Ett medborgarförslag har kommit in till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om att skydda Karl bondes skog i Hässelby villastad, genom att göra området till naturreservat eller nyckelbiotop.

Är orörd skog

Karl Bondes skog är en liten vildvuxen blandskog utmed Lövstavägen, nära Astrakangatan och Kaprifolvägen. Skogen är sedan länge orörd och innehåller bland annat gamla tallar och talltickor. I förslaget poängterar västerortsbon att skogen är ett populärt strövområde.

Var öppen åkermark förr

Här finns bland annat en gångväg mellan Lövstavägen och Hässelby IP. Flera grunda diken går genom området som före 1950-talet var öppen åkermark. Förslaget ska nu hanteras av miljöförvaltningen.