Det nya rödgröna styret i stadshuset mullrar: stäng Brommaflyget i förtid, annars får staten stå för saneringsnotan.

Oppositionen anlägger moteld: "Svältarävpolitik".

Ungefär: staden drar undan mattan för motståndaren staten.

En politisk diskussion som tog fart bland annat i Mitt i efter nya borgerliga regeringens beslut att behålla Bromma flygplats under nuvarande mandatperiod.

När flyget väl flyttar från platsen, markavtalet går ut 2038, måste flygfältet saneras.

I dag vet ingen hur förorenad marken är.

I Brommautredningen som kom i juni 2022, anser utredaren att Swedavia "i närtid" bör ta initiativ till "fördjupade markundersökningar".

Stor prisskillnad

I förra Brommautredningen, 2021, som Brommautredningen 2022 i det här fallet hänvisar till, framgår att saneringsnotan kan skilja stort beroende på hur djupt grävskoporna måste gräva:

En meters djup, 800 miljoner kronor

Två meters djup, 1,65 miljarder kronor

Tre meters djup, 2,5 miljarder kronor

Pengar som skattebetalarna i slutänden får slanta upp.

Grävdjupet kan visa sig viktigt.

De nya rödgröna styret i Stockholms stad har uttalat att de vill bygga bostäder på flygfältet.

Vem som ansvarar för saneringen är inte helt klarlagt.

Utredaren i 2021 års Brommautredning slår fast att statens och Swedavias, statens flygplatsbolag, ansvar att sanera endast sträcker sig till att sanera marken till risknivån "mindre känslig markanvändning".

Kräver mer

Byggs bostäder på marken krävs en mer omfattande och kostsam sanering, en kostnad som markägaren i så fall står för, anser utredaren.

Samma utredare slår samtidigt fast att han inte har gjort en ansvarsutredning utan att en sådan kommer att behövas för att dra exakta gränser vem som ansvarar för vad.

Stockholms stad äger marken där flygplatsen ligger.

Finansborgarrådet i staden,s Karin Wanngård (S), sade i november till Mitt i att staden kommer att begära en omförhandling av arrendeavtalet, så att avtalet kan avslutas i förtid, annars hotar staden med höjd markavgift.

Omfattande. När flygflottiljen F18:s mark i Tullinge sanerades 2005-2008 avlägsnades 35 000 ton förorenad jord, i vissa delar ned till tio meters djup. Saneringen tog tre år.

Omfattande. När flygflottiljen F18:s mark i Tullinge sanerades 2005-2008 avlägsnades 35 000 ton förorenad jord, i vissa delar ned till tio meters djup. Saneringen tog tre år.

Försvarsmakten

Wanngård uteslöt inte att staden kan sätta press på staten.

– Då anser jag att det är rimligt att Swedavia få stå för marksaneringen. Om vi kommer åt marken tidigare kan vi diskutera hur vi ska fördela kostnaderna.

Swedavias presstjänst svarade i ett mejl till Mitt i att Swedavias utgångspunkt är att nuvarande markavtal gäller, ett avtal "som inte ger utrymme till någon förhandling."