3D-illustration. Vi ser Trädgårdsstadens kommande torg, park och dagvattendammar. Allt detta finns inom området som behöver kulverteras. Foto: Bjerking

Nytt försök att kulvertera Sätrabäcken på gång

I fjol förbjöd länsstyrelsen kommunen att bygga in 200 meter av Sätrabäcken. Nu bjuder Upplands-Bro in till samråd i frågan därefter väntas ny ansökan formuleras.

  • Publicerad 08:35, 12 apr 2021

För att realisera detaljplanen så som det är tänkt så måste 200 meter av Sätrabäcken byggas in. Det här förbjöd länsstyrelsen kommunen att göra i fjol.

Insekt kan stoppa bygget av 800 bostäder

Att kulvertera ansågs få negativa konsekvenser på djur- och växtlivet i området. Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. I oktober förra året meddelade domstolen att om Upplands-Bro önskar kulvertera så måste de ansöka om detta.

Domslut: Vill kommunen kulvertera Sätrabäcken så måste de ansöka

Sagt och gjort, nu är detta på gång. Men först bjuds alla som berörs in till att tycka till om planerna på att kulvertera 200 meter av Sätrabäcken. Samrådet om vattenverksamhet pågår under våren och därefter är planen att en ny tillståndsansökan ska lämnas in till mark- och miljödomstolen under andra halvan av 2021.

Nattsländans öde avgörs i domstol

Alla är välkomna att tycka till under processen som har till syfte att i ett tidigt skede inhämta värdefulla synpunkter och skapa delaktighet från myndigheter, organisationer och andra berörda – och inte minst allmänheten. Inom området som är tänkt att kulverteras ligger flera viktiga delar av Trädgårdsstaden.

– Det är bland annat en park, ett torg samt infarts-parkering och busshållplatser intill stationen som är planerade. Övrig sträcka av Sätrabäcken samt hela Brobäcken kommer att inventeras, städas av och gallras ur för att de fina kvaliteter som finns framförallt längs med Brobäcken skall kunna bli en bidragande del i det nya området, säger Andreas Silander, projektledare, Upplands-Bro kommun.

Vill du lämna synpunkter?

Synpunkter lämnas skriftligen senast lördag den 1 maj 2021 till: Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm eller via e-post: petra.adrup@structor.se Märk kuvert respektive e-post med ”Samråd vattenverksamhet Trädgårdsstaden”.

Källa: Upplands-Bro kommun

Radhusidyllen blev en lastbilsidyll

Boende efterlyser bullerdämpning. De boende i radhusområdet i södra Brunna känner både oro, maktlöshet och uppgivenhet i takt med att den tunga trafiken ökar ute på Granhammarsvägen. Nu efterlyser grannarna bullervall och bullerplank...måndag 17/5 10:14

Upplands-Bro kommun: En höjning av bullervallen är på gång

Så svarar kommunen radhusgrannarna vid Granhammarsvägen. Hos kommunen ger man beskedet att den befintliga, om än låga bullervallen, som skyddar radhusområdet längs med Granhammarsvägen ska undersökas. Därefter ska denna höjas med två meter.måndag 17/5 10:13