I stadens planer ingår bland annat omkring nya bostäder, en ny förskola, ateljébyggnader för konstutövande och ett stråk med odlingslotter längs med Ålgrytevägen och Stora sällskapets väg i närheten av Sätraskogens naturreservat.

– Det är ett stort värde för de som flyttar hit att ha så nära till naturreservatet, säger Joel Berring, projektledare vid stadsbyggnadskontoret.

Byggnader i trä

När planerna först presenterades var det tal om uppemot 1 200 nya bostäder, men nu har planerna krympt till högst 800 nya bostäder. Att kvarteren byggs nära gränsen till Sätraskogens naturreservat har påverkat planerna, berättar Joel Berring.

– Det är viktigt att hålla ett visst avstånd till Sätraskogens naturreservat. Vi har anpassat bebyggelsens placering så att den även tar hänsyn till värdefull skogsmark utanför reservatet. 

Enligt Joel Berring har en viktig del av arbetet varit att ta hänsyn till naturvärdena och samtidigt knyta an till den befintliga strukturen i Bredäng. Exempelvis planeras inga nya stora vägar utan tanken är att utnyttja dem som redan finns. Och husen utformas med hänsyn till den befintliga utsikten.

Tanken är också byggnaderna ska rustas med solceller och ha en trästomme samt fasader av trä, därav arbetsnamnet Trädäng. Namngivningsstrategin känns igen från projektet Mälaräng, ett område som är tänkt att binda ihop Mälarhöjden och Bredäng – så varför inte göra det även rent språkligt?

Önskar bättre service 

I Bredäng centrum sitter Catrine Beckman och njuter av solen. Hon ser positivt på de nya bostäderna och hoppas att det faktum att fler flyttar till Bredäng även ska leda till fler arbetstillfällen och bättre utbud i centrum.

– Om det är mer folk här kanske servicen blir bättre. Jag skulle exempelvis vilja ha en blomsterbutik här, säger hon.

Anna Ekberg och hennes treåriga son Bob Toft hoppas på att det nya bostadsområdet ska locka fler till Bredäng.

– Jag tycker att det är bra att de bygger så att det flyttar in nya kompisar till Bob. Det vore roligt, säger hon.

https://www.mitti.se/nyheter/bredang-camping-krymper-behovs-fler-inte-farre/repvew!L17m4NQuIIHkHeE0MLyntw/

Så här kan det se ut: