Fråga: Hur vill ditt parti använda kommunens rådighet till att minska transporternas utsläpp i kommunen?

Erik Andersson (M):

I Täby har vi halverat utsläppen av växthusgaser sedan 1990. Den enskilt största utsläppskällan som finns kvar i kommunen är utsläppen från fordonstrafiken. Teknikutvecklingen har gjort att allt fler fordon körs på el och för att underlätta denna omställning behövs det fler lättillgängliga laddplatser. Det ska bli lättare att åka kollektivt inom Täby.Moderaterna kommer att arbeta för fler infartsparkeringar, bullerskärmar längs hela E18 och inte införa några p-avgifter.

Thore Wiberg (SD):

Först och främst så vill vi stoppa den storskaliga utbyggnaden av kommunen. Det ger en omedelbar effekt i jämförelse med nu gällande planer.I övrigt vill vi verka för att kommunen förbättrar genomströmningen på kommunens vägar genom att bredda dem och ta bort onödiga farthinder. Därmed motverkas köer och ojämn körning vilket i sin tur minskar utsläpp av skadliga partiklar och avgaser. Det skulle i ett slag ett slag minska utsläppen och samtidigt förbättra livskvalitén för medborgarna.

Christer Swaretz (KD):

Den tveklöst största källan till utsläpp i Täby är den trafik som Norrortsbor och Täbybor skapar när E18 används till och från Stockholm. Här har lika tveklöst framkomlighetsstrategin bidragit till att förbättra färdvägar, trafik och utsläpp av växthusgaser. För att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser vill vi Kristdemokrater prioritera utbyggnaden och underhållet av gång- och cykelvägnätet för att underlätta framförallt för barn och ungdom att förflytta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter på egen hand.

Pietro Marchesi (C):

Kollektivtrafiken och cykelvägarna måste vara så attraktiva att fler väljer att ställa bilen. Vi vill tredubbla anslagen till cykel- och gångtrafik, se fler säkra cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken, öka turtätheten och tillåta cyklar på Roslagsbanan. En stor andel av trafiken är föräldrar som kör sina barn, vi vill dubbla satsningen på säkra skolvägar. Vi vill se fler tvärförbindelser både inom Täby och till andra kommuner och en eldriven pendelbåt mellan Täby och Stockholm.

Eva Pethrus (MP):

Kraven på leverantörer av transporter som köps in av kommunen är att de ska vara fossilfria och även underleverantörers utsläpp ska vägas in i resultatet. Det innebär att alla produkter och tjänster till kommunen ska vara fossilfria. Leverans av exempelvis färdtjänst, skolskjutsar såväl som kommunens fordonsflotta ska drivas av förnyelsebara drivmedel. Personalens resor sker med tåg eller annan kollektivtrafik samt elcyklar ska finnas tillgängliga för utlåning för kortresor inom kommunen.

Hans Ahlgren (L):

Byt kommunens alla egna fossilberoende fordon till fossilfria. Skärp kommunens klimatkrav i alla upphandlingar av transporter. Underlätta för Täbyborna att kunna förflytta sig fossilfritt genom fler och bättre cykelvägar och fler laddstolpar för elfordon.

Agneta Lundahl Dahlström (S):

Täby har stor rådighet över sitt klimatarbete, även om det inte alltid framgår från kommunledningens sida.Det handlar mycket om att samordna varutransporterna till och från kommunen, och därmed minska deras antal. Täby kommun kan vara en förebild och kräva att alla de verksamheter som finansieras av offentliga medel, ska samordna sina transporter och göra dem mer hållbara. På så vis får man rådighet också över den privata verksamheten, till exempel förskolor och äldreomsorg.

Att handla varor och mat som produceras lokalt minskar också behovet av transporter.