– Det här är Sollentunas vackraste område och vi vill att berget ska bevaras och vara tillgängligt för alla, säger Marcus Andersson.

Han bor i närheten och har tillsammans med grannen Torbjörn Svensson startat en namninsamling för att bevara Falkberget som naturområde. Även Marit Silins som bor på andra sidan Edsviken har engagerat sig.

– De sju husen kommer att förändra landskapsbilden totalt och gör att allmänningen i princip går förlorad. Dessutom skulle Falkbergets tätaste tallskog tas ner, och den ingår i ett större grönbälte tillsammans med Bergendal, Rösjöområdet och de stora skogarna i nordost, säger hon.

Förslaget på samråd just nu

Lokaltidningen Mitt i berättade i februari om kommunledningens detaljplaneförslag som just nu är ute på samråd. Förslaget går ut på att markägaren Falkberget Förvaltning AB får bygga sju tvåvåningshus med en byggnadsarea på 120 kvadratmeter var högst uppe på platån, intill bergssluttningen ner mot Edsviken.

Enligt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L) kan kommunen inte stoppa markägarens planer helt då där redan finns bebyggelse, några sedan länge förfallna sommarhus längre ner på berget, som ger dem rätt att bygga sex nya hus på samma tomter.

En av de fem gamla sommarstugor som finns kvar på sex tomter nedanför Södra Falkbergets platå. Motståndarna vill helst stoppa exploatering helt men om det inte går så vore et bättre att låta markägaren bygga på de befintliga tomterna, med så begränsade byggrätter som möjligt, än att som i detaljplaneförslaget tillåta sju nya tvåvåningshus uppe på platån.

En av de fem gamla sommarstugor som finns kvar på sex tomter nedanför Södra Falkbergets platå. Motståndarna vill helst stoppa exploatering helt men om det inte går så vore et bättre att låta markägaren bygga på de befintliga tomterna, med så begränsade byggrätter som möjligt, än att som i detaljplaneförslaget tillåta sju nya tvåvåningshus uppe på platån.

Tomas Stark

Moa Rasmusson menar att nya hus där skulle ta mer yta med naturmark i anspråk, och att det därför är bättre att tillåta exploatering uppe på platån.

"Stigarna blir avskurna"

Men det håller inte motståndarna till förslaget med om alls.

– Har de ens varit här? Det är precis här där promenadstigarna går som de sju husen ska byggas. Stigarna blir avskurna och det är inga pensionärer eller förskolegrupper som går ner i slänten. Alla besökare är här uppe, säger Marcus Andersson.

Marcus Andersson, Torbjörn Svensson och Marit Silins kämpar för att stoppa byggplanerna, och barnen i området har tillverkat plakat som sitter vid promenadstigarna.

Marcus Andersson, Torbjörn Svensson och Marit Silins kämpar för att stoppa byggplanerna, och barnen i området har tillverkat plakat som sitter vid promenadstigarna.

Tomas Stark

Inte heller skriver de under på kommunens slutsats att Falkbergets naturmark inte kan bevaras helt och hållet.

– Majoriteten gör sken av att det inte finns några alternativ men det är direkt felaktigt, och dessutom odemokratiskt att gå ut med under pågående samråd, säger Marcus Andersson.

Oppositionen kritisk

Han påpekar att marken på Falkberget är markerad som naturområde i översiktsplanen som antogs så sent som i februari i fjol, och att man inte har tillräckligt undersökt möjligheten att helt enkelt köpa marken av Falkberget Förvaltning AB.

– Kommunen har en väldigt god ekonomi och att investera i ett av få kvarvarande naturområden kring Edsviken borde vara en självklarhet, säger Marcus Andersson.

I februari förde S, V och MP fram just ett sådant förslag i kommunstyrelsen. Man ville att kommunen skulle uppskatta kostnaderna för möjliga alternativ, men det röstades ner av majoritetspartierna M, L, C och KD, plus av SD.

– Alla möjligheter att stoppa byggplanerna och bevara grönområdet bör utredas, även att köpa marken till marknadspris, säger oppositionsrådet Anton Lindgren (S).

S, V och MP är emot detaljplaneförslaget. S har även tryckt upp och delat ut flygblad och uppmanar så många Sollentunabor som möjligt att skriva under namninsamlingen som har startats för att stoppa byggplanerna.

S, V och MP är emot detaljplaneförslaget. S har även tryckt upp och delat ut flygblad och uppmanar så många Sollentunabor som möjligt att skriva under namninsamlingen som har startats för att stoppa byggplanerna.

Tomas Stark

"Goda legala förutsättningar"

Motståndarna till planförslaget har även anlitat Ola Ihse som är jurist inom fastighetsutveckling och exploatering för att utforska hur pass mycket kommunen kan begränsa markägarens bygglov. Han menar att möjligheterna är stora tack vare kommunens planmonopol och den översiktsplan som finns.

– Kommunen har goda legala förutsättningar att beakta landskapsbilden och naturvärdena vid planläggning och lov- och tillståndsprövning och därigenom bevara grönområdet, säger han.