2019 stod Sjöviksskolan klar. Efter fem år i paviljonger flyttade verksamheten in i nya, moderna lokaler i Årstaberg med plats för 770 elever från förskoleklass till nian. Rektor är Karin Langlet, som lett arbetet i den växande skolan sedan start.

En tuff uppgift – och personalomsättningen har varit stor de senaste åren. Så sent som före jul sade sju anställda upp sig, varav tre specialpedagoger. Det innebär att skolan återigen blir av med kontinuitet och kompetens i arbetet med barn med särskilda behov.

Det är inte första gången elevhälsoteamet dräneras på personal, som har sagt upp sig. Och nu får skolans ledning hård kritik, av sju anställda och före detta anställda som medverkar anonymt i Mitt i. De menar att rektorn inte lyckats bygga en bra organisation och inte tar till vara medarbetarnas yrkeskunskaper och att många slutar av den orsaken.

”Barnen drabbas”

– Det anställs extremt kompetenta personer om och om igen på Sjöviksskolan. Problemet är att många slutar när de märker att deras kompetens inte tas till vara. Det blir barnen som drabbas, säger en person som arbetar på skolan.

2020 var personalomsättningen 15 procent på Sjöviksskolan. 2021 var den 17 procent. Det är betydligt högre än snittsiffran för stadens kommunala grundskolor – 8 procent 2020 och 7 procent 2021. Karin Langlet förklarar det med att flytten varit besvärlig. Men framför allt betonar hon att skolan är under uppbyggnad och att många därför kommer dit med stora visioner.

– Det är väldigt ambitiösa och kompetenta människor som anställs här. De har stora drömmar om hur de vill att skolan ska se ut och hur de ska arbeta. Sedan märker en del att det finns ramar som inte passar dem eller att saker förändras för långsamt. Då väljer de att sluta, säger hon.

Kritik från Skolinspektionen

I långa samtal med Mitt i har två föräldrar med barn på Sjöviksskolan berättat om hur svårt det varit att få bra stöd till deras barn med diagnoser. Våren 2022 gjorde Skolinspektionen en riktad tillsyn vid skolan efter indikationer om just detta: brister i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Utredningen blev klar i november 2022. Skolan fick en anmärkning, bland annat för att elevers behov av stöd inte alltid utretts, trots anmälan till rektor.

Dessutom fick skolan ett föreläggande för brister i arbetet mot kränkande behandling. Orsaken är att många kränkningar (verbala eller fysiska) varken utretts eller anmälts till rektorn och utbildningsförvaltningen, vilket är ett krav. Senast den 5 april 2023 ska bristerna vara åtgärdade. Annars riskerar skolan vite.

Blev chockad

Karin Langlet medger att skolan brustit.

– Vi har inte haft tillräckligt bra rutiner för det här. Men redan i augusti drog vi igång ett stort arbete för att förbättra oss. Sedan dess har mycket hänt och i början av januari höll utbildningsförvaltningen i en utbildning för personalen i hur man anmäler och utreder, säger hon.

Skolinspektionen berör inte mängden kränkningar på skolan, utan om de anmälts och utretts. Men utredarna konstaterar att det finns årskurser där en del barn är utåtagerande och utövar våld. De Mitt i har intervjuat delar bilden.

– Jag blev djupt chockad när jag kom till Sjöviksskolan och såg hur våldsamt en del barn agerade. De slogs och sparkade och vandaliserade inredning. Det är inte deras fel, utan beror på att de inte fått den hjälp de har rätt till. De mår jättedåligt och känner misstro mot vuxenvärlden, säger en före detta anställd.

Anställda blir slagna

Kränkningarna drabbar också anställda. Bara under 2022 anmälde de över 100 fall när elever bland annat sparkat, slagits och rivits. Anmälningarna görs till Kia-systemet, där anställda kan anmäla missförhållanden. Andra skolor i Hägersten-Älvsjö har betydligt färre sådana anmälningar, de flesta inte ens 10.

Den höga siffran är en del av den situation som gör att anställda säger upp sig, menar Mitt i:s källor.

– Alla skolor har utåtagerande elever. Det är hur man jobbar med dem som avgör hur situationen blir, säger en anställd.

Karin Langlet betonar att hon ser allvarligt på våldet.

– Vi har utåtagerande elever och vi arbetar medvetet med att både deras och de anställdas arbetsmiljö ska vara så god som möjligt. Våldet är ett problem men jag är stolt över att vi har hög anmälningsfrekvens, eftersom det gör att vi kan jobba med det. 

”Skolledningen arbetar medvetet med problemen”

Sjöviksskolans ledning arbetar strukturellt och målmedvetet för att komma till rätta med de brister som finns, betonar Deirdre Olsson, grundskolechef i Hägersten-Älvsjö.

Låga resultat i medarbetarenkäten, föreläggande från Skolinspektionen, mängder av Kia-anmälningar om våld mot personalen och en hög andel anställda som säger upp sig.

De anställda och före detta anställda som Mitt i intervjuat tycker att utbildningsförvaltningen borde ta ett större grepp på Sjöviksskolan.

– Alla undrar varför utbildningsförvaltningen inte agerar mer genomgripande. Chefens chef måste träda in när det finns så många signaler om brister i ledningen, säger en före detta anställd.

Förtroende för rektorn

”Chefens chef” är Deirdre Olsson, grundskolechef i Hägersten-Älvsjö stadsdel. Hon har förtroende för rektorn och betonar att skolans ledning arbetar målmedvetet med att komma tillrätta med de problem som finns.

– Skolans ledning är medveten om att det behövs förbättringar på flera områden. Vi har självklart diskuterat både resultatet i medarbetarenkäterna och Skolinspektionens rapport och skolan arbetar strukturellt och målmedvetet för att utveckla verksamheten, säger hon.

Som exempel nämner Deirdre Olsson de handlingsplaner som årligen har tagits fram, på grund av de låga resultaten i medarbetarenkäterna. Efter hand har resultaten också höjts, även om de fortfarande är låga.

– Rektorn gör handlingsplan tillsammans med medarbetare. Skolan får stöd av utbildningsförvaltningen i den mån det behövs, säger hon.

Jobbar förebyggande

Precis som rektorn Karin Langlet tar Deirdre Olsson de många Kia-anmälningarna om våld mot personal på stort allvar – och lyfter fram hur viktigt det är att sådant anmäls.

– Skolan arbetar kontinuerligt med detta och får stöd av utbildningsförvaltningen i den mån det behövs. En av de biträdande rektorerna, som har specialpedagogutbildning, har i uppdrag att samordna det förebyggande arbetet, säger hon.

Skolan arbetar kontinuerligt med detta och får stöd av utbildningsförvaltningen i den mån det behövs.

Personalomsättning på Sjöviksskolan

Siffrorna visar personalomsättningen de senaste åren. Bland dem som slutat sedan 2020 finns bland annat två biträdande rektorer, fritidspedagoger, lärare, specialpedagoger, skolkurator, psykolog, skolsköterskor och skolsekreterare. Siffran för 2022 är inte sammanställd än.

Snittet för grundskolorna i Stockholms stad inom parentes.

2018: 9 % (9 %)

2019: 10 % (10 %)

2020: 15 % (8 %)

2021: 17 % (7 %)
Källa: Utbildnings- förvaltningen