Åtstramningar är att vänta i princip överallt, framgår det av hälso- och sjukvårdsnämndens budgetunderlag för 2024.

För akutsjukhusen, som i år fick två miljarder extra för att klara sina underskott, blir det en uppräkning av ersättningarna med bara 3,2 procent, trots hög inflation och kostnadsökningar.

Samma gäller den geriatrik (äldresjukvård) och psykiatri som drivs i regionens regi.

Inom det 40-tal vårdområden som har vårdval, alltså fri etableringsrätt, räknas inte ersättningarna upp alls.

De avtal som finns med privata vårdgivare är bundna och där ligger ersättningarna fast.

1,7 miljarder

Redan inför 2023 räknade man med ett underskott om 900 miljoner kronor. Och nu dras svångremmen åt ytterligare. Nämndens budget för 2024 omsluter 74 miljarder kronor, och 1,7 miljarder ska sparas in för att få ekonomin i balans.

Underskotten uppges bero på mindre statsbidrag och att en stor del av kostnaderna är bundna i vårdavtal som inte går att påverka.

Men omkring 60 procent av vården bedrivs i egen regi, och där går det att skära snabbare.

En omställning till att ta över mer vård i egen regi pågår också, som ambulans, ätstörningsvård och vissa vårdval, till exempel långvarig smärta och utmattningssyndrom.

Oppositionen befarar varsel

Charlotte Broberg (M), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, uppger att Moderaterna inte deltar i beslutet utan återkommer med ett eget budgetförslag.

– Men jag slås av att förslaget ger tydliga signaler om underskott och massvarsel, som på Karolinska. Det gäller visserligen administrativ personal, men de avlastar ju vårdpersonalen som får ett tyngre lass, säger hon.

Budgetunderlaget överlämnas nu över till regionstyrelsen, och budgeten för 2024 fastställs av regionfullmäktige i höst.

Flera vårdval avskaffas – dyra och ojämlika

Vårdvalen i Region Stockholm är dyra och orättvisa, anser mittenstyret och sjösätter nu en stor omställning: Fem vårdval avskaffas helt. Andra slås ihop.

Vårdval finns idag inom 38 vårdområden, med tusentals avtal med såväl privata som regionägda vårdgivare.

Nu vill majoriteten avskaffa fem vårdval. Ytterligare nio ska reformeras.

Anledningen är att vissa vårdval är dyra, orättvisa och dränerar akutsjukhusen, anser den styrande mittenkoalitionen i hop med Vänsterpartiet.

– Men ingen vård försvinner, utan det handlar om förändringar som införs successivt, säger Talla Alkurdi (S) hälso- och sjukvårdsregionråd.

Brist på specialister

Vården i de vårdval som försvinner kan i stället övergå i regionens regi, eller upphandlas.

Det gäller till exempel allergologi, där privata vårdgivare hoppat av på grund av svårigheter med lönsamheten.

Där, och inom andra specialiteter, har det också uppstått brist på specialistläkare, då vårdgivare i vårdvalet inte behövt ställa upp med utbildningsplatser.

Andra vårdval kan komma att slås ihop. Det gäller till exempel Avancerad sjukvård i hemmet och Läkarinsatser på särskilda boenden.

Borgerlig politik

Antalet vårdval i Stockholm är rekordmånga, och har införts under åren med borgerligt styre.

Och det med Miljöpartiets och Centerpartiets goda minne, som numera styr tillsammans med Socialdemokraterna.

– Vårdvalen infördes för att öka tillgängligheten och korta köerna, men de är inte lösningen på alla problem, säger nu Christine Lorne (C) primärvårdsregionråd.

En negativ effekt är överkonsumtion av vård. Eftersom vårdgivarna får betalt för exakt den vård som ges, leder det ibland till onödigt många besök för att klara lönsamheten, eller till besök hos specialist i stället för i en billigare vårdform.

En annan är att vårdgivare inte etablerar sig över hela länet, utan det uppstår vita fläckar på vårdkartan.

Vård efter behov

En mer jämlik vård är ett av kraven som Vänsterpartiet ställt för att agera stödparti till mittenkoalitionen.

– Det är inte var man bor, utan behoven, som ska styra resurssättningen, säger regionrådet Jonas Lindberg (V).

Inriktningsbeslutet för omställningen av vårdvalen tas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 juni. Och oppositionen lär inte gilla förslaget:

– Jag ser det inte som en omställning, utan som en neddragning, säger Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsregionråd.

Orolig

Hon menar att vårdvalen och de många vårdgivarna har ökat tillgängligheten att få vård.

– Nu är jag orolig över om regionen ska kunna rekrytera tillräckligt med personal för att ta över, säger hon.

Fritt val för vårdgivare

Vårdval är en avtalsform som ger vårdgivare fri etableringsrätt.

Uppfyller de kraven får de bedriva vård för regionens räkning.

Vårdval finns idag inom 38 vårdområden.

Nu föreslås avtalsformen avskaffas för fem av dem: geriatrik, hudsjukvård, allergologi, neurologi, lymfödembehandling.

