Mitt i skrev förra veckan om de tidiga planerna på att riva tre trävillor på Enskedevägen för att ge plats åt ett nytt fyravåningshus. Förra torsdagen fattade exploateringsnämnden beslut om att gå vidare med projektet.

Ett beslut som L, M och KD reserverade sig mot. L och M hade som förslag till beslut att bevara villorna, som är från 1930-talet, då de ”har karaktären av inkörsport till den bakomliggande trädgårdsstaden”. Partierna menar också att det redan förekommer intensiv förtätning kring Sockenplan som ”inte uppskattas av lokalbor”.

Trävillor från 30-talet kan rivas

Adjö till tre trävillor och god dag 30-40 nya lägenheter. Här är den senaste byggplanen i området runt Sockenplan.

90 bostäder vid torget, 250 lägenheter vid Enskede IP och en ny förskola vid Enskedefältet. Byggena runt Sockenplan poppar upp som svampar ur jorden. Det senaste i raden av projekt är tre trävillor på Enskedevägen som kan jämnas med marken för att göra plats åt ett fyravåningshus med 30-40 bostäder. Villorna ligger väster om S:t Eriks katolska skola, och i gatuplanet närmast Sockenplan föreslås lokaler med någon typ av verksamhet för att stärka det lokala centrumet. I dag används husen till olika boendelösningar åt socialtjänsten.

Gammal trädgårdsstad

Villorna är från 1930-talet och Gamla Enskede är Stockholms första trädgårdsstad, delar är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Enligt Stadsmuseets tidiga bedömning kan det vara möjligt att riva "om platsen tillförs bebyggelse som stärker Sockenplan och andra värden i området”.

Att riva villorna och bygga nytt skulle kräva en ny detaljplan. "Den föreslagna bebyggelsen kan bidra till att stärka Sockenplan som lokalt centrum med ett större serviceutbud för Enskedeborna" skriver exploateringskontoret i ett tjänsteutlåtande som behandlades på nämndens möte efter att denna tidning gått till tryck. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen, och enligt den preliminära tidsplanen skulle bygget kunna komma i gång 2025, och en första inflyttning i så fall ske 2026.

Det händer vid Sockenplan

40 bostäder nära Enskedefältets skola

Projektet har varit på samråd under hösten 2022 och nästa steg är en granskning av förslaget innan det kan antas.

90 bostäder vid Sockenplan

Planen är cirka 90 bostäder med lokaler i bottenvåningarna, området omfattar det norra och södra torget vid Sockenplan. Ett kompletterande start-PM togs i maj 2022 och ett samråd planeras preliminärt till mars/april 2023.

Förskola vid Enskedefältet

I änden av Vårflodsparken, längs Ålandsvägen, byggs en ny förskola med upp till sex avdelningar. Planen vann laga kraft i september 2022. SISAB är byggaktör.

Lägenheter vid Enskede IP

Av de cirka 250 bostäderna planeras 100 studentlägenheter. I förslaget finns dagens verksamheter: skola, idrott och butik, kvar. I oktober togs en ny markanvisning i projektet eftersom den tidigare markanvisningen gått ut. Staden arbetar vidare med förslaget, som ännu inte varit på samråd.

115 studentbostäder vid Sockenplans t-bana

Färdigbyggda. Byggherre är Stockholmshem.

 Källa: Stockholms stad

Rivplaner. Tanken är att trävillorna ska rivas och att det ska byggas ett fyravåningshus på platsen.

Rivplaner. Tanken är att trävillorna ska rivas och att det ska byggas ett fyravåningshus på platsen.

Mimmi Epstein

1930-talsvillor i Gamla Enskede kan rivas

Flera byggprojekt pågår kring Sockenplan och Enskede IP. Den senaste planen är att bygga ett fyravåningshus längs Enskedevägen där det i dag står tre trävillor.