Det är Delegationen mot segregation, Delmos, som har tagit fram ett digitalt statistikverktyg – Segregationsbarometern – som gör det möjligt att mäta och följa upp den socioekonomiska segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer.

Den visar att skillnaderna mellan Sollentunas fattiga och rika områden ökar.

Exempelvis låg medianen för disponibel årsinkomst helt stilla mellan 2015 och 2020 i de områden där den var lägst 2015.

I de kommundelar som redan låg högst ökade den disponibla årsinkomsten (medianen) däremot med över 30 000 kronor.

Platsen avgör livschanser

Sollentuna är långt ifrån ensamma om att brottas med stegrande segregation. Delmos årsrapport för 2022 visar att allt fler kommuner i Sverige har blivit allt mer segregerade mellan 1990 och 2020.

– Det finns i dag så stora skillnader i förutsättningar mellan områden att det finns anledning att utgå från att platsen har betydelse för människors livschanser. Platsens betydelse underskattas alltför ofta. Med Segregationsbarometern har vi skapat en plattform för att undersöka skillnader mellan områden och visa platsens betydelse för människors förutsättningar, säger Anders Kessling, direktör för Delmos.

Rädda Barnen i Sollentuna presenterade i december i fjol en rapport som visade att barnfattigdomen ökat i Sollentuna och att nästan 1 000 barn i kommunen levde i fattigdom 2019.

Det vill partierna göra

I maj bjöd Rädda Barnen in partierna i kommunfullmäktige till samtal inför valet, ett parti åt gången, för att höra vad de vill göra åt barnfattigdomen, vilka insatser de vill satsa på för att minska barnens utsatthet i kommunens riskområden och för att barnen där ska få samma förutsättningar som andra barn i Sollentuna.

– Alla partierna hade väldigt liknande tankar och idéer. Framför allt satte de skolan i fokus, och även sysselsättning. Det förvånade mig. Man tänker att exempelvis S och M ska ha stora skillnader, men i de här frågorna var de flesta ganska eniga, säger Josefin Sjöö, ordförande för Rädda barnen i Sollentuna.

Prioritera segregationen

Socialdemokraterna var kanske allra tydligast med att peka ut segregationen som ”den absoluta knäckfrågan för kommunen” och menade att segregationen måste brytas om kommunen ska nå målet att inte ha några utsatta områden till 2030.

Prioritera det framför att ytterligare öka kommunens ekonomi, föreslår S, bland annat genom att fördela resurserna i skolan bättre efter behov eftersom skillnaderna är stora i dag då 99 procent av barnen i Silverdal går ut 9:an med godkända betyg medan andelen i Edsberg är 68 procent.

Men alla partier betonade alltså skolans roll, och även Moderaterna tog upp vikten av att satsa extra mycket på skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

Flera partier lyfte även fram att alla barn ska få chansen till en meningsfull fritid – och att familjer inte ska behöva välja mellan en matkasse och barnets fritidsaktiviteter.

”Sticker ut i en rik miljö”

Miljöpartiet tog upp att ”försämrat klimat som vi kan vänta oss kommer innebära högre energipriser och högre livsmedelspriser” vilket kan göra det än tuffare för dem i utsatt ekonomiskt läge.

Liberalerna lyfte bland annat att det kan vara extra svårt att vara barn och fattig i en totalt sett relativt rik kommun som Sollentuna.

Det tror Josefin Sjöö kan stämma.

– Ja, man sticker ut mer i en rik kommun än i en fattigare kommun, och det är nog tuffare som barn, säger hon.