Den cirka 18 kilometer långa spårvägen ska enligt planerna få 16 hållplatser, och blir en tvärförbindelse som knyter ihop Älvsjö med Skärholmen och Flemingsberg.

Tidigare samråd för linjen har gällt miljöpåverkan. Nu är det själva sträckningen som ska utredas mer utförligt.

Klart är att spårvägen ska gå Flemingsberg – Masmo – Kungens kurva – Skärholmen – Sätra – Segeltorp – Fruängen – Älvsjö.

Men för vissa delsträckor kan den dras på olika sätt, där varje alternativ har för- och nackdelar.

Buller och trängsel

√ Vissa sträckor kommer att gå förbi bostäder, som i Flemingsberg, Kästa, längs Skärholmsvägen och Gamla Södertäljevägen, samt i Fruängen och Älvsjö, och där finns det risk för buller.

√ I Kästa planeras de även gå i tunnel under bostäder, och där kan det uppstå vibrationer och stomljud i byggnaderna.

√ I Fruängen och Älvsjö är det trångt, och spårvägen måste samsas både med bostäder och bilar.

Tyck till

Samrådet pågår till den 10 oktober.

De synpunkter som kommer in ska beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. Beslut om dragningen väntas nu i vinter, och utmynnar så småningom i ett planförslag med detaljerad spårsträckning, tunnlar, brolösningar och hållplatslägen.

Spårvägen är en del av Sverigehandlingen, ett initiativ från regeringen för bättre kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande. Projektet startade 2020, och man beräknar att det ska ta tio år att genomföra.