Antalet elever i grundskoleåldern kommer att öka i Tyresö med cirka 375 till och med 2035, visar en befolkningsprognos från i våras. Av dem beräknas 300 gå i grundskolans årskurs F–6. Så många platser finns det inte i Tyresös skolor i dag.

Trollbäcken är ett område där skolplatsbristen redan är ett faktum.

Närhetsprincipen hotas

På Hanvikens skola finns sedan några år två paviljonger på skolgården med plats för fyra klassrum, vilket motsvarar cirka 100 elever. Men de tillfälliga byggloven löper så småningom ut.

– Paviljongerna måste avvecklas inom några år och därför behövs en permanent lösning tas fram, säger Elisabet Schultz, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Konsekvensen om inget görs är att antalet klasser behöver minskas, vilket leder till brist på skolplatser i området. Elevernas närhetsprincip kan då inte längre tillgodoses.

Utredningen ska undersöka om Hanvikens skola kan utökas med 3 klassrum för cirka 75 elever. De befintliga lokalerna behöver kartläggas för att se vilka åtgärder som behövs för att till exempel matsal, gympasal och antal toaletter ska kunna rymma fler elever.

Ska utredas

Om skolan antingen borde byggas ut eller rivas för att en ny större skola ska kunna uppföras ska utredas. Det finns också idéer om att bygga en helt ny skolai närområdet för att tillgodose behovet av platser i framtiden. Men var är emellertid ännu oklart.

– Förstudien behöver genomföras för att undersöka var nya platser kan skapas. När den är genomförd så kan svar ges på dessa frågor, säger Elisabet Schultz.

Kostnaden för undersökningen beräknas till en halv miljon kronor.