Behöver bytas ut. Informationen på skylten i byggområdets utkant gäller inte längre. Foto: Tomas Stark

Nya bostäder försenas – igen

De nya bostäderna i Ormbacka B försenades för första gången innan detaljplanen ens var antagen. Nu är bygget igång sedan november i fjol, och i höst skulle inflyttningen ha påbörjats. Men så blir det inte då VA, el och gator har dragit ut på tiden.

  • Publicerad 06:40, 7 jul 2022

Ett småskaligt område som påminner om traditionell bystruktur.

I utkanten av byggområdet, mot Växthusvägen, sitter en skylt som förkunnar att inflyttning ska ske från hösten 2022.

Men den är inaktuell. I slutet av juni gick kommunen ut med besked om att projektet inte håller tiden.

Anledningen är att utbyggnaden av djupa ledningsschakt sker samtidigt som exploatörerna jobbar med sina byggen. De har helt enkelt krockat, påverkat varandra negativt, och därför har bland annat utbyggnaden av VA, el och gator försenats.

Ledningar måste läggas om

Utbyggnaden har även påverkats av att det blev mer bergschakt än beräknat och en arbetsplatsolycka som har gjort att elledningar tillfälligt måste läggas om.

I stället för i höst beräknas inflyttning nu kunna ske successivt från och med vecka 7 nästa år – ”under förutsättning att inget oförutsett händer” så som en onormalt tidig vinter, tillägger kommunen för säkerhets skull.

I den första etappen av Ormbacka, den lite mindre nere i Skälby, har folk redan flyttat in.

Enligt ursprungsplanen skulle den andra etappen, Ormbacka B som ligger mellan Viksjö golfbana och Växthusvägen, ha börjat byggas redan 2018 men hanteringen av dagvatten blev en snårighet som gjorde att detaljplanen fördröjdes.

– Det har visat sig vara en utmaning och har blivit en riktig knäckfråga här, sa Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, hösten 2017.

Bevaras. I mitten av området ligger Skallebergs handelsträdgård, som kommer att finnas kvar. Foto: Karta: Urbio/Witte

"En modern by"

Drygt två år senare kunde detaljplanen till slut klubbas. En redan från början relativt småskalig bebyggelse hade då skalats ner ytterligare, och antalet bostäder bantats från 450 till 300.

– Vi har försökt hitta ett sätt att bygga en modern by. Ett småskaligt område som påminner om traditionell bystruktur och utgår från de värdefulla kulturmiljöer som finns i området, sa Emelie Grind då.

Bebyggelsen ska bestå av småhus, radhus och kedjehus i upp till tre våningar, och mindre punkthus på max tre våningar.

Lugn trafik. Nya gator med plats för gång- och cykelbanor plus långsam biltrafik planeras. Däremot ska ingen trafikled gå genom bostadsområdet i Ormbacka B. Foto: Visionsbild: Arkitektstudio Witte

Torg med kafé och krog

I planerna ingår också Ormbacka bytorg där det ska finnas centrumverksamhet som kafé, restaurang och butik i bottenplan. Torget är tänkt att knyta samman området och den park som ska anläggas.

Kommunen har ingått sex exploateringsavtal med företag som bygger i Ormbacka B, och man uppmanar den som planerar att flytta in i området och har frågor kring inflyttningstider att kontakta sin exploatör, mäklare eller säljare.