Promenad. Planen är att promenadstråk tillsammans med ett koloniområde ska bilda en "grön zon" mellan bostadskvarter och camping. Foto: Kod Arkitekter

Nu planeras ett nytt område i Bredäng – här är Trädäng

I korsningen mellan Ålgrytevägen och Stora sällskapetsväg planerar staden för det nya bostadsområdet Trädäng – där fastigheterna ska bestå av trä. Nu är planerna ute på samråd och allmänheten har möjlighet att komma med sina synpunkter.

  • Publicerad 17:21, 23 maj 2022

Det är viktigt att hålla ett visst avstånd till Sätraskogens naturreservat

I stadens planer ingår bland annat omkring nya bostäder, en ny förskola, ateljébyggnader för konstutövande och ett stråk med odlingslotter längs med Ålgrytevägen och Stora sällskapets väg i närheten av Sätraskogens naturreservat.

– Det är ett stort värde för de som flyttar hit att ha så nära till naturreservatet, säger Joel Berring, projektledare vid stadsbyggnadskontoret.

Plan. En karta över det planerade området. Foto: Kod Arkitekter

Byggnader i trä

När planerna först presenterades var det tal om uppemot 1 200 nya bostäder, men nu har planerna krympt till högst 800 nya bostäder. Att kvarteren byggs nära gränsen till Sätraskogens naturreservat har påverkat planerna, berättar Joel Berring.

– Det är viktigt att hålla ett visst avstånd till Sätraskogens naturreservat. Vi har anpassat bebyggelsens placering så att den även tar hänsyn till värdefull skogsmark utanför reservatet. 

Enligt Joel Berring har en viktig del av arbetet varit att ta hänsyn till naturvärdena och samtidigt knyta an till den befintliga strukturen i Bredäng. Exempelvis planeras inga nya stora vägar utan tanken är att utnyttja dem som redan finns. Och husen utformas med hänsyn till den befintliga utsikten.

Tanken är också byggnaderna ska rustas med solceller och ha en trästomme samt fasader av trä, därav arbetsnamnet Trädäng. Namngivningsstrategin känns igen från projektet Mälaräng, ett område som är tänkt att binda ihop Mälarhöjden och Bredäng – så varför inte göra det även rent språkligt?

Önskar bättre service 

I Bredäng centrum sitter Catrine Beckman och njuter av solen. Hon ser positivt på de nya bostäderna och hoppas att det faktum att fler flyttar till Bredäng även ska leda till fler arbetstillfällen och bättre utbud i centrum.

– Om det är mer folk här kanske servicen blir bättre. Jag skulle exempelvis vilja ha en blomsterbutik här, säger hon.

Anna Ekberg och hennes treåriga son Bob Toft hoppas på att det nya bostadsområdet ska locka fler till Bredäng.

– Jag tycker att det är bra att de bygger så att det flyttar in nya kompisar till Bob. Det vore roligt, säger hon.

Bredäng camping krymper: "Behövs fler inte färre"

Treårige Bob Toft och hans mamma Anna Ekberg hoppas på att det nya bostadsområdet ska locka fler till Bredäng. Foto: Madelene Hergils

I Bredäng centrum sitter Catrine Beckman och njuter av solen. Hon ser positivt på de nya bostäderna och hoppas att det leder till fler arbetstillfällen och bättre utbud centrum. Foto: Madelene Hergils

Planen för nya "Trädäng"

Bostäder: Enligt den nuvarande planen ska 800 bostäder byggas, 300 hyresrätter och 500 bostadsrätter. Totalt kommer det röra sig om ett 30-tal bostadfastigheter, 14 punkthus och 15 lamellhus, samt ytterligare låghus som antingen kommer kunna byggas fristående eller byggas ihop med lamellhusen.

Förskola: En förskola i tre plan med möjlighet till åtta avdelningar planeras i naturreservatets entré, mitt emot campingen och förskolans tomtyta planeras till drygt 3 000 kvm.

Ateljébyggnader: Längs med Stora Sällskapets väg, planeras ett antal atejébyggnader för konstutövande. För att inte skymma sikten från tunnelbana och perrong mot skivhusen planeras ateljébyggnaderna endast ha två våningar.

Minigolfen och hundrastgården: Planerna kommer innebära att minigolfen flyttas till ny plats söder om campingen där hundrastgården ligger idag. Hundrastgården flyttas till en ny plats i Sätraskogens naturreservat.

Odlingsstråk och parkstråk: Ytan mellan camping och bostadskvarter planeras som koloniområde för odling och ska vara till för allmänheten. Tillsammans med ett parksttråk ska koloniområdet fungera som en "grön zon" mellan camping och bostäder.

Camping: Tanken är att campingen ska bli en del av det nya bostadsområdet och bli mer av en stadscamping. Campingens entré ska arbetas om för att förbättra tillgänglighet för gående, cyklar och bilar. Campingens yta kommer minska med 15 procent, men kompenseras med fler uppställningsplatser. Planen möjliggör också att fler stugor kan byggas på campingen i framtiden.

Hela detaljplanen går att hitta på sajten https://vaxer.stockholm

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Så här kan det se ut:

Samråd 17 maj till 27 juni

Under samrådstiden har allmänheten, intresseorganisationer och remissinstanser möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Efter det ska samtliga synpunkter och remissvar från samrådet sammanställas av stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden ska sedan fatta beslut. En evenuell uppdaterad plan ska sedan gå ut på granskning, viktet väntas ske i april 2023.

Skärholmen växer

Förutom bostadsområdet Trädäng finns det flera andra byggprojekt på gång som en del av projektet Fokus Skärholmen. Här är några av dem:

Mälaräng

Var: Vid Bredäng trafikplats, Skärholmsvägen och Bredängsvägen.

Vad: 1 100 lägenheter, två förskolor, en ny F–9-skola med plats för 900 elever. Tanken är att området ska få en stadsliknande karaktär med handel i bottenvåningar. Utveckling av parken Slättens gård.

Blandning av bostadsrätter, hyresrätter och den nya boendeformen byggemenskap.

Status: Det första spadtaget tas nu på lördag 21 maj.

Vårbergstoppen

Var: Vid Vårbergstoppen på Vårbergsvägen efter Vårbergs sjukhem.

Vad: 174 små ungdomsbostäder som är hyresrätter, 36 radhus med större bostäder som fyror och sexor samt 300 bostadsrätter.

Status: Bygget av ungdomsbostäder och radhus pågår just nu och inflyttningen är planerad till hösten 2022. Marken är föreberedd för bygget av bostadsrätterna men själva husbygget har inte påbörjats.

Sätra gård

Var: Norr om korsningen Björksätravägen/Sätragårdsväg.

Vad: Fyra 5-våningshus med 64 lägenheter. Bostadsrätter.

Status: Inflyttning ska ske under våren.

Vårfrugillet

Var: Ålgrytevägen i nordvästra kanten av Bredäng.

Vad: Tre punkthus med 199 lägenheter. Bostadsrätter.

Status: Bygget pågår just nu.

Visa merVisa mindre