Det stormade rejält kring det kommunala bolaget Värmdö hamnar AB (VHAB) under 2022, något som ledde till att bolagets styrelse avsattes och en ny styrelse valdes.  

Bland annat hade de tecknat tveksamma avtal om arrenden och markförsäljningar i Boda. Samtidigt planerade företaget en stor utbyggnad av Stavsnäs vinterhamn, och andra hamnar.

Stavsnäs vinterhamn. Är VHABs största hamn.

Stavsnäs vinterhamn. Är VHABs största hamn.

Pekka Pekköö

Beslutet klart: Värmdö hamnars styrelse fick sparken

Nu är det klart, styrelsen för kommunala Värmdö hamnar AB får sparken. Det beslutades på kommunfullmäktige i onsdags.

Beslutet i KF föregicks av en lång debatt där en majoritet av ledamöterna tyckte att turerna – om jäv och märkliga arrendeavtal med löften om att köpa mark i Boda – kring bolagets styrelse och vd är skäl nog att byta ut ledningen.

– Vi vill gå ännu längre och även uppmana den nya styrelsen att ge vd sparken, vi menar att han har inte skött sitt uppdrag, sa Lise Empfevik (SD).

S, V och L ville dock ge styrelsen ansvarsfrihet och röstade därför emot kommunstyrelsens förslag.

– Vi anser det grundläggande för vårt demokratiska system att ansvarsfrihets-prövningen inte politiseras. Här gör kommunstyrelsens ordförande en överprövning av revisorernas professionella bedömning. Det kan vi inte acceptera, sa Carl Kangas (S), oppositionsråd.

Revisorerna är direkt underställda KF och jobbar på KF:s uppdrag, enligt Kangas, därför är det övriga partierna som avvikit från revisorernas rekommendation och drivit en annan egen linje om att ansvarsfrihet inte ska medges, menar han.

"Skapa ordning och reda"

På samma möte valdes en ny styrelse och ordförande i Värmdö hamnar blev Malin Bellander (M). Hon sitter i dag som vice ordförande i Gustavsbergsbadet och har tidigare varit ordförande i tekniska nämnden.

– Det första jag kommer att göra är att kalla till ett styrelsemöte där jag tillsammans med nya styrelsen börjar gå igenom all dokumentation och skapa ordning och reda. Det är viktigt att vi påbörjar arbetet med att återupprätta förtroendet gentemot Värmdöborna, säger hon.

Deshira Flankör (M) sa att de nu kommer gå igenom och förbättra rutinerna där det krävs när det gäller dialogen mellan kommunledningen och Värmdö hamnar.

https://www.mitti.se/nyheter/styrelseledamoter-lamnar-varmdo-hamnar/repvec!1ieVThXMExngDofHMf78nw/

Nya styrelsen för VHAB

Ordförande: Malin Bellander (M)Vice ordförande: Fredrik Alzén (MP)Andre vice ordförande: Lars Thalén (S)Ledamot: Robin Rosenberg (L)Ledamot: Maria Östberg Svanelind (S)Suppleant: Peter Lake (KD)Suppleant: Linda Nygren (S)

"Ta över marken"

Nu lyfter Värmdömoderaterna frågan vad Värmdös kommunala hamnbolag egentligen ska syssla med. Deras slutsats är drift och förvaltning av hamnanläggningar, inget annat. Det här står också i ägardirektiven, och har påpekats av kommunens revisorer vid en granskning, menar Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö.

– Kommunen borde vidta åtgärder för att förebygga att fler fel begås. Det bästa vore att VHAB överlät sin mark till Värmdö kommun, säger hon och tillägger att bolaget med sina fyra anställda planerat att förverkliga detaljplanen i Stavsnäs vilket innebär exploatering i mångmiljonklassen.

Kommunens exploateringsenhet har bättre förutsättningar att driva den typen av projekt, enligt M.

Ämnet togs upp på kommunfullmäktige den 14 december.

Kortvarig. Malin Bellander (M), tog över som ordförande i Värmdö hamnar AB i våras.

Kortvarig. Malin Bellander (M), tog över som ordförande i Värmdö hamnar AB i våras.

Värmdömoderaterna

– Ett företag med tre–fyra anställda som omsätter 16 miljoner kronor ska inte syssla med exploateringar och fastighetsaffärer värda flera hundra miljoner kronor. Det är inte rimligt, sade Malin Bellander (M), avgående ordförande i Värmdö hamnar AB, på mötet.

Avslag från Värmdösamarbetet

Därför lade Moderaterna fram ett förslag: Utred marköverlåtelse av VHAB:s ägande till Värmdö kommun. Men det här avslogs av Värmdösamarbetet.

– Genom att utse mig som både vice ordförande i kommunstyrelsen och styrelseordförande i Värmdö hamnar stärker vi kopplingen mellan dotterbolaget, moderbolaget och kommunledningen. Det kommer att ge en tydligare styrning av verksamheten framåt, säger Kristina Lång (C), som tillträder som ordförande i Värmdö hamnar nästa år.

