En klinik i västra Stockholm kräver att personalen pratar svenska under arbetstid. Kliniken, en privat vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, har infört en språkpolicy där "arbetsspråket är svenska".

Enligt policyn finns dock inga regler för vilket språk som talas på raster "även om vi gärna ser att att man talar svenska". Det uppger arbetsgivaren i sitt svar till Diskrimineringsombudsmannen, DO, dit några ur personalen vänt sig.

Kände sig utsatta

Enligt dem har de talat sitt modersmål på raster och i lunchrummet, och blivit inkallade till sin chef som varnat dem, och skrivit "Arbetsspråk svenska", med flera utropstecken, på en stor tavla.

Personalen kände då utsatthet och obehag, och ansåg sig särbehandlade på grund av sin etnicitet.

Vårdföretaget tillbakavisar beskrivningen, och uppger att det talas mer än 20 språk i verksamheten. Kravet kommer ur patientsäkerhetsproblem och för att förbättra arbetsmiljön.

Neutral policy

DO skriver att svenskakravet i och för sig skulle kunna vara diskriminerande om det gällt en viss etnisk tillhörighet, men att det här inte funnits några sådana överväganden.

Myndigheten anser inte heller att just de personer som anmält arbetsgivaren har varit utsatta för något tvång eller att språkpolicyn tillämpats särskilt på dem.

Språkpolicyn framstår som neutral, enligt DO, och riktar sig till alla medarbetare.