Tvärförbindelse Södertörn är en fyra- till sexfilig motorväg som planeras mellan Haninge i öster – via Länna och Flemingsberg – till Vårby i väster. Planeringen av projektet har pågått i många år och byggstart planeras till 2023.

Naturvårdsverket har dock riktat kritik mot projektet och skrivit att om Sverige ska klara klimatmålen är motorvägssatsningen "olämplig" i ett yttrande.

Naturvårdsverket har unerrättat regeringen att Tvärförbindelse Södertörn bör tillåtlighetsprövas med hänvisning till vägens klimatpåverkan och placering i ett område med stora natur- och friluftslivsvärden.

Tillåtlighetsprövning är en prövning enligt Miljöbalken för vissa stora projekt som anläggningar för kärnteknik, motorvägar och järnvägar.

"Samma sträckning"

Men regeringen har nu beslutat att Södertörnsleden inte behöver tillåtlighetsprövas.

Anledningen är att den nya motorvägen till stor del kommer att förläggas till samma sträckning där väg 259 går i dag.

I sitt beslut skriver regeringen bland annat:

”Projektet syftar bland annat till att öka trafiksäkerheten och kapaciteten för både gods- och persontrafik. Sträckningen planeras till stor del följa befintlig väg 259 och innebär omledning av ett antal lokalvägar till närmaste trafikplats. Vägen planeras som en motortrafikled med 4-6 körfält, en tillåten hastighet på 80-100 km/h, åtta planerade trafikplatser och tre tunnlar.

Regeringen finner, vid en samlad bedömning, att underrättelsen inte föranleder regeringen att förbehålla sig tillåtlighetsprövningen.”

– Det är en massa juridik som är ganska snårig, och det är svårt att uttala sig om. Men vi vill inte att vägen ska byggas, säger Anders Lönroth, gruppledare för MP i Huddinge.

Naturskyddsföreningen i Huddinge är dock kritiska till regeringens beslut.

– Vi är på Naturvårdsverkets linje, vi är väldigt skeptiska till att den inte behöver prövas. Vi anser att det är problematiskt att bygga en motorväg som ska gå genom två naturreservat när klimatutsläppen blir värre och värre, säger Alexandra Blomqvist, ordförande.

Naturskyddsföreningen jobbar tillsammans med Tvärnit Södertörn på ett överklagande av vägen.