Kritiska till förslaget. "Vi hoppas verkligen att politikerna tar sitt ansvar och följer sina egna detalj- och översiktsplaner", säger Inger, tvåa från vänster. Foto: Alexander Kuronen

Villorna ska bli flerbostadshus – nu protesterar grannarna

Ännu ett förtätningsprojekt får Brommabor att slå bakut. Den här gången gäller det planer på att ersätta tre gamla villor vid Bromma kyrkväg med radhuslängor och ett flerfamiljshus.

  • Publicerad 12:09, 11 jun 2021

Förslaget som gäller totalt cirka 25 nya bostäder har nu varit ute på samråd. Bland remissvaren finns skrivelser från 88 privatpersoner.

– Det brukar vara rätt stor respons i villaområdena, konstaterar Martin Bretz, stadsplanerare på Stockholms stad.

Detsamma gäller förekomsten av kritik – som framförs inte bara av privatpersoner. Som exempel tycker stadsdelsnämnden att planerna inte ligger i linje med områdets karaktär, och länsstyrelsen att de rivningsaktuella villorna skulle kunna betraktas som särskilt skyddsvärda.

Här ska grävskoporna ta över – lägenheter ersätter lekpark

Även Bromma kyrkabon Magnus Vallstedt ifrågasätter förslaget:

– Det är att inte göra det till ett villaområde längre. Man har avsett att bygga ett radhus- och flerfamiljshusområde.

Han anser att planerna som nu ligger på bordet är "extrema" och långt utöver det som tidigare har gjorts i området. Flera gamla hus har på senare år rivits och ersatts med nya, större. Magnus bor själv i ett av dem.

– Jag säger inte nej till nybyggen utan nej till att bryta mot de bestämmelser som gäller, påpekar han.

Inget vägledande beslut

Bromma hembygdsförenings ordförande Inger Larsson vill inte i första hand rikta kritik mot de planerade husens utseende. Sådant har med tycke och smak att göra, menar hon.

– Men här går man helt ifrån detaljplanen och översiktsplanen.

Just den biten, att det aktuella förslaget innebär att befintliga detaljplaner upphör att gälla, är hembygdsföreningen särskilt kritisk till. Ett av skälen till att detaljplaner finns är just att göra byggandet förutsebart, menar de.

MP: Snabba på arbetet med nytt naturreservat

En vettig synpunkt, tycker Martin Bretz som poängterar att det är stadsbyggnadsnämnden och politikerna som beslutar om förslaget till detaljplan ska ändras eller godkännas. Ändring av gamla detaljplaner är dock något som staden får in titt som tätt, har han tidigare sagt till Mitt i Bromma.

Han anser inte att det aktuella förslaget strider mot stadens översiktsplan.

– Planförslaget följer översiktsplanen, men översiktsplanen säger inte heller på vilket sätt en eventuell förtätning kan ske.

Om man går vidare med förslaget, kan det leda till liknande åtgärder på andra håll där nuvarande detaljplaner hindrar förtätning?

Martin Bretz svarar att han inte vet, men tillägger att han inte tror på något vägledande beslut.

– Stadsbyggnadskontoret bedömer alla inkomna planförslag utifrån platsens förutsättningar, översiktsplanen och byggnadsordningen.

Kedjeeffekt

Britt Sahleström, boende i Bromma kyrka, oroar sig däremot för en kedjeeffekt.

– Börjar man bygga radhus och flerbostadshus är risken att man köper upp och exploaterar fler tomter, och så förändrar det hela områdets karaktär.

Är det inte så man måste göra förr eller senare för att få bukt med bostadsbristen?

– Det finns ju väldigt mycket mark som fortfarande inte är bebyggd i Stockholm.

Britts make Per Sahleström tror dessutom att de rivningshotade husen kan vara eftertraktade.

– Varför tar vi bort villorna när det är vad folk vill ha? Det minskar ju inte suget utan gör bara att priserna ökar ännu mer.

Bebyggelse. Så här är de nya bostäderna tänkta att se ut från sydväst. Foto: Illustration: Ateljé Nord

Fakta: Tre villor blir 25 bostäder

I översiktsplanen står följande gällande Bromma kyrka:

"Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av villor från olika tidsepoker. Spångavägen kan omvandlas till urbant stråk kantad med ny blandad bebyggelse. Även Bällstavägen har på lång sikt förutsättning att omvandlas till ett urbant stråk."

Ärendet med de 25 planerade bostäderna tas upp i stadsbyggnadsnämnden den 16 juni.

Utöver bostäderna planeras ett allmänt gångstråk från Bromma kyrkväg till skogen i öster.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre