I rapporten "Översiktlig klimatanalys" som Mitt i får ut från SL efter några veckors väntan är alla ortsnamn, stationer och platser överstrukna.

Men det som har lämnats kvar visar på allvaret. För en av tvärbanans sträckor beskrivs konsekvensen av ett extraordinärt skyfall såhär:

"En mycket omfattande volym vatten (skulle) under en kort tidsperiod kunna rinna ner i tvärbanans tunnel. Hög risk föreligger således för att en lång sträcka av tunneln skulle kunna bli ställd under vatten och omfattande skada uppstå."

Tunnelbanan under vatten

Även delar av tunnelbanenätet kan komma att ställas under vatten. För en annan del av spåren talas om "extremt stora djup inom mycket omfattande område".

För flera spårsträckor beskrivs hur skyfall kan komma att leda till skred och ras. På ett ställe på Roslagsbanan löper ett "huvudrinnstråk för skyfallsflöden", där vattnet leds över spårområdet precis norr om stationen:

"Inom detta område kan det finnas betydande risk för underminering av spårbanan, genom erosion av kringliggande mark eller inre erosion av bankroppen".

Flera bussdepåer är också byggda på mark där ras- och skredrisk finns kartlagd.

"Förstör en stor del av bussdepån"

En av dem ligger inom "ett synnerligen allvarligt översvämningsområde för skyfall", vilket skulle kunna leda till ett ras eller skred som kan "förstöra eller skada en stor andel av bussdepån och de fordon som vid tillfället finns inom området."

Hur allvarligt är det här?

– Beroede på omfattningen av regnmängderna blir det mer eller mindre katastrofala följder, säger Maria Röjvall, hållbarhetschef på trafikförvaltningen.

Ändå vill hon tona ner riskerna för SL:s passagerare.

– Redan i dag finns kunskap och rutiner för hur vi ska hantera riskerna. Vi håller nu på att ta fram en plan för vilka ytterligare rutiner, arbetssätt och åtgärder som behöver förbättras, säger hon.

Bland de åtgärder som nämns är att bygga vattentäta barriärer vid tunnelmynningarna.

– Men det kan vara komplext. Om man leder bort vatten från spåranläggningarna vill man inte att det ska förstöra vägar eller bebyggelse i närheten. säger Maria Röjvall.