Spånga-Kista församling hade dels ansökt om att få riva församlingshemmet vid Värsta allé, dels om att i stället få bygga ett flerbostadshus på tomten – ett bostadshus som även skulle innehålla en mindre församlingslokal.

Rivningsansökan skickades på remiss till bland annat Stadsmuseet som inte vill se en rivning. Museets motivering var att församlingshemmet har ett stort kulturhistoriskt värde och bör bevaras.

Under den skriftväxling som tog vid mellan församlingen och stadsbyggnadskontoret lämnade församlingen in ett yttrande där de tryckte på att de står inför en "svår framtid", med "krympande medlemstal och ekonomi".

"Försämrat underhåll"

De skrev att de vill centralisera sina verksamheter till Spånga kyrka och Kista kyrka. Om församlingen inte fick rivningslov hävdade de att de inte skulle ha råd att underhålla och behålla sitt fastighetsbestånd, bland annat underhållet av medeltidskyrkan Spånga kyrka.

Församlingen skulle också få lämna församlingshemmet med risk att byggnaden då förfaller.

I ett svar skrev stadsbyggnadskontoret att yttrandet inte ändrade kontorets syn:

"Stadsbyggnadskontoret menar fortsatt att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och att det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda intresset av att riva byggnaden."

På sammanträdet den 12 maj beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå på tjänstemannaförslaget och inte bevilja rivningslov.

Kulturhistoriskt värde

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M), kommenterar i ett mejl till Mitt i nämndens beslut.

”Eftersom församlingshemmet har ett högt kulturhistoriskt värde gjorde vi bedömningen att inte godkänna ansökan om att riva.”

Kyrkorådet i Spånga-Kista församling hade under den gångna veckan ett möte där avslaget skulle tas upp. Innan mötet var kyrkorådets ordförande Mirja Räihä (S), inte beredd att ge närmare kommentarer.

I ett mejl skrev hon till Mitt i:

”Församlingen kommer att överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut.”