Den 26 april redogjorde kommunens jurister för den politiska ledningsgruppen. På agendan stod advokatbyrån Fronts slutsatser rörande delegationsbesluten i Lindormsnäs-ärendet.

Advokaternas slutsats är att Linda Edgren gjort rätt och Börje Wredén gjort fel.

Man menar att Edgren gjort rätt både ur ett miljörättsligt perspektiv, samt att hon hade rätt att fatta beslutet på delegation. I Wredéns fall framgår att advokaterna anser att det saknas skäl att underkänna Edgrens beslut och att det: "framstår som tveksamt om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande ordförandebeslut enligt kommunallagen".

– Juristerna har noll grund för det påståendet. Jag har läst utredningen och delar inte slutsatserna i den, säger Börje Wredén.

Är det vanligt att politiker uttrycker sig som du gjorde mot Linda Edgren till följd av hennes beslut?

– Absolut inte. Jag brukar faktiskt inte skicka den här typen av mejl, men tyvärr har Linda Edgren agerat illojalt och då kände jag mig tvungen att även meddela kommundirektören.

https://www.mitti.se/nyheter/politikerns-mejlattack-fick-chef-att-sluta/repuec!wxHf1e6zVQ0bB3oEWoneVQ/

Står du fast vid det du skrev?

– Hennes agerandet är direkt i strid med nämndens tidigare beslut. För att vi skulle ha en sportslig chans att hantera det här var jag tvungen att upphäva det.

Att Linda Edgren valde att lämna sina ansvar som rör nämnden beskriver Wredén som en ”förnuftig slutsats av henne”.

Efter att Mitt i ställt frågor till Börje Wredén återkommer han via mejl med en skrivelse där han bemöter punkterna i advokatutredningen.

Han anser att utredningen har ett begränsat värde då juristerna varken kontaktat honom eller besökt den aktuella fastigheten. En röd tråd är även att Wredén menar att beslutet är av principiell natur och av större vikt, och därmed borde ha fattats av politikerna i nämnden.

KSO om utredningen

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) beställde advokatutredningen som visar att samhällsbyggnadschefen agerade korrekt. Hur resonerar han själv kring slutsatserna i denna?

Då Mitt i når Fredrik Kjos vill han med hänvisning till att Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro valt att överklaga Börje Wredéns (L) beslut till länsstyrelsen inte säga så mycket om innehållet i utredningen.

– Länsstyrelsen kommer pröva sakfrågan och ta reda på vad som rätt, säger Fredrik Kjos.

Utredningen visar att Linda Edgren gjorde rätt och Börje Wredén fel, vad är din kommentar till det?

– Utlåtandet är inte exakt, jurister uttalar sig som jurister gör. Men jag har ställt frågan till vår förvaltning om deras syn på det här utlåtandet. Jag ska inte recensera det.

https://www.mitti.se/nyheter/bakom-braket-omstridda-planer-for-ett-grustag/repuec!5iECoat3X3PefQBYYMmCvQ/

Mitt i läser högt ur Börje Wredéns mejl till Linda Edgren där han kallar henne för illojal och förklarar att hon skadat kommunens anseende.

Är det vanligt förekommande att politiker uttrycker sig såhär mot tjänstemän i kommunen?

– Det är inte min vardag, jag känner inte igen mig i den bilden du beskriver.

I övrigt uppger Kjos att han ”fått mejlet beskrivet för sig”, men ej själv sett det i sin helhet.

Men som beställare har du väl ha någon form av åsikt kring slutsatserna? Varför gjordes utredningen annars?

– Jag kan konstatera att man har olika syn i sakfrågan, säger Fredrik Kjos.