ARTIKELN HAR UPPDATERATS.

Sedan 2017 har det varit klart att Roslagsbanan på 15-20 års sikt ska få en ny sträckning, så att T-centralen blir tågets slutpunkt istället för Stockholm Östra.

Syftet med med det gigantiska tunnelprojektet är att få bort flaskhalsen på tunnelbanans röda linje vid Tekniska högskolan, där trycket från allt resande från nordostkommunerna redan idag skapar en alltför stor belastning, enligt trafikplanerarna.

Efter att ha utrett flera olika alternativ förordar Region Stockholms trafikförvaltning nu en västlig sträckning så att Roslagsbanan får en ny, underjordisk station vid Odenplan istället för vid Tekniska högskolan. Förslaget klubbades också igenom vid Trafiknämndens möte den 22 mars.

Det gröna, västliga alternativet, via Odenplan, med övergång till tunnel vid punkten D, klubbades av Regionens trafiknämnd den 22 mars.

Det gröna, västliga alternativet, via Odenplan, med övergång till tunnel vid punkten D, klubbades av Regionens trafiknämnd den 22 mars.

Region Stockholm

"Nytta för fler"

– Vid Odenplan får man en bytespunkt till både tunnelbana och pendeltåg, vilket blir till nytta för fler resenärer, säger Claes Keisu, kommunikatör på Trafikförvaltningen.

Enligt utredningen skulle en sträckning via Tekniska högskolan, som också har övervägts, vara "ett något bättre alternativ" ur ett socialt perspektiv. Resenärer från nordostkommunerna skulle då fortsätta att nå invanda målpunkter runt Östra station.

Sämre för KTH

"En nedläggning av Östra station försämrar tillgängligheten till bland annat KTH som är en viktig målpunkt för studenter. De positiva konsekvenserna av att nå Odenplan väger dock tyngre i bedömningen", skriver förvaltningen.

– Det går också lätt att ta buss från Odenplan till Tekniska högskolan, kommenterar Claes Keisu.

Förslaget innebär också att tågrälsen dyker ner i en tunnel vid Albano, vilket skonar nationalstadsparken mer än om tunnelmynningen skulle läggas längre norrut.

Trafikstart för de nya stationerna är preliminärt planerad till 2037. Kostnaden beräknas till 7,1 miljarder kronor, varav Region Stockholms andel är 1,1 miljarder. Resten ska betalas av staten och nordostkommunerna.

Genom den så kallade Sverigeförhandlingen har Österåker, Vallentuna, Täby och Stockholm tillsammans åtagit sig att bygga 29 370 nya bostäder, kopplat till tåginvesteringen.