockholmsregionen har länge stått inför stora utmaningar på bostadsmarknaden. Trots att kommunerna tar ett stort ansvar och har höga ambitioner så har alla kommuner i Stockholms län ett underskott på bostäder. I vår region behöver omkring 22 000 nya bostäder tillkomma varje år. Från statligt håll behövs en ökad förståelse för Stockholmsregionens särskilda utmaningar och förutsättningar.

Storsthlm, som representerar länets 26 kommuner, och Region Stockholm har därför tagit fram ett positionspapper med flera konkreta förslag på hur vi kan komma till rätta med den akuta bostadsproblematiken.

Först och främst behöver planeringsförutsättningarna förenklas och förbättras. Till exempel behöver riksintressen vägas mot kommunala och regionala utvecklingsbehov utifrån ett helhetsperspektiv. Vi behöver en bättre, snabbare och tydligare hantering av överklagandeprocesser.

Idag tar det alldeles för lång tid att gå från idé till färdigbyggda bostäder. Länsstyrelsen spelar en viktig roll och bör få ett tydligt uppdrag att underlätta byggandet och vara service- och lösningsorienterade för att fler ska få en bostad.

Fler måste få möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. För att fler ska få möjlighet till en egen bostad behöver trösklarna till både den hyrda och den ägda delen av bostadsmarknaden sänkas. För den hyrda marknaden behöver bland annat bostadsbidraget anpassas.

För den ägda marknaden är det viktigt att återinföra lättnaderna i amorteringskraven, för att underlätta för dem som är nya på bostadsmarknaden. Den samlade effekten av kvar-att-leva-på-kalkyler och krav på kontantinsats vid bostadsköp, måste vara rimliga och svara mot verkliga förhållanden.

Fler bostäder måste byggas i kombination med att använda det nuvarande beståndet bättre. Med dagens finansiella förutsättningar är det svårt att få upp volymerna i bostadsproduktionen till de nivåer som motsvarar det långsiktiga behovet av bostäder och människors efterfrågan och betalningsförmåga. Att erbjuda ett mer varierat bostadsbyggande med fler typer av bostäder kan bidra till en bredare efterfrågan.

Vi behöver regelförenklingar och lättnader i kreditrestriktioner. De hårda krav som idag ställs på bostäder ökar kostnaderna, försvårar och försenar byggprocesserna vilket påverkar den enskilda individen i slutändan.

Inte acceptabelt

Det bör också påpekas att fler bostäder också kräver mer investeringar i trafikinfrastrukturen, det vill säga spår, vägar och cykelbanor. Att länets andel i den nationella trafikplanen har minskat från 20 till 15 procent och även minskat i kronor räknat är inte acceptabelt.

Använd bostadsbeståndet smartare för att ge en tryggad bostadsförsörjning för fler. Inte minst behöver förutsättningarna för att förmedla bostäder till dem med störst behov bli tydligare. Det ska vara enkelt att flytta till en annan bostad när behoven ändras och det behövs attraktiva, prisvärda och tillgängliga boendelösningar för olika behov. Det behövs också incitament för att flytta om behoven ändras.

Mer  ordning och reda i bostadsbeståndet. Trots lagändringar de senaste åren utnyttjar kriminella nätverk andrahandsuthyrning till sin verksamhet i vårt län, och därför behövs ökade möjligheter att återkalla kontrakt. Vi ser en förekomst av att hyresrätter hyrs ut till långt fler personer och hushåll än vad som är lämpligt, något som är svårt att komma åt idag.

Kommuner och hyresvärdar behöver få bättre verktyg för både kontroll och åtgärder och genom det möjliggöra en laglig andrahandsuthyrning där insikten om de sociala konsekvenserna är en bärande del i utformningen.

Utnyttja kraften i innovationer och nytänkande. Kommunerna i länet och Region Stockholm erbjuder oss att vara testbädd för ny lagstiftning, innovationer och nya lösningar. Vi behöver utmana hur vi styr, finansierar, planerar och reglerar bostadsbyggande och nyttjandet av bostadsbeståndet.

Utgångspunkt för dialog

Vi prövar gärna nya, utmanande sätt som kan göra att vi i slutändan får en bättre och smidigare bostadsmarknad. I det riktar vi oss till näringslivet, politik, myndigheter, akademi och alla andra aktörer som också är beredda att lyfta på locket tillsammans med oss.

Ansvaret för en fungerande bostadsförsörjning är delat mellan staten, kommunerna, regionen och den enskilda individen. Vi är ödmjuka inför att det finns svåra avvägningar att göra inom den nationella bostadspolitiken, där inte heller vi är eniga i alla delar.

Men vi är eniga om att bristerna i den nationella bostadspolitiken är ett allvarligt hot mot Stockholmsregionens och landets utveckling där riksdag och regering måste ta sitt ansvar, ge sig i kast med de svåra avvägningarna och fatta de beslut som krävs för att lösa vår regions problem.

Vi hoppas vår kraftsamling kring en gemensam position och ett gemensamt erbjudande om samverkan kan vara en utgångspunkt för konstruktiv dialog och samverkan med bostadsministern och andra statliga aktörer.

Stockholmsregionens position i punktform:

Inför en avgift vid överklagande till mark- och miljööverdomstolen

Återinför lättnaderna i amorteringskraven

Regeringen beslutar ensamt om riksintressen

√ Bättre möjligheter till kontroll och åtgärder mot olovlig andrahandsuthyrning

Bättre möjligheter till andrahandsuthyrning som inte orsakar sociala problem.

Fortsatta regelförenklingar för bostadsbyggande och planering såsom buller-, hiss och tillgänglighetskraven.

Reformera strandskyddsreglerna så att kommunernas inflytande ökar, även i Stockholms län.

Fler utbildningar till stockholmsregionen för att säkerställa kompetensförsörjning inom byggbranschen

Länsstyrelsen får ett tydligt uppdrag att arbeta för att underlätta byggprocesser och vara service- och lösningsorienterade

Se över regelverket kring framförallt sekundärleder för att kunna tillgängliggöra mer mark för bostadsbyggande

Använd stockholmsregionen som testbädd för ny lagstiftning, nya innovationer och nya lösningar

Öka de statliga investeringarna i transportinfrastruktur och låt bostadsförsörjning vara ett viktigt kriterium i den nationella planeringen.