”Den som gräver en grop faller själv däri, och den som river en mur blir biten av en orm”, står det i Predikaren i Bibeln. Och kanske just ormar stoppar Nacka kommuns planer på två elvaspelarplaner för fotboll på kyrkans mark i Ramsmora.

Länsstyrelsen förbjöd i våras Nacka kommun att anlägga fotbollsplaner i Källtorp eftersom den  ”negativa påverkan på natur- och kulturmiljön blir så stor att den inte kan anses lämplig”. Nacka kommun överklagade till mark- och miljödomstolen.

Sveriges ovanligaste orm

Nu kommer nästa bakslag för kommunens fotbollsplaner. Sveriges ovanligaste orm Hasselsnoken lever nämligen i Ramsmora. Greensway inventerade i april, maj och juni fåglar, grod- och kräldjur i Ramsmora och Källtorp. Företagets biologer konstaterar att ”en exploatering av Ramsmora i sin nuvarande utformning riskerar att skada hasselsnokens livsmiljöer” och förbjudas enligt artskyddsförordningen.

”Specifikt innebär det att under byggandet av fotbollsanläggningen så riskerar hasselsnokar att störas under födosök blir överkörda och dödade eller få deras bon och ägg förstörda”, skriver Greensway.

Riskerar förstöra boplatser

I ett dike hittades också ett annat fridlyst kräldjur: mindre vattensalamander. Enligt Greensway försvårar det anläggandet av fotbollsplanerna ytterligare eftersom ”det nästan är oundvikligt att inte döda eller skada adulta individer eller skada rom eller larver av mindre vattensalamander vid exploatering av området.”

Dessutom har fem fladdermusarter identifierats i Ramsmora, varav två rödlistade och nära hotade: nordfladdermus och brunlångöra. Fotbollsplanernas belysning gör att ”flera potentiella boplatser riskerar att förlora sin funktion”, skriver företaget Calluna som har genomfört inventeringen.

Får inte avverka skogsbryn

Calluna bedömer att byggplanerna måste ändras för att inte förbjudas enligt artskyddsförordningen. För att undvika att fladdermöss dör eller störs måste ”belysningen på idrottsplatsen anpassas så att ljus inte sprider sig in i skogen”.

Kommunen behöver anlita en ljuskonsult för arbetet. ”Det ska vara fladdermössens preferenser beträffande ljusstyrka som ska styra, inte människans upplevelse av ljuset”, skriver Calluna.

Skogsbryn får varken avverkas eller lysas upp eftersom fladdermössen jagar där. ”Ljuset ska endast riktas mot fotbollsplanerna och spilljus på brynen och uppåt ska minimeras så långt det är tekniskt möjligt”, skriver Calluna.

För att undvika ett förbud för fotbollsplanerna måste Nacka kommun samråda med länsstyrelsen, enligt Calluna. Ett liknande samråd slutade alltså i våras med förbud för fotbollsplaner i Källtorp.

Väntar besked kring jul

Den 2 november tog länsstyrelsen emot Nackas begäran om samråd i Ramsmora. Länsstyrelsen ska ge ett besked inom sex veckor.

– Vi väntar oss ett svar någon gång kring jul, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Vad väntar du för besked?

– Ingen aning. Jag har inte sett artskyddsutredningen som har gjorts. I Ramsmora finns det åtminstone inga riksintressen som man kan hänvisa till.

https://www.mitti.se/nackavarmdo/fladdermoss-och-ormar-kan-stoppa-fyra-fotbollsplaner/repvkp!4eBHftwhjdtcboil6w9JsA/