Källa: Region Stockholm

Talla Alkurdi (S), Jonas Lindberg (V), Sandra Ivanovic Rubin (MP och Christine Lorne (C) har en gemensam plan för färre vårdval och mer vård i regionens regi.

Talla Alkurdi (S), Jonas Lindberg (V), Sandra Ivanovic Rubin (MP och Christine Lorne (C) har en gemensam plan för färre vårdval och mer vård i regionens regi.

Ingrid Johansson

Nu ska flera av vårdvalen slopas

Färre privata vårdgivare är beskedet från dem som styr Region Stockholm

Smärt-och utmattningskliniker får lägga ner

Ulrika Dahlin sökte vård för utmattning i över tio år. Först nu har hon fått hjälp.

– Nu har jag hopp om att ta mig ur det här, säger hon.

Men de kliniker som tar emot patienter med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom blir nu av med uppdraget.

"Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom" är ett av vårdvalen i Region Stockholm. Men 2025 avvecklas det. Även uppdraget för vård vid den neurologiska sjukdomen ME/CFS upphör.

Hägerstensbon Ulrika Dahlin, 64, tycker att man därmed slår sönder en vårdform som fungerar.

– Jag sökte hjälp på vårdcentraler i flera år, men den enda vård jag fick var sjukskrivningar, som sedan ofta avslogs av Försäkringskassan. Läkarna är stressade, och många vet ingenting om de här sjukdomarna, säger hon.

För henne blev en tuff arbetssituation och personliga förluster till slut för mycket.

– Min kropp slutade fungera, musklerna lade av. Jag sov mycket och fick gå med kryckor. Nu går jag nästan normalt, säger hon.

Hennes åttaveckorsprogram har just avslutats, där hon tre dagar i veckan ingått i en grupp som fått lära sig om stress och kroppskännedom, haft vattengympa och annan träning samt yoga.

– Nu har jag hopp om att ta mig ur det här, säger hon.

Dyr behandling

Men enligt regionen har kostnaden för det här vårdvalet ökat för mycket. De menar också att det saknas forskningsbevis på att de behandlingsmetoder som används är effektiva.

Det handlar om så kallad multimodal rehabilitering, där psykologiska insatser och fysisk träning kombineras.

Men det är just den helheten som är viktig, enligt Ulrika Dahlin.

Får vård på vårdcentral

I dagsläget genomgår omkring 2 800 patienter rehabilitering för utmattningssyndrom. Två tredjedelar bedöms kunna behandlas på sin vårdcentral eller på en rehabklinik. Övriga slussas till specialistpsykiatrin.

Antalet smärtpatienter är cirka 1 500. Av dem bedöms 500 behöva specialiserad rehabilitering, medan övriga ska få hjälp i primärvården.

Talla Alkurdi (S) är ansvarig politiker i regionen.

Hur ska vårdcentralerna klara detta, när de redan idag har svårt att mäkta med sina uppdrag?

– De patienter som behöver specialistvård ska självklart få det. Däremot kan patienter med enklare besvär få vård på sin vårdcentral. Det är just därför vi prioriterat vårdcentralerna i vår budget och kommer fortsätta att göra det under hela mandatperioden.

Kan du garantera att det finns vård på plats för de här patientgrupperna 2025?

– Det är uppdraget som getts, just nu arbetar våra sakkunniga tillsammans med sjukhusen för att få på plats en välfungerande vård för dessa patienter så snart som möjligt, men senast 2025.

Beslut om att avskaffa vårdvalet togs tidigare i år. Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna ville att konsekvenserna skulle utredas ytterligare, men blev nedröstade. Sverigedemokraterna ville lyfta ut utmattningssyndrom men ha kvar vårdvalet i övrigt.

Utredningsenheter inrättas

Hälso- och sjukvårdsnämnden har dock nyligen beslutat att inrätta en utredningsenhet för smärtpatienterna, och en för sjukdomarna ME/CFS. Enheterna soms ska ersätta smärtklinikerna i vårdvalet.

När det gäller utmattningssyndrom är det vårdcentralen, rehabkliniker eller specialistpsykiatri som ska ta över vården.

Olämpligt vårdval

Vårdval "Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom" infördes 2014.

Inom vårdval ska konkurrens ska råda, så att marknaden blir självreglerande.

Vårdval lämpar sig inte för vårdområden där det vetenskapliga stödet för diagnos och behandling är svagt, anser hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Källa: Region Stockholm

Det var först när Ulrika Dahlin kom till en klinik som tog ett helhetsgrepp om hennes utmattningssyndrom som hon började tillfriskna.

Det var först när Ulrika Dahlin kom till en klinik som tog ett helhetsgrepp om hennes utmattningssyndrom som hon började tillfriskna.

Ingrid Johansson

Botad från utmattningssyndrom – men nu hotas vården

Ulrika Dahlin sökte vård i tio år – först nu har hon fått hjälp: Slår sönder något som fungerar