Inte orolig. Peter Storeide flyttade hit 2010 ett år innan vattenverket stängdes av. "Jag är inte orolig, men man undrar ju vad man får veta och inte veta." Foto: Anders Björklund

Miljögifter hotar utbyggnaden i Riksten

Det har gått över nio år sedan upptäckten av miljögiftet PFAS i Tullinge. Föroreningarna efter den gamla stridsflygplatsen hotar utbyggnaden av Rikstens friluftsstad, och nu vill kommunen att Försvarsmakten vidtar åtgärder.

  • Publicerad 12:37, 26 okt 2020

Det här är en påtryckning för att föroreningarna inte ska spridas.

Det stora fältet väster om Friluftsvägen i Rikstens friluftsstad är ännu obebyggt. Men här planerar Botkyrka kommun och Rikstens friluftsstad AB vad som ska bli de centrala delarna av området.

Husen ska bli lite högre med lokaler för exempelvis mindre butiker, kvarterskrogar och andra verksamheter i botten. I det nya området med 700 bostäder planeras också för skola, idrottshall och förskola.

När kommunen planerade för dagvattendammar i området hittade man dock en ny plats med PFAS-föroreningar inom det nya detaljplaneområdet. Ännu vet varken Försvarsmakten eller kommunen hur dessa kommit hit.

Var flygflottilj. Två brandövningsplatser vid den nedlagda flygflottiljen har pekats ut som de huvudsakliga källorna till föroreningarna. Nu har man hittat PFAS på en ny plats. Foto: Towpilot/Wikicommons

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för så kallade högflourerande kemikalier.

Underämnet PFOS som tidigare användes i brandsläckningsskum är sedan 2008 förbjudet i de flesta kemiska produkter och varor.

Studier har visat att underämnena PFOS och PFOA kan vara cancerframkallande och påverka immunförsvaret.

Enligt Naturvårdsverket generella bedömning från 2012 är "risken för att människors hälsa påverkas negativt av de halter som hittills mätts upp liten."

Samtidigt pekar de på kunskapsluckor kring hälsoeftekterna.

Källa: Naturvårdsverket, Tyreåens rapport för Botkyrka kommun.

Visa merVisa mindre

"Är en påtryckning"

Det har nu gått nio år sedan upptäckten av PFAS i området och grundvattnet. Sedan dess har Tullinge vattenverk som försörjde Tullinge med dricksvatten varit avstängt.

I ett yttrande som skickats till Försvarsmakten i höst skriver Botkyrka kommun att det nu är hög tid för Försvarsmakten att vidta åtgärder. Både för att få en helhetsbild av spridningen, men också för att komma med en lösning på problemet:

"Om föroreningssituationen i grund- och ytvattnet ytterligare förvärras kanske ambitionerna för stadsdelen Riksten inte går att genomföra."

– Det här är en påtryckning för att föroreningarna inte ska spridas och läget förvärras, säger kommunens planchef Charlotte Richardsson.

Kommunen undrar bland annat om föroreningarna funnits på den nya platsen hela tiden, eller om de kommit hit från annan plats.

Försvarsmakten har tidigare förordat en överdäckning av de brandövningsplatser som pekats ut som huvudorsaken till föroreningarna. Det skulle hindra regn och dagvatten från att gå ner i jorden och enligt Försvarsmakten ge resultat vid vattenverkets uttagsbrunnar efter två till fyra år.

Nya undersökningar

Men i ett annat yttrande till Försvarsmakten hösten 2019 skriver kommunen att det visserligen skulle minska utlakningen, men inte göra något åt de PFAS-föroreningar som redan finns i grundvattnet. Enligt kommunens beräkningar kommer halten av PFAS vid uttagsbrunnarna till vattenverket och i Tullingesjön att öka i 30 år framåt om inget görs åt föroreningarna i grundvattnet.

Försvarsmakten har tagit på sig skulden för föroreningarna. Förra veckan var deras miljöinspektörer på fältet bredvid Rikstens friluftsstad för nya undersökningar. Det nya fyndet kräver en ny utredning.

Miljöinspektören Joakim Hjelm på Försvarsinspektören för hälsa och miljö skriver till Mitt i att Försvarsmakten inte behöver börja om från början "men revidera de tidigare slutsatserna och göra nya provtagningar".

Närboende. Adrianna Zaremba promenerar på Friluftsvägen. Väster om vägen ligger fältet som ska bli den centrala delen av kommundelen. Hon känner inte till föroreningarna: "Men jag känner till att det var en flygplats här förr. Med tanke på att vi flyttat hit nu känner jag mig inte orolig." Foto: Anders Björklund

Detta har hänt

2011: Under hösten stänger Botkyrka kommun av Tullinge vattenverk. PFAS-halten i dricksvattnet ligger dock under Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden. Kommunen kallar avstängningen "en försiktighetsåtgärd".

2012: Från ett berggrum som användes som flyghangar läcker PFAS och går vidare mot Bysjön och Getaren. En reningsanläggning tas i bruk.

2018: Försvarsmakten presenterar möjliga åtgärder för att få bukt med föroreningarna.Den billigaste åtgärden (överdäckning) koster 20 miljoner kronor. 750 miljoner kronor kostar det dyraste alternativet som är urgrävning av marken och högtemperaturförbränning.

Visa merVisa mindre

Vattenverket. Dåvarande miljöminister Åsa Romson (MP) på besök i Tullinge vattenverk 2015. "Jag har tagit del av kommunens oro över att dialogen om ersättning gått i stå. Det kommer jag att kommunicera till fler ministrar", sade hon då. Foto: Mitt i