I dialog med bolagets ägare kommer hamnbolagets styrelse titta på vad som är bäst för verksamheten och Värmdö framåt, tillägger hon.  

Oklart hur och när Stavsnäs vinterhamn kan byggas om

Ny vd, ny styrelse och flera planerade projekt i Boda och Stavsnäs som sätts på paus. Så ser läget ut för Värmdö hamnar just nu.

Efter att den förra styrelsen i kommunala Värmdö hamnar AB, och vd:n, fick gå på grund av jäv och märkliga arrendeavtal i Boda med löften om att köpa mark, har bolaget nu valt Maria Johansson som ny, tillförordnad vd.

Hon kommer att vara vd fram till sista februari 2023, då fattas ett beslut om en permanent vd. Maria Johansson har jobbat i företaget sedan 2019.

– Jag har jobbat med olika saker, såväl leverantörer och kunder som personal och ekonomi, så jag känner till företaget väldigt väl, säger hon.

Ingen tvist om markköp

Tillsammans med Värmdö hamnars nya styrelse ska hon reda ut flera saker som de ärvt från det gamla styret.

Det ena är situationen i Boda. Värmdö hamnar köpte fastigheten Boda 1:118 förra året för att rusta upp hela hamnområdet. Det var i samband med det som det omstridda arrendeavtalet uppstod. De som påstod sig då ha blivit lovade markköp tog hjälp av jurister för att hävda sin rätt, men enligt Värmdö hamnar är det hela utagerat nu.

– Det finns inget giltigt avtal längre, vare sig arrende- eller köpeavtal, så det finns inget att tvista om, säger Malin Bellander (M), ordförande i Värmdö hamnar.

När det gäller den planerade upprustningen av färjeläget i Boda har en sak gjorts – parkeringsplatsen, som ligger i en gräshage, har byggts om med en hård yta. Det betyder att de 200 p-platserna nu kan användas året runt. Men vad som händer med resten av planerna i området är oklart just nu.

– Tanken är att det ska genomföras men vi behöver göra ett omtag här och titta på hur marken ska användas, vilka delar som eventuellt kan säljas och vad ska vi behålla, säger Malin Bellander.

Kajen byggs om

När det gäller Stavsnäs vinterhamn finns en ny detaljplan klubbad sedan tidigare, med planer på att utveckla och bygga om stora delar av området.

Även där gäller att det mesta får vänta.

– Vi ska följa bolagets ägardirektiv och behöver reda ut vad som ska göras och hur det ska finansieras. Hela projektet kommer att kosta flera hundra miljoner kronor att genomföra och det är inget som Värmdö hamnar kan bära själv, det krävs nya beslut i KF och i kommunens moderbolag Kivab, säger hon och tillägger att det kan bli tidigast i vår.

Dock kommer en ombyggnation av kajen i Stavsnäs starta så snart som möjligt, enligt Malin Bellander. Syftet är att skilja på persontrafik och godstrafik, eftersom de två trafikslagen i dag blandas och det är en säkerhetsrisk.

https://www.mitti.se/nyheter/stavsnas-vinterhamn-ska-bli-nya-besoksmalet/repueA!omG8UXRMZZhtbxvDiCKug/

https://www.mitti.se/nyheter/boda-rustas-upp-for-miljoner/repuhz!JN92RYcXSe60bmIjLGJu4Q/

https://www.mitti.se/nyheter/beslutet-klart-varmdo-hamnars-styrelse-fick-sparken/repver!s2Y0bSpxk5cAhsM1SWLpNA/

https://www.mitti.se/nyheter/kris-i-varmdo-hamnar-hela-styrelsen-kan-fa-sparken/repvdA!Swjtkv@dA6LHYJw3cBZrDA/

https://www.mitti.se/nyheter/kopare-blaser-upp-till-strid-for-bodamarken/repvfg!YYB8QlwMZwShW1LBJgOmCA/

Nya Stavsnäs vinterhamn

I nya detaljplanen finns nya bostäder i och runt hamnen inritade, nytt resecentrum, parkeringsgarage och dagens passagerarkaj byggs om. En ny hamn för godstrafik byggs norr om vinterhamnen.

Man har byggt nya gästbryggor och ett nytt hamnkontor med dusch och wc för gästhamnen och gjort i ordning badstranden Susegårda.

Förra året anlades också minigolf, ett litet torg och sjöbodar, ställplatser för husbilar och ny servicebyggnad med bastu och tvättstuga för båtgäster.

Nya Boda brygga

Planerade förändringar i Boda:

230 p-platser på hårdgjord yta varav, 7 med laddstolpar och 3 handikapplatser.Ny vändslinga och busshållplats med två ställplatser för bussar, regnskydd och pausstuga.Ny gångväg mellan bussar och p-platser till hamnen.Ny servicebyggnad med vänthall och toalett.Ny återvinningsstation.Ny uppställningsplats för gods.